Oznámenie č. 407/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Zväzovou republikou Juhoslávie po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 171/2005
Platnosť od 09.09.2005

407

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 3. októbra 1996 bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Zväzovou republikou Juhoslávie po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Zväzovou republikou Juhoslávie zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:

1. Obchodná a plavebná zmluva medzi Republikou československou a Kráľovstvom Srbov, Chorvátov a Slovincov (vyhláška č. 163/1929 Zb.) – platnosť sa skončila 31. októbra 2004.

2. Zmluva medzi Republikou československou a Kráľovstvom juhoslovanským o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore dávok pozostalostných (vyhláška č. 24/1938 Zb.).

3. Dohoda k obchodnej a plavebnej zmluve medzi Republikou československou a Kráľovstvom Srbov, Chorvátov a Slovincov zo 14. novembra 1928 uzavretá výmenou nót (Praha 14. januára 1946) – platnosť sa skončila 31. októbra 2004.

4. Dodatková dohoda k obchodnej a plavebnej zmluve československo – juhoslovanskej zo 14. novembra 1928 (vyhláška č. 155/1948 Zb.) – platnosť sa skončila 31. októbra 2004.

5. Dohoda medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávie o leteckej doprave (Belehrad 28. februára 1956) bola zrušená Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávia o leteckých dopravných službách (oznámenie č. 275/1997 Z. z.).

6. Dohoda o poštovej službe – výmena nót (Praha 26. októbra 1956).

7. Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie o spolupráci v oblasti kultúry, umenia, vedy, školstva a osvety (Belehrad 29. januára 1957) bola zrušená Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a Zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávia o spolupráci v oblasti vzdelávania, kultúry a športu (oznámenie č. 138/1998 Z. z.).

8. Správna dohoda o vykonávaní Zmluvy medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávia o sociálnom poistení (Belehrad 22. mája 1957).

9. Dohovor o spolupráci na poli sociálnej politiky medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou (vyhláška č. 2/1958 Zb.).

10. Dohovor medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávia o sociálnom poistení (vyhláška č. 3/1958 Zb.).

11. Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávia o spolupráci na úseku veterinárnom (Praha 21. júna 1957).

12. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie o medzinárodnej cestnej doprave (vyhláška č. 72/1963 Zb.).

13. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o zriadení Československo-juhoslovanského výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (Praha 22. júna 1963).

14. Protokol o rokovaní medzi vládnymi delegáciami Československej socialistickej republiky a Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávia o rozšírení hospodárskych vzťahov medzi oboma štátmi konanom v dňoch 17. – 22. júna 1963 v Prahe (Praha 22. júna 1963).

15. Dohoda medzi Československou správou civilného letectva Ministerstva dopravy Československej socialistickej republiky a Zväzovým sekretariátom pre dopravu a spoje Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie (Belehrad 29. júna 1963).

16. Dohovor medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci v oblasti zdravotníctva (vyhláška č. 89/1964 Zb.).

17. Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o úprave právnych vzťahov vo veciach občianskych, rodinných a trestných (vyhláška č. 207/1964 Zb.).

18. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o priemyselnej a technickej spolupráci (Belehrad 14. marca 1964).

19. Dohoda o spolupráci v oblasti turistického ruchu medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou (vyhláška č. 10/1965 Zb.).

20. Dohoda uzatvorená výmenou nót o bezplatnom recipročnom liečení pracovníkov československých a juhoslovanských diplomatických a konzulárnych úradov (Praha 19. septembra 1964).

21. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci na úseku ochrany rastlín (vyhláška č. 6/1966 Zb.).

22. Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie o spolupráci v oblasti mierového využívania jadrovej energie (vyhláška č. 112/1968 Zb.).

23. Dohoda medzi Štátnym úradom sociálneho zabezpečenia v Prahe a Zväzovým ústavom sociálneho poistenia v Belehrade o zmene Správnej dohody o vykonávaní Zmluvy medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávie o sociálnom poistení z 22. mája 1957 (Belehrad 19. marca 1966).

24. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach (Praha 17. mája 1967) bola zrušená Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávie o vzájomnej pomoci v colných otázkach (oznámenie č. 191/2002 Z. z.).

25. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o dlhodobej spolupráci pri využití juhoslovanského ropovodu na prepravu ropy do Československej socialistickej republiky cez územie Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie (vyhláška č. 12/1976 Zb.).

26. Dohoda o poštových a telekomunikačných službách medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie (Belehrad 24. októbra 1975).

27. Dohoda o spolupráci pri odhaľovaní prípadov porušovania colných a devízových predpisov medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie (Skopje 12. novembra 1976).

28. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o zmenách a doplnkoch Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o medzinárodnej cestnej doprave uzavretej v Prahe 22. októbra 1962 (vyhláška č. 1/1981 Zb.).

29. Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku (Praha 2. novembra 1981) bola zrušená Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Zväzovou republikou Juhosláviou o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku (oznámenie č. 269/2002 Z. z.).

30. Konzulárny dohovor medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou (vyhláška č. 42/1983 Zb.).

31. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a zväzovou výkonnou radou Skupštiny Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o vedecko-technickej spolupráci (Praha 13. apríla 1989) bola zrušená Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a Federálnou vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o vedecko-technickej spolupráci (oznámenie č. 168/2003 Z. z.).

32. Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o vzájomnom odovzdávaní odsúdených na výkon trestu odňatia slobody (vyhláška č. 473/1990 Zb.).

33. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a Zväzovou výkonnou radou Skupštiny Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a dokladov o vedeckých hodnostiach a tituloch vydávaných v Československej socialistickej republike a v Socialistickej federatívnej republike Juhoslávii (vyhláška č. 89/1991 Zb.) – platnosť dohody sa skončí 30. novembra 2005.

34. Platobná dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Zväzovou výkonnou radou Skupštiny Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie (Belehrad 8. februára 1991).

Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa netýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.