Oznámenie č. 408/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Belgickým kráľovstvom po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 171/2005
Platnosť od 09.09.2005

408

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót zo 6. novembra 1998 a z 12. novembra 1998 bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Belgickým kráľovstvom po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Belgickým kráľovstvom zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:

1. Dohovor o vydávaní zločincov a právnej pomoci vo veciach trestných uzatvorený medzi republikou Československou a kráľovstvom Belgickým (vyhláška č. 79/1928 Zb.).

2. Dohovor o konaní zmierovacom, rozhodcovskom a súdnom medzi republikou Československou a kráľovstvom Belgickým (vyhláška č. 25/1931 Zb.).

3. Dohovor medzi vládou československou a vládou belgickou o pripustení cudzincov, ktorí sa chcú zdokonaliť vo svojich znalostiach odborných a jazykových (Brusel 16. októbra 1937).

4. Dohoda o kultúrnych stykoch medzi Československou republikou a Belgickým kráľovstvom so Záverečným protokolom (vyhláška č. 41/1949 Zb.).

5. Vyhlásenie medzi Československom a Belgickom o vzájomnom bezplatnom vydávaní opisov listín osobného stavu žiadaných v záujme administratívnom a v prospech nemajetných osôb (vyhláška č. 42/1949 Zb.).

6. Dohoda medzi Československou republikou na strane jednej a Belgickom a Luxemburským veľkovojvodstvom na strane druhej o odškodnení niektorých belgických a luxemburských záujmov v Československu (Brusel 30. septembra 1952).

7. Dohoda medzi Československou republikou a Belgickým kráľovstvom o leteckej doprave (12. marca 1957) bola zrušená Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Belgického kráľovstva o leteckej doprave (oznámenie č. 187/2003 Z. z.).

8. Dodatok k Dohode medzi Československou republikou na strane jednej a Belgickom a Luxemburským veľkovojvodstvom na strane druhej o odškodnení niektorých belgických a luxemburských záujmov v Československu z 30. septembra 1952 (Praha 6. júla 1964).

9. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Belgického kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave (vyhláška č. 110/1969 Zb.).

10. Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Belgickým kráľovstvom o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku (Praha 19. júna 1975) – bola zrušená Zmluvou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Belgického kráľovstva o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku (oznámenie č. 354/2002 Z. z.).

11. Konzulárny dohovor medzi Československou socialistickou republikou a Belgickým kráľovstvom (vyhláška č. 41/1979 Zb.).

12. Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Belgickým kráľovstvom o právnej pomoci vo veciach občianskych, rodinných a obchodných (vyhláška č. 59/1986 Zb.).

13. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Belgického kráľovstva o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied (vyhláška č. 579/1992 Zb.).

14. Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Belgického kráľovstva o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia (Praha 23. júna 1991).

15. Dohoda o zrušení vízovej povinnosti medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládami krajín BENELUXu uzavretá výmenou nót (vyhláška č. 162/1991 Zb.).

Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa netýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.