Oznámenie č. 420/2005 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 30. mája 2003 č. 2/2003 o registri úverov a záruk v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 12. mája 2004 č. 7/2004

Čiastka 174/2005
Platnosť od 20.09.2005
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

420

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 38 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 26. augusta 2005 č. 4/2005, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 30. mája 2003 č. 2/2003 o registri úverov a záruk (oznámenie č. 237/2003 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 12. mája 2004 č. 7/2004 (oznámenie č. 322/2004 Z. z.).

Týmto opatrením sa v registri úverov a záruk ustanovuje identifikátor krajiny trvalého pobytu alebo miesta podnikania, alebo sídla podnikateľa, alebo právnickej osoby kódom ISO, čím sa štruktúra evidenčných údajov približuje k štruktúre evidenčných údajov v registroch úverov a záruk prevádzkovaných v krajinách Európskej únie.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 26/2005 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.