Oznámenie č. 409/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Japonskom po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 171/2005
Platnosť od 09.09.2005

409

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót zo 17. júna 1993 a z 12. augusta 1993 bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Japonskom po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Japonskom zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:

1. Protokol týkajúci sa obnovy normálnych vzťahov medzi Japonskom a Československou republikou (13. februára 1957).

2. Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Japonska uzavretá výmenou nót (vyhláška č. 81/1976 Zb.).

3. Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Japonskom o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu (vyhláška č. 46/1979 Zb.).

4. Dohoda uzavretá výmenou listov medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Japonska o vedecko-technickej spolupráci (Praha 13. novembra 1978).

5. Obchodná dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Japonska (Tokio 24. apríla 1992) - platnosť sa skončila 17. októbra 2004.

6. Nóty vymenené medzi vládou Japonska a vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky týkajúce sa dodávky zariadenia jazykových laboratórií a audiovizuálnych zariadení pre Univerzitu Komenského v Bratislave (24. apríla 1992).

Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa netýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.