Oznámenie č. 421/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Čiastka 175/2005
Platnosť od 24.09.2005 do31.12.2010
Účinnosť do 31.12.2010
Zrušený 435/2010 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. októbra 2005. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 516/2007 Z. z. a nadobudnú účinnosť 1. decembra 2007.

421

OZNÁMENIE

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výnos z 20. septembra 2005 č. SELP/K-15/3-487 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Výnos ustanovuje podmienky, rozsah a spôsob poskytovania dotácií občianskym združeniam a štátnemu podniku hospodáriacemu na území vojenského obvodu.

Týmto výnosom sa zrušuje výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 15. júla 2004 č. SELP/K-15/3-357 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky (oznámenie č. 429/2004 Z. z.).

Výnos nadobúda účinnosť 1. októbra 2005.

Výnos bol uverejnený v čiastke 43/2005 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.