Nariadenie vlády č. 403/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o najväčších prípustných rozmeroch a najväčšej prípustnej hmotnosti niektorých vozidiel

(v znení č. 363/2006 Z. z.)

Čiastka 170/2005
Platnosť od 09.09.2005 do31.08.2009
Účinnosť od 05.06.2006 do31.08.2009
Zrušený 349/2009 Z. z.

403

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 17. augusta 2005

o najväčších prípustných rozmeroch a najväčšej prípustnej hmotnosti niektorých vozidiel

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:


§ 1

(1) Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na motorové vozidlá kategórie M2 a M3 a ich prípojné vozidlá kategórie O a motorové vozidlá kategórie N2 a N3 a ich prípojné vozidlá kategórie O3 a O4 uvedené v osobitnom predpise1) (ďalej len „vozidlo“).

(2) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na kĺbové autobusy s viac ako jednou kĺbovou časťou.

§ 2

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a) prívesom vozidlo určené na pripojenie k motorovému vozidlu, konštruované a vybavené na prepravu nákladu okrem návesov,

b) návesom vozidlo určené na pripojenie k motorovému vozidlu, konštruované a vybavené na prepravu nákladu tak, že časť tohto vozidla spočíva na motorovom vozidle a podstatná časť jeho hmotnosti a hmotnosti jeho nákladu pripadne na toto vozidlo,

c) jazdnou súpravou

1. prívesová súprava skladajúca sa z motorového vozidla spojeného s prívesom alebo

2. návesová súprava skladajúca sa z motorového vozidla spojeného s návesom,

d) izotermickým vozidlom vozidlo, ktorého pevné alebo vymeniteľné nadstavby sú osobitne vybavené na prepravu nákladu za regulovaných teplôt a ktorého každá z bočných stien vrátane izolácie je hrubá aspoň 45 mm,

e) autobusom vozidlo s viac než deviatimi sedadlami vrátane sedadla pre vodiča, konštruované a vybavené na prepravu cestujúcich a ich batožiny; vozidlo môže mať jedno alebo viac poschodí a môže tiež ťahať príves na batožiny,

f) kĺbovým autobusom autobus skladajúci sa z dvoch pevných častí spojených navzájom kĺbovou časťou, v ktorom sú oddelenia pre cestujúcich v každom z dvoch pevných oddielov vzájomné prepojené a kĺbová časť umožňuje voľný pohyb cestujúcich medzi pevnými časťami; spojovanie a rozpojovanie týchto dvoch častí je možné len dielensky,

g) najväčšími prípustnými rozmermi najväčšie rozmery používaného vozidla ustanovené v prílohe č. 1,

h) najväčšou prípustnou hmotnosťou najväčšia hmotnosť naloženého vozidla, pri ktorej je povolené použitie naloženého vozidla v doprave,

i) najväčšou prípustnou hmotnosťou pripadajúcou na nápravu najväčšie zaťaženie pripadajúce na nápravu alebo na skupiny náprav, ktoré je povolené používať v doprave,

j) nedeliteľným nákladom náklad, ktorý nemožno na účely prepravy po pozemných komunikáciách rozdeliť do dvoch alebo viacerých nákladov bez toho, aby nevznikli neprimerané náklady alebo riziko poškodenia, a ktorý sa vzhľadom na svoje rozmery alebo hmotnosť nemôže prepravovať motorovým vozidlom, prípojným vozidlom, prívesovou súpravou alebo návesovou súpravou, ktoré spĺňajú požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády,

k) tonou hmotnosť predstavovaná hmotou jednej tony a ktorá zodpovedá 9,8 kilonewtona (kN).

§ 3

Najväčšie prípustné rozmery vozidla a jazdnej súpravy prevádzkovaných v premávke na pozemných komunikáciách nesmú presiahnuť hodnoty uvedené v prílohe č. 1 prvom a štvrtom bode.

§ 4

Najväčšia prípustná hmotnosť vozidla a jazdnej súpravy prevádzkovaných v premávke na pozemných komunikáciách nesmie pri splnení ďalších súvisiacich technických požiadaviek presiahnuť hodnoty uvedené v prílohe č. 1 druhom, treťom a štvrtom bode.

§ 5

(1) Vozidlo musí byť vybavené

a) kombináciou výrobného štítku a štítku, na ktorom sú uvedené údaje o vozidle; hodnoty musia presne reprodukovať merania vykonané priamo na danom vozidle,

b) jedným štítkom, ktorý obsahuje údaje z oboch štítkov uvedených v písmene a), alebo

c) osvedčením vydaným príslušným orgánom štátu, v ktorom je vozidlo prihlásené do evidencie vozidiel.

(2) Štítok, na ktorom sú uvedené údaje o vozidle, musí obsahovať tieto údaje:

a) názov výrobcu,

b) identifikačné číslo vozidla VIN,

c) dĺžku motorového vozidla, prívesu alebo návesu,

d) šírku motorového vozidla, návesu alebo prívesu,

e) údaje na meranie dĺžky jazdných súprav

1. vzdialenosť „a“ medzi vonkajším obrysom prednej časti motorového vozidla a stredom mechanického spojovacieho zariadenia (ťažný hák alebo návesová spojka); v prípade návesovej spojky s niekoľkými ťažnými bodmi musia byť uvedené minimálne a maximálne hodnoty amin a amax),

2. vzdialenosť „b“ medzi stredom mechanického spojovacieho zariadenia prívesu (závesného oka oja) alebo návesu (návesového čapu) a vonkajším obrysom zadnej časti prívesu alebo návesu; v prípade zariadenia s niekoľkými ťažnými bodmi musia byť uvedené minimálne a maximálne hodnoty (bmin a bmax).

(3) Dĺžkou jazdnej súpravy podľa odseku 2 písm. e) je dĺžka motorového vozidla a prívesu alebo návesu umiestnených v priamke za sebou.

(4) Štítky podľa odseku 1 písm. a) a b) musia byť vyhotovené a pevne umiestnené podľa osobitného predpisu2) na prístupnom a viditeľnom mieste. Štítky musia byť čitateľné a obsahovať všetky údaje, ktoré sa nedajú odstrániť.

(5) Osvedčenie podľa odseku 1 písm. c) musí obsahovať rovnaké údaje ako štítky uvedené v odseku 1 písm. a) a musí byť vo vozidle uložené na chránenom a pre kontrolu dostupnom mieste.

(6) Izotermické vozidlo musí byť vybavené osvedčením alebo certifikačným štítkom podľa osobitného predpisu.3)

§ 6

(1) Ak vozidlo alebo jazdná súprava spĺňa požiadavky podľa § 3 a 4, príslušný štátny orgán nemôže vzhľadom na rozmery a hmotnosti odmietnuť ich uvedenie do prevádzky alebo zakázať ich používanie v premávke na pozemných komunikáciách.

(2) Ak nákladné vozidlo, jazdná súprava alebo autobus presahuje najväčšie prípustné rozmery a hmotnosti uvedené v prílohe č. 1 alebo ak vozidlo alebo jazdná súprava prepravuje nedeliteľný náklad presahujúci najväčšie prípustné rozmery a hmotnosti, môže sa používať v premávke na pozemných komunikáciách len na základe povolenia vydávaného príslušným správnym orgánom podľa osobitného predpisu.4)

§ 7

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky oznamuje Európskej komisii prijatie právnych predpisov a ich znenie v oblasti dotknutej týmto nariadením vlády.

§ 8

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 2.


§ 9

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.


v z. Pál Csáky v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 403/2005 Z. z.

NAJVÄČŠIE PRÍPUSTNÉ ROZMERY A NAJVÄČŠIE PRÍPUSTNÉ HMOTNOSTI VOZIDIEL A ĎALŠIE SÚVISIACE TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA VOZIDLÁ

1.Najväčšie prípustné rozmery1)
1.1 Najväčšia dĺžka
motorové vozidlo okrem autobusu
príves
návesová súprava
prívesová súprava
kĺbový autobus
autobus s dvoma nápravami
autobus s viac než dvoma nápravami
autobus s prívesom

12,00 m
12,00 m
16,50 m
18,75 m
18,75 m
13,50 m
15,00 m
18,75 m
1.2 Najväčšia šírka
a) všetky vozidlá
b) nadstavby izotermických vozidiel

2,55 m
2,60 m
1.3 Maximálna výška (akékoľvek vozidlo) 4,00 m
1.4 Vymeniteľné nadstavby a normalizované nákladové
jednotky, ako sú kontajnery, sú zahrnuté v rozmeroch
uvedených v bodoch 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 a 4.4
1.4.a Ak je autobus vybavený odstrániteľným príslušenstvom,
ako sú napríklad skrinky na lyže, jeho dĺžka vrátane
príslušenstva nesmie presiahnuť najväčšiu dĺžku
ustanovenú v bode 1.1
1.5 Akékoľvek motorové vozidlo alebo jazdná súprava, ktoré
sa pohybujú, musia byť schopné otočiť sa vo
vymedzenom kruhu, ktorý má vonkajší polomer 12,5 m
a vnútorný polomer 5,30 m
1.5.a Doplňujúce požiadavky na autobusyAk autobus stojí, musí sa na zemi urobiť čiara pozdĺž
vertikálnej roviny dotýkajúcej sa strany vozidla, ktorá je
obrátená smerom von z kruhu. V prípade kĺbového
autobusu musia byť obidve jeho pevné časti s touto
rovinou rovnobežnéAk sa vozidlo pohybuje z priameho smeru do kruhovej
oblasti popísanej v bode 1.5, žiadna jeho časť nesmie
vyčnievať z vertikálnej roviny o viac než 0,60 m
1.6 Maximálna vzdialenosť medzi osou návesového čapu
a zadným obrysom návesu
12,00 m
1.7 Maximálna vzdialenosť meraná rovnobežne s pozdĺžnou
osou prívesovej súpravy od najprednejšieho vonkajšieho
obrysu ložnej plochy za kabínou k najzadnejšiemu
vonkajšiemu obrysu prívesu súpravy bez vzdialenosti
medzi vonkajším obrysom zadnej časti motorového
vozidla a vonkajším obrysom prednej časti prívesu
15,65 m
1.8 Maximálna vzdialenosť meraná rovnobežne s pozdĺžnou
osou prívesovej súpravy od najprednejšieho vonkajšieho
obrysu ložnej plochy za kabínou k najzadnejšiemu
vonkajšiemu obrysu prívesu súpravy
16,40 m
2. Najväčšia prípustná hmotnosť vozidiel (v tonách)
2.1Vozidlá ako súčasť jazdnej súpravy
2.1.1 dvojnápravový príves 18 t
2.1.2 trojnápravový príves 24 t
2.2 Jazdná súprava
2.2.1 prívesové súpravy s piatimi alebo šiestimi nápravami
a) dvojnápravové motorové vozidlo s troj nápravovým
prívesom
40 t
b) trojnápravové motorové vozidlo s dvoj nápravovým
alebo troj nápravovým prívesom
40 t
2.2.2 návesové súpravy s piatimi alebo šiestimi nápravami
a) dvojnápravové motorové vozidlo s troj nápravovým
návesom
40 t
b) trojnápravové motorové vozidlo s dvoj nápravovým
alebo troj nápravovým návesom
40 t
c) trojnápravové motorové vozidlo s dvoj nápravovým
alebo troj nápravovým návesom prepravujúcim ISO
kontajner (40 stôp) v kombinovanej doprave
44 t
2.2.3 prívesové súpravy so štyrmi nápravami skladajúce sa
z dvoj nápravového motorového vozidla
a dvoj nápravového prívesu
36 t
2.2.4 návesové súpravy so štyrmi nápravami skladajúce sa
z dvoj nápravového motorového vozidla
a dvoj nápravového návesu, ak vzdialenosť medzi
nápravami návesu je
2.2.4.1 od 1,3 m do 1,8 m 36 t
2.2.4.2 väčšia než 1,8 m 36 t+ 2-tonová tolerancia, ak sa rešpektuje
najväčšia prípustná hmotnosť motorového
vozidla (18 t) a najväčšia hmotnosť
pripadajúca na dvojnápravu návesu (20 t)
a ak je hnacia náprava vybavená dvojitou
montážou pneumatík a vzduchovým
odpružením alebo odpružením uznaným za
rovnocenné v rámci Európskeho
spoločenstva podľa prílohy II smernice
Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, ktorou sa
v Spoločenstve stanovujú najväčšie
prípustné rozmery niektorých vozidiel vo
vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej
doprave a maximálna povolená hmotnosť
v medzinárodnej cestnej doprave (ďalej len
„smernica 96/53/ES")
2.3 Motorové vozidlá
2.3.1 dvojnápravové motorové vozidlá 18 t
2.3.2 trojnápravové motorové vozidlá 25 t26 tak je hnacia náprava vybavená dvojitou
montážou pneumatík a vzduchovým
odpružením alebo odpružením uznaným za
rovnocenné v rámci Európskeho
spoločenstva podľa prílohy II smernice
96/53/ES alebo ak je každá hnacia
náprava vybavená dvojitou montážou
pneumatík a najväčšia prípustná hmotnosť
pripadajúca na nápravu nepresahuje 9,5 t
2.3.3 štvornápravové motorové vozidlá s dvoma riadenými
nápravami
32 tak je hnacia náprava vybavená dvojitou
montážou pneumatík a vzduchovým
odpružením alebo odpružením uznaným za
rovnocenné v rámci Európskeho
spoločenstva podľa prílohy II smernice
96/53/ES alebo ak je každá hnacia
náprava vybavená dvojitou montážou
pneumatík a najväčšia prípustná hmotnosť
pripadajúca na nápravu nepresahuje 9,5 t
2.4 Trojnápravové kĺbové autobusy 28 t
3. Najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu
3.1 Jednotlivé nápravy
Jednotlivé nápravy, ktoré nie sú hnacie 10 t
3.2 Dvojnápravy prívesov a návesovSúčet hmotností pripadajúcich na nápravu pri
dvojnáprave nesmie presiahnuť, ak vzdialenosť (d)
medzi nápravami je
3.2.1 menej ako 1 m (d < 1,0) 11 t
3.2.2 od 1,0 m a menej ako 1,3 m (1,0 ≤ d < 1,3) 16 t
3.2.3 od 1,3 m a menej ako 1,8 m (1,3 ≤ d < 1,8) 18 t
3.2.4 1,8 m alebo viac (1,8 ≤ d) 20 t
3.3 Trojnápravy prívesov a návesovSúčet hmotností pripadajúcich na nápravu pri
trojnáprave nesmie presiahnuť, ak vzdialenosť (d) medzi
nápravami je
3.3.1 1,3 m alebo menej (d ≤ 1,3) 21 t
3.3.2 viac ako 1,3 m a menej ako 1,4 m (1,3 < d ≤ 1,4) 24 t
3.4 Hnacia náprava
3.4.1 hnacia náprava vozidiel uvedených v bodoch 2.2.1
a 2.2.2
11,5 t
3.4.2 hnacia náprava vozidiel uvedených v bodoch 2.2.3,
2.2.4, 2.3 a 2.4
11,5 t
3.5 Dvojnápravy motorových vozidielSúčet hmotností pripadajúcich na nápravu pri
dvojnáprave nesmie presiahnuť, ak vzdialenosť (d)
medzi nápravami je
3.5.1 menej ako 1 m (d < 1,0) 11,5 t
3.5.2 1,0 m alebo viac, ale menej ako 1,3 m (1,0 ≤ d <1,3) 16 t
3.5.3 1,3 m alebo viac, ale menej ako 1,8 m
(1,3 ≤ d <1,8)
18 t
19 tak je hnacia náprava vybavená dvojitou
montážou pneumatík a vzduchovým
odpružením alebo odpružením uznaným za
rovnocenné v rámci Európskeho
spoločenstva podľa prílohy II smernice
96/53/ES alebo ak je každá hnacia
náprava vybavená dvojitou montážou
pneumatík a najväčšia prípustná hmotnosť
pripadajúca na nápravu nepresahuje 9,5 t
4. Ďalšie technické požiadavky na vozidlá súvisiace
s hmotnosťami a rozmermi
4.1 Všetky vozidláHmotnosť pripadajúca na hnaciu nápravu alebo hnacie
nápravy vozidla alebo jazdnej súpravy nesmie klesnúť
pod 25 % celkovej hmotnosti naloženého vozidla alebo
jazdnej súpravy, ak sa používajú v medzinárodnej
doprave
4.2 Prívesové súpravyVzdialenosť medzi poslednou nápravou motorového
vozidla a prvou nápravou prívesu musí byť najmenej
3,0 m
4.3 Najväčšia prípustná hmotnosť závisiaca od rázvoruNajväčšia prípustná hmotnosť v tonách
štvornápravového motorového vozidla nesmie
presiahnuť päťnásobnú vzdialenosť v metroch medzi
stredmi najprednejšej a poslednej nápravy vozidla
4.4 NávesyVzdialenosť meraná horizontálne medzi osou
návesového čapu a akýmkoľvek bodom vonkajšieho
obrysu prednej časti návesu musí byť menšia ako
2,04 m

1) Najväčšie prípustné rozmery vozidiel a jazdných súprav sa merajú podľa STN 30 0026 - Základná terminológia cestných vozidiel.
Rozmery vozidiel. Termíny a definície.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 403/2005 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1. Smernica Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 7/zv. 2.) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/7/ES z 18. februára 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 7/zv. 6.).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/27/ES z 22. júla 1997 týkajúca sa hmotností a rozmerov určitých kategórií motorových a ich prípojných vozidiel, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 70/156/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 19.) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/85/ES z 20. novembra 2001(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 29.) a smernice Komisie 2003/19/ES z 21. marca 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 31.).

Poznámky pod čiarou

1) Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/2005 Z. z. o technických požiadavkách na povinné štítky a nápisy, ich umiestnenie a spôsob pripevnenia na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách.

3) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 61/1983 Zb. o Dohode o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy (ATP).

4) § 3 ods. 4 písm. b) a ods. 5 písm. b) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.