Vyhláška č. 413/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 170/2002 Z. z. o výške poplatkov za úkony Úradu pre finančný trh v znení neskorších predpisov

Čiastka 172/2005
Platnosť od 13.09.2005 do31.12.2005
Účinnosť od 15.09.2005 do31.12.2005
Zrušený 747/2004 Z. z.

OBSAH

413

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 24. augusta 2005,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 170/2002 Z. z. o výške poplatkov za úkony Úradu pre finančný trh v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 54 ods. 3 zákona č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 170/2002 Z. z. o výške poplatkov za úkony Úradu pre finančný trh v znení vyhlášky č. 517/2002 Z. z., vyhlášky č. 623/2002 Z. z., vyhlášky č. 359/2003 Z. z. a vyhlášky č. 162/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe položke 1 písmená p) a r) znejú:

p) na nezverejnenie určitých údajov z prospektu18) ... 1 000 Sk

r) na zúženie prospektu cenného papiera19) ...... 1 000 Sk“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 18 a 19 znejú:

18) § 122 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 336/2005 Z. z.

19) § 125h ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 336/2005 Z. z.“.

2. V prílohe položke 1 písmeno y) znie:

y) na sprostredkovanie poistenia poisťovacím agentom a na sprostredkovanie poistenia poisťovacím maklérom25)

1. fyzickej osobe ...................................... 3 000 Sk

2. právnickej osobe .............................. 10 000 Sk“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:

25) § 14 ods. 1 zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

3. V prílohe položke 1 sa za písmeno y) vkladá nové písmeno z), ktoré znie:

z) na sprostredkovanie zaistenia sprostredkovateľom zaistenia25)

1. fyzickej osobe ...................................... 3 000 Sk

2. právnickej osobe .............................. 10 000 Sk“.

Doterajšie písmeno z) sa označuje ako písmeno za).

4. V prílohe sa položka 1 dopĺňa písmenami zb) a zc), ktoré znejú:

„zb) na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti26a) ............................................. 50 000 Sk

zc) na vykonávanie činnosti sprostredkovateľa doplnkového dôchodkového sporenia

1. fyzickej osobe26b) ................................ 3 000 Sk

2. právnickej osobe26b) ........................ 10 000 Sk“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 26a a 26b znejú:

26a) § 23 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

26b) § 68 ods. 4 zákona č. 650/2004 Z. z.“.

5. V prílohe položke 2 písm. g) sa slová „b) a c)“ nahrádzajú slovami „d) a e)“.

6. V prílohe sa položka 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

k) na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti30b) ........................................... 5 000 Sk“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 30b znie:

30b) § 24 ods. 3 zákona č. 650/2004 Z. z.“.

7. V prílohe položke 3 písmeno zzm) znie:

„zzm) na zahrnutie položiek podľa § 31 ods. 6 a § 70a ods. 3 zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do skutočnej miery solventnosti poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne54a) ..................................... 5 000 Sk“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 54a znie:

54a) § 36 ods. 1 písm. g) zákona č. 95/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

8. V prílohe položke 3 sa za písmeno zzm) vkladá nové písmeno zzn), ktoré znie:

„zzn) na vykonávanie sprostredkovateľských činností pre finančné inštitúcie v súlade s osobitnými predpismi54aa) .................................... 5 000 Sk“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 54aa znie:

54aa) § 36 ods. 1 písm. h) zákona č. 95/2002 Z. z. v znení zákona č. 645/2004 Z. z.
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 594/2003 Z. z. v znení zákona č. 635/2004 Z. z.
Zákon č. 650/2004 Z. z.“.

Doterajšie písmená zzn) až zzx) sa označujú ako písmená zzo) až zzy).

9. V prílohe položke 3 písmeno zzy) znie:

„zzy) na nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vo výške 5 %, 10 %, 20 %, 33 %, 50 % a 66 % v jednej operácii alebo niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode, alebo na to, aby sa doplnková dôchodková spoločnosť stala dcérskou spoločnosťou inej materskej spoločnosti54m) .................... 10 000 Sk“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 54m znie:

54m) § 26 ods. 1 písm. a) zákona č. 650/2004 Z. z.“.

10. V prílohe sa položka 3 dopĺňa písmenami zzz) až zzzl), ktoré znejú:

„zzz) na zníženie základného imania doplnkovej dôchodkovej spoločnosti presahujúceho základné imanie podľa § 22 ods. 8 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení")54n) ................... 20 000 Sk

zzza) na voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a členov dozornej rady doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za riadenie investícií, vedúceho zamestnanca riadiaceho útvar vnútornej kontroly a na menovanie prokuristu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti54o) .................................... 1 000 Sk

zzzb) na vrátenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti54p) ....... 10 000 Sk

zzzc) na zrušenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti bez likvidácie a na jej zánik zlúčením s inou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou pri súčasnom prechode správy doplnkových dôchodkových fondov, práv a povinností vyplývajúcich z doplnkového dôchodkového sporenia na nástupnícku doplnkovú dôchodkovú spoločnosť54q) ......... 20 000 Sk

zzzd) na prechod správy doplnkových dôchodkových fondov pri súčasnom prechode práv a povinností plynúcich z doplnkového dôchodkového sporenia voči účastníkom a poberateľom dávok na inú doplnkovú dôchodkovú spoločnosť54r) ...... 20 000 Sk

zzze) na zmenu stanov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti54s) ..................................... 5 000 Sk

zzzf) na zmenu štatútu doplnkového dôchodkového fondu54t) ............................................. 2 000 Sk

zzzg) na zmenu dávkového plánu54u) ............. 2 000 Sk

zzzh) na zverenie výkonu činností podľa § 37 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe54v) ......... 20 000 Sk

zzzi) na zmenu depozitára doplnkového dôchodkového fondu54w) ........................................ 5 000 Sk

zzzj) na vytvorenie nového doplnkového dôchodkového fondu54x) ...................................... 20 000 Sk

zzzk) na zlúčenie príspevkových doplnkových dôchodkových fondov54y) ................................ 5 000 Sk

zzzl) na zrušenie príspevkového doplnkového dôchodkového fondu54z) ............................... 5 000 Sk“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 54n až 54z znejú:

54n) § 26 ods. 1 písm. b) zákona č. 650/2004 Z. z.

54o) § 26 ods. 1 písm. c) zákona č. 650/2004 Z. z.

54p) § 26 ods. 1 písm. d) zákona č. 650/2004 Z. z.

54q) § 26 ods. 1 písm. e) zákona č. 650/2004 Z. z.

54r) § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 650/2004 Z. z.

54s) § 26 ods. 1 písm. g) zákona č. 650/2004 Z. z.

54t) § 26 ods. 1 písm. h) zákona č. 650/2004 Z. z.

54u) § 26 ods. 1 písm. i) zákona č. 650/2004 Z. z.

54v) § 26 ods. 1 písm. j) zákona č. 650/2004 Z. z.

54w) § 26 ods. 1 písm. k) zákona č. 650/2004 Z. z.

54x) § 26 ods. 1 písm. l) zákona č. 650/2004 Z. z.

54y) § 26 ods. 1 písm. m) zákona č. 650/2004 Z. z.

54z) § 26 ods. 1 písm. n) zákona č. 650/2004 Z. z.“.

11. V prílohe položke 4 písmená e) a f) znejú:

e) ponuky na prevzatie a konkurenčnej ponuky na prevzatie64) ........................................... 10 000 Sk

f) povinnej ponuky na prevzatie65) ........... 30 000 Sk“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 64 a 65 znejú:

64) § 114 ods. 4 a § 116 zákona č. 566/2001 Z. z.

65) § 114 ods. 4, § 118 ods. 5, § 119 ods. 4 a § 170 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

12. V prílohe položke 4 sa vypúšťa písmeno g) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 65a.

Doterajšie písmená h) až r) sa označujú ako písmená g) až q).

13. V prílohe položke 4 písmená i) a j) znejú:

i) prospektu cenných papierov vypracovaného ako jeden dokument alebo základného prospektu cenných papierov,67a) ak žiadateľom je emitent ... 40 000 Sk

j) prospektu cenných papierov skladajúceho sa zo samostatných dokumentov,67a) ak žiadateľom je emitent, a to

1. registračného dokumentu ................. 20 000 Sk

2. súhrnného dokumentu ..................... 10 000 Sk

3. opisu cenných papierov ................... 10 000 Sk“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 67a znie:

67a) § 121 a § 125 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

14. Poznámka pod čiarou k odkazu 67b sa vypúšťa.

15. Poznámka pod čiarou k odkazu 68 znie:

68) § 125c zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 336/2005 Z. z.“.

16. V prílohe položke 4 písmeno l) znie:

l) uznanie za kvalifikovaného investora, a to

1. fyzickej osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky69) ............................ 1 000 Sk

2. malého a stredného podniku so sídlom na území Slovenskej republiky69a) .................... 5 000 Sk“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 69 a 69a znejú:

69) § 120 ods. 6 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 336/2005 Z. z.

69a) § 120 ods. 6 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 336/2005 Z. z. “.

17. V prílohe sa položka 4 dopĺňa písmenami r) až u), ktoré znejú:

r) prospektu cenných papierov vypracovaného ako jeden dokument, ak žiadateľom je vyhlasovateľ verejnej ponuky cenných papierov, ktorý nie je emitentom cenných papierov, ktoré sú predmetom verejnej ponuky cenných papierov, alebo osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu71c) .................................................. 6 000 Sk

s) prospektu cenných papierov skladajúceho sa zo samostatných dokumentov, ak žiadateľom je vyhlasovateľ verejnej ponuky cenných papierov, ktorý nie je emitentom cenných papierov, ktoré sú predmetom verejnej ponuky cenných papierov, alebo osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu,71c) a to

1. registračného dokumentu ................... 2 000 Sk

2. súhrnného dokumentu ....................... 2 000 Sk

3. opisu cenných papierov ...................... 2 000 Sk

t) vymenovania likvidátora doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a jeho odmeny71d) .................. 5 000 Sk

u) predĺženia lehoty na zosúladenie skladby majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde s limitmi a obmedzeniami podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení71e) ............................... 10 000 Sk“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 71c až 71e znejú:

71c) § 121 ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 336/2005 Z. z.

71d) § 39 ods. 8 zákona č. 650/2004 Z. z.

71e) § 54 ods. 12 zákona č. 650/2004 Z. z.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.


Ivan Mikloš v. r.