Oznámenie č. 411/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Kanadou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 171/2005
Platnosť od 09.09.2005

411

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 26. marca 1998 a 19. augusta 1998 bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Kanadou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Kanadou zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:

1. Zmluva medzi Republikou československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Írska o vzájomnom vydávaní zločincov (ČSSR – Kanada)

(vyhláška č. 56/1929 Zb.)

2. Protokol k Zmluve medzi Republikou československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Írska o vzájomnom vydávaní zločincov z 11. 11. l924 (ČSSR – Kanada)

(vyhláška č. 56/1929 Zb.)

3. Zmluva medzi Republikou československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Írska o právnej pomoci vo veciach občianskych v znení a doplnení zo dňa 15. 2. 1935, upravená výmenou nót – Praha, 5./25. januára 1972 (ČSSR – Kanada)

(vyhláška č. 152/1938 Zb.)

4. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kanady o vysporiadaní finančných otázok

(Ottawa 18. apríla 1973)

5. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kanady o koprodukcii v oblasti filmu a videoprogramu

(Ottawa 25. marca 1987)

6. Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Kanady o podpore a ochrane investícií

(vyhláška č. 333/1992 Zb.)

7. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kanady o koprodukcii v oblasti filmu a videoprogramu (Ottawa 25. marca 1987) bola zrušená Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kanady o audiovizuálnej koprodukcii (Ottawa 5. júna 2002)

(oznámenie č. 366/2004 Z. z.)

8. Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Kanady o spolupráci v oblasti kultúrnych, akademických a športových vzťahov

(Praha 15. novembra 1990)

Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa netýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.