Nariadenie vlády č. 41/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa produkcie, spracovania, distribúcie a uvádzania na trh produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu

Čiastka 22/2005
Platnosť od 15.02.2005
Účinnosť od 15.02.2005