Vyhláška č. 424/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení neskorších predpisov

Čiastka 176/2005
Platnosť od 27.09.2005 do31.08.2008
Účinnosť od 01.10.2005 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.

424

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 12. septembra 2005,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení neskorších predpisov

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 3, § 20 ods. 3, § 21 ods. 5, § 26 ods. 4 a § 43 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 4 a § 30 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 52/1993 Z. z., vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 255/1995 Z. z. a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 120/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠2a

Sústava študijných odborov a učebných odborov

(1) Sústava študijných odborov a učebných odborov (ďalej len „sústava odborov") na stredných školách sa ustanovuje podľa jednotlivých druhov stredných škôl.1) Sústava odborov určuje nadväznosť študijných odborov a učebných odborov na predchádzajúce študijné odbory a učebné odbory, nadväznosť študijných odborov a učebných odborov na prijímanie na nadstavbové štúdium na stredných školách a najvyšší počet žiakov v skupine na jedného majstra odbornej výchovy.

(2) Sústava odborov sa člení na skupiny študijných odborov alebo skupiny učebných odborov. Skupina študijných odborov alebo skupina učebných odborov obsahuje príbuzné študijné odbory alebo príbuzné učebné odbory. Dĺžka štúdia v jednotlivých študijných odboroch alebo učebných odboroch sa uvádza v prílohe a v učebných plánoch.1a) Študijný odbor alebo učebný odbor možno členiť na zamerania.

(3) Súčasťou sústavy odborov na stredných školách je aj experimentálne overovanie riadenia, organizácie, obsahu a výkonu výchovno-vzdelávacieho procesu v nových študijných odboroch a učebných odboroch,1b) ktoré sa každý rok zverejňujú.1c)

(4) Sústava odborov je v súlade s Klasifikáciou zamestnaní1d) a v súlade s Klasifikáciou odborov vzdelania.1e)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 1a až 1e znejú:

1) § 7 ods. 3 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.

1a) § 39, 57a a 57b zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.

1b) § 14 ods. 6 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1c) Napríklad § 15 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1d) Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 16/2001 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia zamestnaní.

1e) Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 16/1996 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia odborov vzdelania.“.

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1f.

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 1f sa citácia „§ 10 ods. 3 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov. § 6 ods. 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 15 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

3. V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „§ 56 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 45 ods. 1 písm. f) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. § 15 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

4. V § 3 sa vypúšťajú odseky 3 až 6. Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 3 a 4.

5. V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „§ 3 ods. 1 zákona SNR č. 542/1990 Zb.“ nahrádza citáciou „§ 5 ods. 1, 2 a 4 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

6. V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „§ 3 ods. 13 a § 7a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 4 ods. 1 a 6 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

7. V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „§ 14 zákona SNR č. 542/1990 Zb.“ nahrádza citáciou „§ 20 ods. 2 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

8. V poznámke pod čiarou k odkazu 10 sa citácia „§ 13 zákona SNR č. 542/1990 Zb.“ nahrádza citáciou „§ 5 ods. 4 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 20 ods. 2 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

9. V § 33 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) kvalifikačné, v ktorom študujúci na stredných zdravotníckych školách získavajú vedomosti a zručnosti vrátane nových vedecko-technických poznatkov na výkon odborných pracovných činností a získavajú odbornú spôsobilosť15a) špeciálne zameranú na výkon odborných pracovných činností v zdravotníctve v inom odbore, než v ktorom vykonali maturitnú skúšku; štúdium trvá najmenej tri roky a ukončuje sa absolutóriom v študijných odboroch uvedených v oddiele C prílohy.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:

15a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania.“.

10. V § 40 sa vypúšťa odsek 6.

11. Za § 40 sa vkladá § 40a, ktorý znie:

㤠40a

Žiakovi strednej školy, ktorý začal štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore podľa predpisov platných do 1. októbra 2005, sa poskytne výchova a vzdelávanie v príslušnom študijnom odbore alebo v učebnom odbore podľa predpisov platných do 1. októbra 2005 alebo sa mu umožní zmena študijného odboru alebo učebného odboru podľa § 9 ods. 2.“.

12. Príloha znie:

„Príloha k vyhláške č. 424/2005 Z. z.

ODDIEL A

SÚSTAVA SKUPÍN ŠTUDIJNÝCH ODBOROV, ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A ZAMERANÍ ŠTUDIJNÝCH ODBOROV V STREDNÝCH ODBORNÝCH UČILIŠTIACH

KódSKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV
študijný odbor
študijný odbor - zameranie
Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelaniaNadväznosť podľa doterajších právnych predpisovNajvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy
KOV1)ISCED2)1. roč.2. až 4. roč.
1234567
22HUTNÍCTVO
2262 4hutník operátor43A3)2262 41212
24STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
2411 4mechanik nastavovač43A3)24114 01 24114 02 24114 031212
2412 4mechanik číslicovo riadených strojov43A3)2412 4128
2413 4mechanik strojov a zariadení43A3)2413 41212
2418 4mechanik požiarnej techniky43A3) 1212
2419 4operátor ekologických zariadení43A3) 1212
2426 4programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení43A3) 1212
26ELEKTROTECHNIKA
2679 4mechanik - mechatronik43A3) 1210
2697 4mechanik elektrotechnik43A3)2670  4 2671  4 2672  4 01 2672 4 02 2672 4 03 2672 4 04 2672 4 05 2672 4 06 2672 4 07 2672 4 08 2672 4 09 2672 4 10 2672 4 111210
28OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
2859 4operátor gumárskej a plastikárskej výroby43A3)2859 41712
2860 4chemik operátor     
2860 4 01chemik operátor - priemyselná chémia43A3)2860 4 011212
2860 4 02chemik operátor - výroba celulózy a papiera43A3)2860 4 021212
2860 4 03chemik operátor - farmaceutická výroba43A3)2860 4 031212
2860 4 04chemik operátor - ochrana a tvorba životného prostredia43A3)2860 4 041212
29POTRAVINÁRSTVO
2960 4operátor potravinárskej výroby43A3)2960 41212
31TEXTIL A ODEVNÍCTVO
3137 4operátor odevnej výroby     
3137 4 01operátor odevnej výroby - odevná výroba43A3)3137 4 011212
3137 4 02operátor odevnej výroby - odevné stroje a zariadenia43A3)3137 4 021212
3138 4operátor textilnej výroby     
3138 4 03operátor textilnej výroby - pletiarne43A3)3138 4 031212
3138 4 04operátor textilnej výroby - zošľachťovanie textílií43A3)3138 4 041212
32SPRACÚVANIE KOŽE, PLASTOV A GUMY A VÝROBA OBUVI
3243 4operátor kožiarskej výroby43A3)3243 41210
3244 4operátor kožušníckej výroby43A3)3244 41210
33SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
3341 4operátor drevárskej a nábytkárskej výroby43A3)3341 41212
34POLYGRAFIA, SPRACÚVANIE PAPIERA, FILMU A FOTOGRAFIE
3434 4operátor obalových materiálov43A3) 77
3453 4tlačiar na polygrafických strojoch43A3)3453 477
3471 4reprodukčný grafik43A3)3471 477
36STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
3656 4operátor stavebnej výroby43A3)3656 4 01 3656 4 021212
3658 4mechanik stavebnoinštalačných zariadení43A3)3658 4127
37DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE
3758 4operátor prevádzky a ekonomiky dopravy43A3) 1212
3759 4komerčný pracovník v doprave43A3) 1212
3774 4mechanik telekomunikácií43A3) 1212
3776 4mechanik lietadiel     
3776 4 01mechanik lietadiel - mechanika43A3) 1212
3776 4 02mechanik lietadiel - avionika43A3) 1212
3778 4technik informačných a telekomunikačných technológií43A3) 1212
3791 4spojový manipulant43A3)3791 41210
3792 4poštový manipulant43A3) 1212
45POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
4556 4operátor lesnej techniky43A3)4556 41510
4557 4podnikanie v poľnohospodárstve43A3) 1212
64EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
6405 4pracovník marketingu43A3) 1212
6441 4kníhkupec43A3)6441 41212
6442 4obchodný pracovník43A3)6442 4 01 6442 4 02 6442 4 03 6442 4 041210
6444 4čašník, servírka43A3)6444 4128
6445 4kuchár43A3)6445 4128
6446 4kozmetik43A3)6446 415104)
85UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA
8503 4umeleckoremeselné spracúvanie kovov     
8503 4 01umeleckoremeselné spracúvanie kovov - kováčske a zámočnícke práce43A3)8503 4 0166
8503 4 03umeleckoremeselné spracúvanie kovov - rytecké práce43A3)8503 4 0366
8503 4 04umeleckoremeselné spracúvanie kovov - pasiarske práce43A3)8503 4 0466
8504 4umeleckoremeselné spracúvanie dreva     
8504 4 01umeleckoremeselné spracúvanie dreva - stolárske práce43A3)8504 4 0166
8504 4 02umeleckoremeselné spracúvanie dreva - rezbárske práce43A3)8504 4 0266
8504 4 03umeleckoremeselné spracúvanie dreva - čalúnnické a dekoratérske práce43A3)8504 4 0366
8506 4umeleckoremeselné spracúvanie textilu     
8506 4 02umeleckoremeselné spracúvanie textilu - gobelinárske práce43A3)8506 4 0266
8506 4 03umeleckoremeselné spracúvanie textilu - ručná čipka43A3)8506 4 0366
8506 4 04umeleckoremeselné spracúvanie textilu - ručná výšivka43A3)8506 4 0466
8507 4umeleckoremeselné spracúvanie kameňa a keramiky     
8507 4 01umeleckoremeselné spracúvanie kameňa a keramiky - kameňosochárske práce43A3)8507 4 0166
8507 4 03umeleckoremeselné spracúvanie kameňa a keramiky - štukatérske práce43A3)8507 4 0366
8507 4 04umeleckoremeselné spracúvanie kameňa a keramiky - keramické práce43A3)8507 4 0466
8508 4scénické umeleckoremeselné práce     
8508 4 01scénické umeleckoremeselné práce - parochniarske a maskérske práce43A3)8508 4 0166
8508 4 02scénické umeleckoremeselné práce - maľba dekorácií a interiérov43A3)8508 4 0266
8508 4 03scénické umeleckoremeselné práce - kroje a kostýmy43A3)8508 4 0366
8508 4 04scénické umeleckoremeselné práce - krojová a divadelná obuv43A3)8508 4 0466
8513 4umeleckoremeselné spracúvanie kože43A3) 66

ODDIEL B

ŠTUDIJNÉ ODBORY A ZAMERANIA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV V GYMNÁZIÁCH

Kódštudijný odbor
študijný odbor - zameranie
Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelaniaNadväznosť podľa doterajších právnych predpisov
KOV1)ISCED2)
12345
7902 5gymnázium53A7902 5
7902 5 01gymnázium - matematika53A7902 5 01
7902 5 02gymnázium - matematika a fyzika53A7902 5 02
7902 5 05gymnázium - informatika53A 
7902 5 10gymnázium - biológia a chémia53A7902 5 10
7902 5 16gymnázium - ekológia a cudzie jazyky53A7902 5 16
7902 5 38gymnázium - programovanie53A7902 5 38
7902 5 70gymnázium - spoločenskovedné53A 
7902 5 71gymnázium - kultúrno-výchovná činnosť53A7902 5 71
7902 5 73gymnázium - cudzie jazyky53A7902 5 73
7902 5 74gymnázium - bilingválne štúdium53A7902 5 74
7902 5 76gymnázium - telesná výchova53A7902 5 76
7902 5 78gymnázium - slovenský jazyk a literatúra53A 
7902 5 81gymnázium - umelecká výchova53A7902 5 81

ODDIEL C

SÚSTAVA SKUPÍN ŠTUDIJNÝCH ODBOROV, ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A ZAMERANÍ ŠTUDIJNÝCH ODBOROV V STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH

KódSKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV
študijný odbor
študijný odbor - zameranie
Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelaniaNadväznosť podľa doterajších právnych predpisov
KOV1)ISCED2)
12345
11FYZIKÁLNO-MATEMATICKÉ VEDY
1140 6astronómia5)64A1140 6
21BANÍCTVO A BANÍCKA GEOLÓGIA
2141 6geológia a baníctvo   
2141 6 01geológia a baníctvo - inžinierska geológia a hydrogeológia63A3)21416 01
2141 6 02geológia a baníctvo - geochémia životného prostredia63A3)21416 02
2141 6 03geológia a baníctvo - meračstvo a geodézia63A3)21416 03
2141 6 05geológia a baníctvo - dobývanie ložísk63A3)21416 05
2141 6 06geológia a baníctvo - podzemné staviteľstvo63A3)21416 06
2147 6kamenárstvo   
2147 6 02kamenárstvo - hrubá a ušľachtilá kamenárska výroba63A3) 
2156 7geopropagácia krajiny75B 
22HUTNÍCTVO
2234 6zlievačstvo63A3)2234 6 01
2234 6 02
2234 6 03
2235 6hutníctvo63A3)2235 6 01
2235 6 02
2235 6 03
2235 6 04
2235 6 05
2235 6 06
2235 6 07
2235 6 08
2241 6polytechnika63A3)2241 6
2241 7polytechnika75B2241 7
23STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
2381 6strojárstvo63A3)2381 6 01
2381 6 02
2381 6 03
2381 6 04
2381 6 05
2381 7strojárstvo   
2381 7 01strojárstvo - hydraulické systémy75B2381 7 01
2381 7 02strojárstvo - príprava a riadenie výroby75B2381 7 02
2381 7 08strojárstvo - grafické systémy CAD, CAM75B2381 7 08
2381 7 09strojárstvo - automatizácia v strojárstve75B2381 7 09
2384 6strojárska konštrukcia63A3)2384 6
2387 6mechatronika63A3)2387 6
2388 6základy strojárstva a elektrotechniky63A3)2388 6
26ELEKTROTECHNIKA
2665 7manažment a podnikanie v elektrotechnike75B2665 7
2675 6elektrotechnika63A3)2675 6 01
2675 6 02
2675 6 03
2675 6 04
2675 6 11
2675 6 12
2675 6 13
2675 6 14
2675 6 15
2675 6 16
2675 7elektrotechnika   
2675 7 06elektrotechnika - racionalizácia výroby a spotreba energie75B 
2675 7 13elektrotechnika - automatizačná technika75B 
2695 7počítačové systémy75B 
27TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
2720 6chémia silikátov   
2720 6 02chémia silikátov - chémia keramiky63A3)2720 6 02
2720 6 04chémia silikátov - chémia skla63A3)2720 6 04
28OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
2840 6biotechnológia a farmakológia63A3)2850 6 02
2850  6 06
2851  6 05
2854 6 01
2841 6technológia ochrany a tvorby životného prostredia63A3)2850 6 07
2850  6 08
2851  6 03
2854 6 02
2849 6kontrolné analytické metódy63A3)2850 6 04
2885 6chemická výroba63A3)2850 6 01
2850 6 03
2850 6 05
2850 6 09
2850 6 10
2850 6 11
2850 6 12
2851 6 01
2851 6 02
2851 6 04
2851 6 06
2853 6
29POTRAVINÁRSTVO
2940 6potravinárstvo   
2940 6 01potravinárstvo - výroba cukru a cukroviniek63A3)2940 6 01
2940 6 03potravinárstvo - spracúvanie múky63A3)2940 6 03
2940 6 04potravinárstvo - kvasná technológia63A3)2940 6 04
2940 6 05potravinárstvo - spracúvanie mlieka63A3)2940 6 05
2940 6 06potravinárstvo - spracúvanie mäsa63A3)2940 6 06
2940 6 07potravinárstvo - konzervárstvo63A3)2940 6 07
2940 6 08potravinárstvo - podnikanie v potravinárstve63A3)2940 6 08
2940 6 09potravinárstvo - potravinár kvalitár63A3)2940 6 09
2940 6 10potravinárstvo - syrárstvo a fermentované výrobky63A3) 
2940 7potravinárstvo   
2940 7 01potravinárstvo - hygiena potravín75B2940 7 01
31TEXTIL A ODEVNÍCTVO
3125 6odevníctvo   
3125 6 01odevníctvo - technológia odevov63A3)3125 6 01
3126 6textilná technológia   
3126 6 01textilná technológia - pradiarstvo63A3)3126 6 01
3126 6 02textilná technológia - tkáčstvo63A3)3126 6 02
3126 6 03textilná technológia - pletiarstvo63A3)3126 6 03
3126 7textilná technológia   
3126 7 10textilná technológia - textilný manažment75B3126 7 10
3133 7manažér v odevníctve75B 
3135 7komerčný pracovník v odevníctve75B 
3155 6grafické systémy v odevníctve63A3) 
32SPRACÚVANIE KOŽE, PLASTOV A GUMY A VÝROBA OBUVI
3231 6výroba obuvi a galantérneho tovaru63A3)3231 6 01
3231 6 02
33SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
3336 6drevárstvo a nábytkárstvo   
3336 6 01drevárstvo a nábytkárstvo - drevárstvo63A3)3331 6
3336 6 02drevárstvo a nábytkárstvo - nábytkárstvo63A3)3332 6
3336 6 03drevárstvo a nábytkárstvo - čalúnnictvo63A3) 
3336 6 04drevárstvo a nábytkárstvo - manažment v drevárstve63A3) 
3337 6výroba hudobných nástrojov   
3337 6 01výroba hudobných nástrojov - technológie výroby hudobných nástrojov63A3)3337 6 01
3383 6spracúvanie dreva63A3)3383 6
3383 7spracúvanie dreva   
3383 7 11spracúvanie dreva - manažment a podnikanie v spracúvaní dreva75B 
34POLYGRAFIA, SPRACÚVANIE PAPIERA, FILMU A FOTOGRAFIE
3431 6polygrafia   
3431 6 01polygrafia - polygrafická technológia63A3)3431 6
3431 6 02polygrafia - grafika tlačovín63A3)3431 6
3432 6obalová technika63A3)3432 6
36STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
3650 6staviteľstvo63A3)3650 6 01
3650 6 02
3650 6 03
3650 6 04
3650 6 05
3650 6 06
3650 6 07
3650 6 08
3650 6 09
3650 6 10
3692 6geodézia, kartografia a kataster63A3)3655 6
37DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE
3739 6elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách63A3)3740 6 01
3740 6 02
3740 6 03
3740 6 04
3740 6 05
3740 6 06
3740 6 07
3760 6prevádzka a ekonomika dopravy63A3)3760 6 01
3760 6 02
3760 6 03
3760 6 04
3760 6 05
3764 7logistika a manažment v cestnej preprave75B 
3765 6technika a prevádzka dopravy63A3)3772 6 01
3772 6 03
3772 6 05
39ŠPECIÁLNE TECHNICKÉ ODBORY
3916 6životné prostredie63A3)3916 6
3917 6technické a informatické služby63A3)3917 6
3917 6 01technické a informatické služby - v hutníctve63A3)3917 6 01
3917 6 02technické a informatické služby - v strojárstve63A3)3917 6 02
3917 6 03technické a informatické služby - v elektrotechnike63A3)3917 6 03
3917 6 04technické a informatické služby - v chémii63A3)3917 6 04
3917 6 05technické a informatické služby - v textile a odevníctve63A3)3917 6 05
3917 6 06technické a informatické služby - v stavebníctve63A3)3917 6 06
3917 6 07technické a informatické služby - prevádzka a ekonomika železníc63A3)3917 6 07
3917 6 08technické a informatické služby - mechanizácia a doprava v poľnohospodárstve63A3)3917 6 08
3917 6 09technické a informatické služby - zasielateľstvo63A3)3917 6 09
3917 6 10technické a informatické služby - odevníctvo63A3)3917 6 10
3917 6 11technické a informatické služby - obuvníctvo63A3)3917 6 11
3917 6 12technické a informatické služby - spracúvanie dreva63A3)3917 6 12
3917 6 13technické a informatické služby - geológia a baníctvo63A3)3917 6 13
3917 6 14technické a informatické služby - zdravotnícke služby63A3) 
3963 7požiarna ochrana6)75B 
3965 6bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci63A3) 
42POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
4210 6agropodnikanie   
4210 6 02agropodnikanie - poľnohospodárske služby63A3)4210 6 02
4210 6 03
4210 6 04agropodnikanie - farmárstvo63A3)4210 6 04
4210 6 01
4210 6 07agropodnikanie - hydinárstvo63A3)4210 6 07
4210 6 08agropodnikanie - poľnohospodársky manažment63A3)4210 6 08
4210 6 09agropodnikanie - záhradnícka výroba63A3)4210 6 09
4210 6 10agropodnikanie - krajinnoekologické meliorácie63A3)4210 6 10
4210 6 06
4210 6 11agropodnikanie - agroturistika63A3) 
4210 6 12agropodnikanie - produkcia potravín63A3) 
4210 6 13agropodnikanie - alternatívne poľnohospodárstvo63A3) 
4210 6 14agropodnikanie - chovateľstvo hospodárskych zvierat63A3) 
4210 6 15agropodnikanie - plemenárstvo63A3) 
4210 6 16agropodnikanie - pestovateľstvo63A3) 
4210 7agropodnikanie   
4210 7 02agropodnikanie - hygiena potravín živočíšneho pôvodu75B4210 7 02
4210 7 03agropodnikanie - chov koni75B 
4211 6záhradníctvo   
4211 6 01záhradníctvo - ovocinárstvo a zeleninárstvo63A3)4211 6 01
4211 6 02záhradníctvo - kvetinárstvo a sadovníctvo63A3)4211 6 02
4211 6 09záhradníctvo - škôlkarstvo63A3) 
4211 6 16záhradníctvo - záhradná a krajinárska tvorba5)64A42116 16
4211 6 17záhradníctvo - viazačstvo a aranžérstvo63A3)4211 6 07
4211 6 18záhradníctvo - agroturistika63A3) 
4211 6 19záhradníctvo - záhradnícky manažment63A3)4211 6 06
4211 6 26záhradníctvo - sadovnícka a krajinárska tvorba63A3) 
4211 6 27záhradníctvo - krajinná ekológia63A3) 
4211 7záhradníctvo   
4211 7 08záhradníctvo - aranžovanie a viazačstvo75B4211 7 08
4211 7 13záhradníctvo - podnikanie a obchod75B42117 13
4215 6rybárstvo63A3)4215 6
4219 6lesníctvo   
4219 6 01lesníctvo - lesnícka prevádzka63A3)4219 6 01
4219 6 02lesníctvo - krajinná ekológia63A3)4219 6 02
4220 7lesníctvo a lesnícky manažment75B 
4221 7vidiecka turistika75B 
4225 7obchod a služby v poľnohospodárstve75B 
4227 6vinohradníctvo a ovocinárstvo   
4227 6 01vinohradníctvo a ovocinárstvo - prevádzka63A3)4214 6 01
4227 6 02vinohradníctvo a ovocinárstvo - podnikanie63A3)4214 6 02
4227 6 03vinohradníctvo a ovocinárstvo - agroturistika63A3)4214 6 03
4236 6ekonomika pôdohospodárstva63A3)4218 6
4243 6mechanizácia pôdohospodárstva   
4243 6 01mechanizácia pôdohospodárstva - mechanizácia poľnohospodárskej výroby63A3)4210 6 05
4243 6 02mechanizácia pôdohospodárstva - opravárstvo63A3) 
4243 6 03mechanizácia pôdohospodárstva - technické služby na vidieku63A3) 
43VETERINÁRSKE VEDY
4330 6veterinárstvo   
4330 6 01veterinárstvo - veterinárno-asanačné služby63A3) 
4330 6 02veterinárstvo - hygienická a laboratórna služba63A3) 
4330 6 04veterinárstvo - starostlivosť o hospodárske zvieratá63A3) 
4330 6 05veterinárstvo - starostlivosť o cudzokrajné zvieratá63A3) 
4336 7veterinárne zdravotníctvo a hygiena75B 
53ZDRAVOTNÍCTVO
5304 6asistent výživy63A3)5304 6
5308 6zdravotnícky laborant63A3)5308 6
5310 6zubný technik5)64A5310 6
5311 6farmaceutický laborant63A3)5311 6
5312 6očný optik5)64A5312 6
5314 6ortopedický technik5)64A5314 6
5315 6zdravotnícky záchranár5)64A5315 6
5317 7diplomovaný fyzioterapeut75B5317 7
5325 7diplomovaná všeobecná sestra75B5325 7
5328 7diplomovaná dentálna hygienická75B5328 7
5329 7diplomovaný zubný technik75B5329 7
5332 7diplomovaný zdravotnícky záchranár75B 
5333 7diplomovaný rádiologický asistent75B5333 7
5335 7diplomovaný optometrista75B5335 7
5345 7diplomovaný medicínsko-technický laborant75B 
5356 6zdravotnícky asistent63A3) 
5370 6masér63A3) 
5371 3sanitár33C5371 3
5376 6masér pre zrakovo hendikepovaných63A3) 
62EKONOMICKÉ VEDY
6292 6hospodárska informatika5)64A6292 6
63EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
6308 6verejná správa63A3) 
6310 7financie75B6310 7
6314 6cestovný ruch5)64A6314 6
6314 7cestovný ruch75B6314 7
6317 6obchodná akadémia63A3)6317 6
6317 6 09obchodná akadémia - malé a stredné podnikanie63A3) 
6317 6 74obchodná akadémia - bilingválne štúdium63A3)6317 6 74
6318 7manažment hotelov a cestovných kancelárií   
6318 7 01manažment hotelov a cestovných kancelárií - manažment hotelov75B6318 7 01
6318 7 02manažment hotelov a cestovných kancelárií - manažment cestovných kancelárií75B6318 7 02
6318 7 03manažment hotelov a cestovných kancelárií - manažment turistických   
 informačných kancelárií75B6318 7 03
6323 6hotelová akadémia63A3)6323 6
6326 6efektívny manažment5)64A6326 6
6329 6obchodné a informačné služby   
6329 6 01obchodné a informačné služby - medzinárodné obchodné vzťahy63A3) 
6329 6 02obchodné a informačné služby - riadenie podniku63A3) 
6332 7daňové služby75B 
6334 7trhové služby75B 
6335 7medzinárodné podnikanie75B 
6338 7manažment a ekonomika priemyselného podniku75B 
6341 6škola podnikania63A3)6341 6
6352 6obchod a podnikanie63A3)6352 6
6353 3služby a domáce hospodárenie33C6353 3
6354 6služby a súkromné podnikanie   
6354 6 01služby a súkromné podnikanie - hotelierstvo63A3)6354 6 01
6354 6 02služby a súkromné podnikanie - ekonomika a prevádzka odievania63A3)6354 6 02
6354 6 03služby a súkromné podnikanie - ekonomika a prevádzka kozmetiky63A3)6354 6 03
6354 6 04služby a súkromné podnikanie - marketing63A3)6354 6 04
6355 6služby v cestovnom ruchu63A3)6355 6
6357 6ekonomické služby7)63A6357 6
6360 6kozmetika5)64A6360 6
6362 6kozmetička a vizážistka63A3) 
68PRÁVNE VEDY
6851 6sociálno-právna činnosť5)64A6851 6
6851 7sociálno-právna činnosť75B6851 7
72PUBLICISTIKA, KNIHOVNÍCTVO A VEDECKÉ INFORMÁCIE
7237 6informačné systémy a služby   
7237 6 01informačné systémy a služby - knihovníctvo a vedecké informácie63A3)7237 6 01
7237 6 03informačné systémy a služby - hospodárske informácie63A3)7237 6 03
7237 6 04informačné systémy a služby - verejné knižnice63A3) 
75PEDAGOGICKÉ VEDY
7518 7špeciálna pedagogika75B7518 7
76UČITEĽSTVO
7646 6vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť63A3)7646 6
7647 3opatrovatelka33C7647 3
7649 6učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo63A3)7640 6
7641 6
7644 6
7661 6sociálno-výchovný pracovník63A3) 
7663 6kultúrno-výchovný pracovník63A3) 
82UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA
8218 6reštaurovanie textílií63A3) 
8218 7reštaurovanie textílií75B 
8222 6úžitková maľba63A3)8222 6
8223 6úžitková fotografia63A3)8223 6
8226 6hudobno-dramatické umenie63A3)8226 6
8226 7hudobno-dramatické umenie75B8226 7
8227 6tanec   
8227 6 01tanec - klasický tanec63A3)8227 6 01
8227 6 02tanec - ľudový tanec63A3)8227 6 02
8227 7tanec   
8227 7 01tanec - klasický tanec75B8227 7 01
8227 7 02tanec - ľudový tanec75B8227 7 02
8228 6spev63A3)8228 6
8228 7spev75B8228 7
8229 6hudba   
8229 6 01hudba - skladba63A3)8229 6 01
8229 6 02hudba - dirigovanie63A3)8229 6 02
8229 6 03hudba - hra na klavíri63A3)8229 6 03
8229 6 04hudba - hra na organe63A3)8229 6 04
8229 6 05hudba - hra na flaute, hoboji, klarinete, fagote, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube a bicích nástrojoch63A3)8229 6 05
8229 6 06hudba - hra na husliach, viole, čele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale63A3)8229 6 06
8229 6 07hudba - hra na akordeóne63A3)8229 6 07
8229 6 08hudba - cirkevná hudba63A3)8229 6 08
8229 6 09hudba - hra na ľudových hudobných nástrojoch63A3)8229 6 09
8229 7hudba   
8229 7 01hudba - skladba75B8229 7 01
8229 7 02hudba - dirigovanie75B8229 7 02
8229 7 03hudba - hra na klavíri75B8229 7 03
8229 7 04hudba - hra na organe75B8229 7 04
8229 7 05hudba - hra na flaute, hoboji, klarinete, fagote, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube a bicích nástrojoch75B8229 7 05
8229 7 06hudba - hra na husliach, viole, čele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale75B8229 7 06
8229 7 07hudba - hra na akordeóne75B8229 7 07
8229 7 08hudba - cirkevná hudba75B8229 7 08
8229 7 09hudba - hra na ľudových hudobných nástrojoch75B8229 7 09
8230 6scénická technika63A3)8230 6
8231 6tvarovanie priemyselných výrobkov63A3)8231 6
8233 6výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov   
8233 6 01výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov - zlatníctvo a strieborníctvo63A3)8233 6 01
8233 6 02výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov - umelecké zámočníctvo a kováčstvo63A3)8233 6 02
8233 6 03výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov - plošné a plastické rytie kovov63A3)8233 6 03
8233 6 04výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov - umelecké odlievanie63A3)8233 6 04
8234 6výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu63A3)8234 6
8235 6výtvarné spracúvanie skla   
8235 6 02výtvarné spracúvanie skla - brúsenie skla63A3)8235 6 02
8235 6 03výtvarné spracúvanie skla - hutnícke tvarovanie skla63A3)8235 6 03
8235 6 04výtvarné spracúvanie skla - maľovanie a leptanie skla63A3)8235 6 04
8235 6 07výtvarné spracúvanie skla - vzorkárstvo sklenej bižutérie63A3)8235 6 07
8235 6 09výtvarné spracúvanie skla - tvorba drobnej sklenej plastiky63A3) 
8235 7výtvarné spracúvanie skla75B 
8236 6textilné výtvarníctvo   
8236 6 01textilné výtvarníctvo - tkáčska tvorba63A3)8236 6 01
8236 6 02textilné výtvarníctvo - pletiarska tvorba63A3)8236 6 02
8236 6 03textilné výtvarníctvo - tlačiarenská tvorba63A3)8236 6 03
8237 7modelárstvo a návrhárstvo odevov75B 
8238 6ručné výtvarné spracúvanie textílií63A3)8238 6
8238 7ručné výtvarné spracúvanie textílií75B 
8240 6tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov63A3)8240 6
8244 6modelárstvo a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov63A3)8244 6
8245 6konzervátorstvo a reštaurátorstvo   
8245 6 01konzervátorstvo a reštaurátorstvo - drevorezby63A3)8245 6 01
8245 6 02konzervátorstvo a reštaurátorstvo - kovy63A3)8245 6 02
8245 6 05konzervátorstvo a reštaurátorstvo - omietky a štuková výzdoba63A3)8245 6 05
8247 6ladenie klavírov63A3)8247 6
8248 6kameňosochárstvo63A3)8248 6
8249 6tvarovanie dreva a rezbárstvo63A3)8249 6
8260 6propagačné výtvarníctvo63A3)8260 6
8260 7propagačné výtvarníctvo75B 
8261 6propagačná grafika63A3)8261 6
8262 6grafická úprava tlačív63A3)8262 6
8264 6konzervátorské a reštaurátorské práce   
8264 6 01konzervátorské a reštaurátorské práce - papier, staré tlače a knižné väzby63A3)8264 6 01
8264 6 03konzervátorské a reštaurátorské práce - drevo63A3)8264 6 03
8264 6 05konzervátorské a reštaurátorské práce - kameň, omietky, nástenné maľby,   
 keramika, porcelán63A3)8264 6 05
8267 6štukatérstvo63A3) 
8269 6tvorba nábytku a interiéru63A3)8239 6
8242 6
8270 6scénická kostýmová tvorba63A3) 
8273 6scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba63A3) 
8278 6maskérska tvorba63A3) 
8279 6dizajn a tvarovanie dreva63A3) 
8297 6fotografický dizajn63A3) 
8298 6odevný dizajn63A3) 
92BEZPEČNOSTNÉ SLUŽBY
9210 6bezpečnostná služba   
9210 6 01bezpečnostná služba - základná policajná príprava5) 8)64A9210 6 01
9210 6 02bezpečnostná služba - poriadková polícia8) 9)64A9210 6 02
9210 6 03bezpečnostná služba - dopravná polícia8) 9)64A9210 6 03
9210 6 04bezpečnostná služba - ochrana objektov8) 9)64A 
9210 6 05bezpečnostná služba - hraničná a cudzinecká polícia8) 9)64A9210 6 05
9210 6 06bezpečnostná služba -justičná a kriminálna polícia8) 9)64A9210 6 06
9210 6 07bezpečnostná služba - služby osobitného určenia8) 9)64A 
9210 6 09bezpečnostná služba - ochrana určených osôb8) 9)64A 

ODDIEL D

SÚSTAVA SKUPÍN ŠTUDIJNÝCH ODBOROV, ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A ZAMERANÍ ŠTUDIJNÝCH ODBOROV V STREDNÝCH ODBORNÝCH UČILIŠTIACH PRE ABSOLVENTOV TROJROČNÝCH UČEBNÝCH ODBOROV

KódSKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV
študijný odbor
študijný odbor - zameranie
Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelaniaNadväznosť podľa doterajších právnych predpisov
KOV1)ISCED2)
12345
21BANÍCTVO A BANÍCKA GEOLÓGIA
2153 4baníctvo43A2153 4
24STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
2414 4strojárstvo   
2414 4 01strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení43A2414 4 01
2414 4 02strojárstvo - obrábanie materiálov43A2414 4 02
2414 4 03strojárstvo - tvárnenie, odlievanie a úprava kovov43A2414 4 03
2414 4 04strojárstvo - podnikanie a služby43A 
2414 4 06strojárstvo - dizajn43A 
2415 4plynárenstvo43A2415 4
2417 4prevádzka strojov a zariadení43A2417 4
26ELEKTROTECHNIKA
2675 4elektrotechnika   
2675 4 01elektrotechnika - energetika43A2675 4 01
2675 4 02elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov a zariadení43A2675 4 02
2675 4 03elektrotechnika - elektronické zariadenia43A2675 4 03
2676 4zariadenia oznamovacej techniky43A2676 4
27TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
2731 4keramický priemysel43A2731 4
2733 4sklársky priemysel   
2733 4 01sklársky priemysel - výroba skla43A2733 4 01
2733 4 02sklársky priemysel - zošľachťovanie skla43A2733 4 02
28OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
2887 4riadenie chemickotechnologických procesov   
2887 4 01riadenie chemickotechnologických procesov - manažér gumárskej   
 a plastikárskej výroby43A 
2890 4chemický a farmaceutický priemysel43A 
29POTRAVINÁRSTVO
2959 4potravinársky priemysel43A2959 4
2982 4potravinárska výroba   
2982 4 01potravinárska výroba - mäsová a údenárska výroba43A 
2982 4 02potravinárska výroba - pekárska a cukrárska výroba43A 
2982 4 04potravinárska výroba - mliekárska výroba43A 
2982 4 05potravinárska výroba - konzervárska výroba43A 
2982 4 06potravinárska výroba - mlynárska a cestovinárska výroba43A 
2982 4 07potravinárska výroba - spracovanie cukru a perníka - špeciálne techniky43A 
2982 4 08potravinárska výroba - výroba piva, sladu, nealkoholických nápojov a spracovanie   
 minerálnych vôd43A 
2982 4 09potravinárska výroba - liehovarnícka výroba, výroba vína a nealkoholických   
 nápojov43A 
31TEXTIL A ODEVNÍCTVO
3125 4odevníctvo43A3125 4
3139 4textilný priemysel   
3139 4 01textilný priemysel - prevádzka textilných strojov43A3139 4 01
3139 4 02textilný priemysel - textilná technológia43A3139 4 02
3139 4 03textilný priemysel - zošľachťovanie textílií43A3139 4 03
32SPRACÚVANIE KOŽE, PLASTOV A GUMY A VÝROBA OBUVI
3248 4kožiarstvo43A 
33SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
3347 4drevárska a nábytkárska výroba   
3347 4 01drevárska a nábytkárska výroba - drevárstvo a nábytkárstvo43A3342  4
3343  4 01
3347 4 02drevárska a nábytkárska výroba - čalúnnictvo43A3343 4 02
34POLYGRAFIA, SPRACÚVANIE PAPIERA, FILMU A FOTOGRAFIE
3454 4polygrafický priemysel43A3454 4
36STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
3659 4stavebníctvo   
3659 4 01stavebníctvo - výroba stavieb43A3659 4 01
3659 4 02stavebníctvo - technické zariadenie budov43A3659 4 02
3659 4 05stavebníctvo - podnikanie v stavebníctve43A 
3660 4vodné hospodárstvo43A3660 4
37DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE
3756 4poštová prevádzka43A3756 4
3757 4dopravná prevádzka   
3757 4 01dopravná prevádzka - cestná a mestská doprava43A3757 4 01
3757 4 05dopravná prevádzka - obchodná činnosť železníc43A 
3757 4 06dopravná prevádzka - železničná dopravná cesta43A 
3757 4 08dopravná prevádzka - vodná doprava43A 
45POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
4501 4rastlinná výroba43A4501 4
4502 4živočíšna výroba   
4502 4 02živočíšna výroba - rybárstvo43A4502 4 02
4511 4záhradníctvo43A4511 4
4512 4poľnohospodárstvo43A 
4521 4lesné hospodárstvo43A4521 4
4526 4mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva43A4526 4
64EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
6403 4podnikanie v remeslách a službách43A 
6411 4prevádzka obchodu   
6411 4 01prevádzka obchodu - vnútorný obchod43A64114 01
6411 4 02prevádzka obchodu - propagácia43A64114 02
6421 4spoločné stravovanie43A6421 4
6426 4vlasová kozmetika43A6426 4
6443 4obchodník43A 
6476 4technicko-ekonomický pracovník43A 
85UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA
8501 4umeleckoremeselné práce43A8501 4

ODDIEL E

SÚSTAVA SKUPÍN UČEBNÝCH ODBOROV, UČEBNÝCH ODBOROV A ZAMERANÍ UČEBNÝCH ODBOROV V STREDNÝCH ODBORNÝCH UČILIŠTIACH

KódSKUPINA UČEBNÝCH ODBOROV
učebný odbor
učebný odbor - zameranie
Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelaniaNadväznosť podľa doterajších právnych predpisovKód študijného odboru pre absolventov učebných odborov uvedených v tomto oddiele10)Najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy
KOV1)ISCED2)1. roč.2. a 3. roč.
12345678
24STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
2401 2zlievač23C2401 22414 4 03 2414 4 041212
2423 2nástrojár23C2423 22414 4 01 2414 4 02 2414 4 04 2414 4 061212
2431 2operátor v kovoobrábaní a službách23C 2414 4 02 2414 4 041212
2432 2puškár23C 2414 4 01 2414 4 02 2414 4 041212
2433 2obrábač kovov23C2433 2 01 2433 2 02 2433 2 03 2433 2 042414 4 02 2414 4 04 2414 4 061212
2435 2klampiar      
2435 2 01klampiar - strojárska výroba23C2435 2 012414 4 01 2414 4 03 2414 4 041212
2435 2 02klampiar - stavebná výroba23C2435 2 022414 4 01 2414 4 03 3659 4 01 3659 4 05121211)
2436 2modelár23C2436 22414 4 02 2414 4 03 2414 4 04 2414 4 06 3347 4 011212
2439 2lakovník23C2439 22414 4 01 6403 41212
2463 2hodinár23C2463 22414 4 01 2414 4 04 2675 4 03127
2464 2strojný mechanik23C2464 2 01 2464 2 02 2464 2 03 2464 2 04 2464 2 05 2464 2 062414 4 01 2414 4 04 2417 41212
2465 2strojník      
2465 2 01strojník - vrtné súpravy23C2465 2 012417 41215
2465 2 02strojník - hutnícka druhovýroba kovov23C2465 2 022417 41210
2465 2 05strojník - duté sklo23C2465 2 052417 4 2733 4 011212
2465 2 11strojník - vodohospodárske zariadenia23C2465 2 112417 4 3660 41212
2465 2 14strojník - výroba papiera23C2465 2 142417 4 2890 41212
2466 2mechanik opravár      
2466 2 01mechanik opravár - plynárenské zariadenia23C2466 2 012414 4 01 2414  4 04 2415  4 2417 41212
2466 2 02mechanik opravár - stroje a zariadenia23C2466 2 022414 4 01 2414 4 04 2417 4 3454 41212
2466 2 03mechanik opravár - požiarna technika23C2466 2 032414 4 01 2414 4 04 2417 41210
2466 2 04mechanik opravár - lesné stroje a zariadenia23C2466 2 042414 4 01 2414 4 04 2417 4 4526 41210
2466 2 05mechanik opravár - poľnohospodárska technika rastlinnej výroby23C2466 2 052414 4 01 2414 4 04 2417 4 4526 41210
2466 2 06mechanik opravár - poľnohospodárska technika živočíšnej výroby23C2466 2 062414 4 01 2414 4 04 2417 4 4526 41210
2466 2 08mechanik opravár - renovácia poľnohospodárskej techniky a kováčstvo23C2466 2 082414 4 01 2414 4 04 2417 4 4526 41210
2466 2 10mechanik opravár - koľajové vozidlá23C2466 2 102414 4 01 2414 4 04 2417 41212
2466 2 11mechanik opravár - lietadlá23C2466 2 112414 4 01 2414 4 041212
2468 2nastavovač textilných strojov      
2468 2 01nastavovač textilných strojov - tkáčovne23C2468 2 013139 4 011212
2468 2 03nastavovač textilných strojov - pletiarne23C2468 2 033139 4 011212
2485 2rytec kovov      
2485 2 02rytec kovov - nástroje a znaky23C2485 2 022414 4 01 2414 4 02 2414 4 04127
2487 2autoopravár      
2487 2 01autoopravár - mechanik23C2466 2 092414 4 01 2414 4 04 2417 4 2675 4 03 3757 4 011210
2487 2 02autoopravár - elektrikár23C2687 22675 4 03 3757 4 011210
2487 2 03autoopravár - karosár23C 2414 4 01 2414 4 03 2414 4 041212
2487 2 04autoopravár - lakovník23C 2414 4 01 2414 4 041212
26ELEKTROTECHNIKA
2680 2mechanik      
2680 2 03mechanik - chladiace zariadenia23C2680 2 032414 4 01 2675 4 021212
2680 2 04mechanik - stroje a zariadenia23C2680 2 042414 4 01 2675 4 021212
2680 2 05mechanik - elektrotechnika23C2680 2 052414 4 01 2675 4 02 2675 6 031212
2680 2 06mechanik - meracie prístroje a zariadenia23C2680 2 062414 4 01 2675 4 02 2675 6 031212
2680 2 07mechanik - administratívna technika23C2680 2 072414 4 01 2675 4 02 2675 6 031212
2683 2elektromechanik      
2683 2 01elektromechanik - banské stroje a zariadenia23C2683 2 012153 4 2675 4 01 2675 4 021210
2683 2 02elektromechanik - oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia23C2683 2 022675  4 03 2676  41210
2683 2 03elektromechanik - rozvodné zariadenia23C2683 2 032675 4 01 2675 4 021210
2683 2 04elektromechanik - stroje a zariadenia23C2683 2 042675 4 01 2675 4 021210
2686 2mechanik elektronických zariadení23C2686 22675 4 031210
27TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
2755 2maliar skla a keramiky      
2755 2 01maliar skla a keramiky - malba skla23C2755 2 012733 4 021712
2755 2 02maliar skla a keramiky - maľba a dekorácia keramiky23C2755 2 022731 4 6403 41712
2756 2sklár      
2756 2 01sklár - duté a lisované sklo23C2756 2 012733 4 011210
2756 2 04sklár - obsluha sklárskych automatov23C 2733 4 011210
2756 2 05sklár - úprava a zošľachťovanie skla23C 2733 4 021210
2759 2výrobca ozdobných predmetov a zapínadiel      
2759 2 03výrobca ozdobných predmetov a zapínadiel - vianočné ozdoby23C2759 2 036403 477
2783 2brusič skla      
2783 2 02brusič skla - vybrusovanie23C2783 2 022733 4 021212
28OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
2866 2gumár plastikár      
2866 2 01gumár plastikár - spracúvanie kaučuku23C2866 2 012887 4 01121212)
2866 2 02gumár plastikár - spracúvanie plastov23C2866 2 022887 4 011212
2873 2textilný chemik      
2873 2 01textilný chemik - úprava textílií23C2873 2 013139 4 031212
2873 2 02textilný chemik - farbenie textílií23C2873 2 023139 4 031212
2877 2chemik pre udržiavanie textilných výrobkov a ďalšie služby23C2876 22890 41212
2878 2biochemik      
2878 2 01biochemik - mliekárska výroba23C2878 2 012959 4 2982 4 041210
2878 2 02biochemik - výroba piva a sladu23C2878 2 022959 4 2982 4 081210
2878 2 03biochemik - liehovarnícka výroba a výroba vína23C2878 2 032959 4 2982 4 091210
2889 2chemik      
2889 2 01chemik - chemickotechnologické procesy23C 2890 41212
2889 2 02chemik - farmaceutická výroba23C 2890 41212
2889 2 03chemik - výroba a spracúvanie papiera23C 2890 41212
2889 2 04chemik - spracúvanie kaučuku a plastov23C 2890 41212
2889 2 05chemik - ochrana a tvorba životného prostredia23C 2890 41212
29POTRAVINÁRSTVO
2954 2mäsiar23C 2982 4 01 2982 4 051212
2962 2pekár23C2962 22959 4 2982 4 021210
2963 2mlynár a cestovinár23C 2982 4 061212
2964 2cukrár23C2964 22959 4 2982 4 02 6421 41210
2965 2cukrovinkár pečivár      
2965 2 01cukrovinkár pečivár - výroba cukroviniek23C2965 2 012959 4 2982 4 071710
2965 2 02cukrovinkár pečivár - výroba trvanlivého pečiva23C2965 2 022959 4 2982 4 021710
2968 2mäsiar údenár      
2968 2 01mäsiar údenár - spracúvanie mäsa a mäsových výrobkov23C2968 2 012959 4 2982 4 01 2982 4 051210
2968 2 02mäsiar údenár - predaj mäsa a mäsových výrobkov23C2968 2 022959 4 2982 4 011210
2978 2cukrár pekár23C 2982 4 021212
31TEXTIL A ODEVNÍCTVO
3143 2pradiar      
3143 2 01pradiar - spracúvanie textilných vláken23C3143 2 013139 4 021212
3143 2 02pradiar - výroba netkaných textílií23C3143 2 023139 4 021212
3146 2tkáč      
3146 2 01tkáč - plošné textílie23C3146 2 013139 4 02 6403 41212
3148 2gubár23C 3139 4 02 6403 41212
3151 2pletiar23C3151 23139 4 02 6403 41212
3152 2krajčír      
3152 2 01krajčír - pánske odevy23C3152 2 013125 4 6403 41212
3152 2 02krajčír - dámske odevy23C3152 2 023125 4 6403 41212
3152 2 03krajčír - univerzálne šitie odevov23C3152 2 033125 4 6403 41212
3178 2výroba konfekcie13)23C3178 2nie je určený1712
3185 2krajčírka      
3185 2 01krajčírka - odevná konfekcia a bielizeň23C3185 2 013125 41212
3185 2 03krajčírka - textilné hračky23C3185 2 033125 41215
32SPRACÚVANIE KOŽE, PLASTOV A GUMY A VÝROBA OBUVI
3250 2remenár sedlár23C3250 23248 4 6403 41212
3251 2kožušník      
3251 2 02kožušník - šitie a oprava kožušinových výrobkov23C32512 023125 4 6403 41210
3272 2zvrškár23C3272 23248 41212
3274 2obuvník      
3274 2 07obuvník - výroba zvrškov a spodkov23C3274 2 01 3274 2 023248 4 6403 41210
3274 2 08obuvník - výroba spodkov23C3274 2 01 3274 2 023248 4 6403 41210
33SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
3355 2stolár23C3355 2 01 3355 2 02 3355 2 03 3355 2 043347 4 01 3659 4 01 3659 4 051212
3356 2spracúvateľ prírodných pletív23C3356 26403 41210
3370 2čalúnnik23C3370 23347 4 021212
34POLYGRAFIA, SPRACÚVANIE PAPIERA, FILMU A FOTOGRAFIE
3473 2polygraf      
3473 2 01polygraf - sadzba23C3473 2 013454 477
3473 2 02polygraf - reprodukčná grafika23C3473 2 023454 477
3473 2 03polygraf - polygrafická montáž23C3473 2 033454 477
3473 2 04polygraf - tlač na polygrafických strojoch23C3473 2 043454 477
3473 2 05polygraf - dokončievacie spracúvanie23C3473 2 053454 477
36STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
3661 2murár23C3661 23659 4 01 3659 4 051212
3663 2tesár23C3663 23659 4 01 3659 4 051212
3664 2železobetonár23C3664 23659 4 01 3659 4 051212
3665 2štukatér23C3665 23659 4 01 3659 4 05 6403 4127
3668 2montér suchých stavieb23C 3659 4 01 3659 4 051212
3672 2kamenár23C 3659 4 01 3659 4 05 6403 41210
3673 2kachliar23C 3659 4 01 3659 4 051212
3675 2maliar23C3675 2 01 3675 2 023659 4 01 3659 4 05 6403 41210
3676 2izolatér23C3676 23659 4 01 3659 4 05127
3678 2inštalatér23C3678 23659 4 01 3659 4 02 3659 4 05 2414 4 01127
3679 2sklenár23C3679 23659 4 01 3659 4 051210
3680 2podlahár23C3680 23659 4 01 3659 4 05127
3684 2strechár23C 3659 4 01 3659 4 0512711)
3688 2kominár23C3688 23659 4 01 3659 4 05 6403 4121011)
37DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE
3762 2železničiar      
3762 2 01železničiar - dopravná cesta23C3762 23757 4 061212
3762 2 02železničiar - obchodná činnosť23C3762 23757 4 051212
3763 2manipulant poštovej prevádzky a prepravy23C3763 23756 41210
3766 2lodník23C 3757 4 081212
45POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
4524 2agromechanizátor opravár23C 4526 41212
4529 2pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby23C 4511 41212
4560 2pestovateľ      
4560 2 01pestovateľ - chmeliarstvo23C4560 2 014501 41212
4560 2 02pestovateľ - ovocinárstvo a včelárstvo23C4560 2 024501 4 4511 41212
4560 2 03pestovateľ - šľachtenie a semenárstvo23C4560 2 034501 4 4511 41212
4560 2 04pestovateľ - vinohradníctvo23C4560 2 044501 4 4511  4 4512  41212
4561 2poľnohospodár      
4561 2 01poľnohospodár - mechanizácia23C4561 2 014526 41210
4561 2 02poľnohospodár - farmárstvo23C4561 2 024501 4 4512 41212
4561 2 03poľnohospodár - služby23C4561 2 03nie je určený1212
4567 2poľnohospodárka pre služby na vidieku23C nie je určený1210
4569 2viazač - aranžér kvetín23C 4511 41212
4571 2záhradník23C4571 24511 41212
4572 2poľnohospodárska výroba13)23C4572 2nie je určený1212
4574 2opravár poľnohospodárskych strojov23C 4526 41212
4575 2mechanizátor lesnej výroby23C4575 24521 41710
4576 2mechanizátor rastlinnej výroby23C4576 24501 4 4512 4 4526 41210
4577 2hydinár23C4577 22959 41212
4578 2rybár23C4578 22982 4 01 4502 4 02127
4580 2chovateľ      
4580 2 02chovateľ - chov koni a jazdectvo23C4580 2 024512 4127
4580 2 03chovateľ - chov oviec23C4580 2 034512 41210
64EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
6444 2čašník, servírka23C6490 2 026421 4128
6445 2kuchár23C6490 2 016421 4128
6451 2aranžér23C6451 26411 4 02 6403 4121214)
6452 2fotograf23C6452 26403 4 6411 4 021712
6453 2knihár      
6453 2 01knihár - ručná výroba23C6453 2 013454 4127
6453 2 02knihár - priemyselná výroba23C6453 2 023454 41212
6456 2kaderník23C6456 26426 41710
6460 2predavač23C6460 2 01 6460 2 02 6460 2 03 6460 2 04 6460 2 05 6460 2 06 6460 2 07 6460 2 08 6460 2 09 6460 2 10 6460 2 11 6460 2 126411 4 01 6443 41210
6475 2technicko-administratívny pracovník23C 6476 41212
6489 2hostinský, hostinská23C 6421 4128
85UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA
8541 2umelecký kováč a zámočník23C8541 28501 4 6403 488
8545 2zlatník a klenotník23C8545 26403 4 8501 41210
8551 2umelecký štukatér23C 8501 4 6403 41210
8555 2umelecký rezbár23C8555 28501 4 6403 488
8557 2umelecký stolár23C8557 28501 4 6403 488
8559 2umelecký čalúnnik a dekoratér23C8559 28501 4 6403 488
8564 2umelecký smaltér23C 8501 41210
8571 2umelecká vyšívačka23C8571 26403 4 8501 488
8572 2umelecká čipkárka23C8572 26403 4 8501 488
8573 2umelecký keramík23C 8501 4 6403 41210
8576 2umelecký parochniar a maskér23C 8501 41210
8582 2umelecký krajčír23C8582 28501 4 6403 488

ODDIEL F

SÚSTAVA SKUPÍN UČEBNÝCH ODBOROV A UČEBNÝCH ODBOROV UČILÍŠŤ S OSOBITNE UPRAVENÝMI UČEBNÝMI PLÁNMI

KódSKUPINA UČEBNÝCH ODBOROV
učebný odbor
učebný odbor - zameranie
Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelaniaNadväznosť podľa doterajších právnych predpisovNajvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy
KOV1)ISCED2)1. roč.2. roč.
1234567
24STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
2477 0obrábanie kovov02C2477 01212
2478 0strojárska výroba02C2478 01212
27TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
2752 0výroba úžitkového skla02C 77
2782 0sklárska výroba02C2782 077
28OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
2885 0chemická výroba02C2885 01212
29POTRAVINÁRSTVO
2982 0potravinárska výroba02C2982 01212
31TEXTIL A ODEVNÍCTVO
3178 0výroba konfekcie02C3178 01712
3179 0textilná výroba02C3179 01212
32SPRACÚVANIE KOŽE, PLASTOV A GUMY A VÝROBA OBUVI
3282 0výroba obuvi02C3282 01212
3283 0výroba koženej galantérie02C3283 01212
3284 0kožušnícka výroba02C3284 01212
33SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
3383 0spracúvanie dreva02C3383 01212
36STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
3686 0stavebná výroba02C3686 01212
45POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
4572 0poľnohospodárska výroba02C4572 01212
4579 0lesná výroba02C4579 01712
64EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
6449 0technické služby v autoservise02C6449 01010

Vysvetlivky:
1) Klasifikácia odborov vzdelania vydaná podľa § 5 opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 16/1996 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia odborov vzdelania.
2) Medzinárodná norma klasifikácie vzdelania (International Standard Classification of Education, Paris, UNESCO 1997), www.portal.unesco.org.
3) 4A, ak ide o pomaturitné štúdium podľa § 33 ods. 2 písm. c) vyhlášky.
4) Pri práci so zákazníkom najviac 6 žiakov na jedného majstra odbornej výchovy.
5) Iba pomaturitné štúdium podľa § 33 ods. 2 písm. c) vyhlášky.
6) V študijnom odbore možno študovať len v stredných odborných školách požiarnej ochrany v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
7) Iba nadstavbové štúdium.
8) V študijnom odbore možno študovať len v stredných odborných školách Policajného zboru v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
9) Iba zdokonaľovacie pomaturitné štúdium podľa § 33 ods. 2 písm. a) vyhlášky.
10) Študijný odbor podľa oddielu D, ktorý obsahovo nadväzuje na učebný odbor.
11) V 3. ročníku pri práci vo výške najviac 4 žiaci na jedného majstra odbornej výchovy.
12) Pri preberaní učiva o vulkanizácii najviac 6 žiakov na jedného majstra odbornej výchovy.
13) Učebný odbor stredného odborného učilišťa, ktorého štúdium trvá dva roky.
14) Pri aranžérskych prácach v obchodnej prevádzke najviac 10 žiakov na jedného majstra odbornej výchovy.".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2005.


Martin Fronc v. r.