Oznámenie č. 393/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Srbska a Čiernej Hory o zmene Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávie o podpore a vzájomnej ochrane investícií

Čiastka 166/2005
Platnosť od 07.09.2005
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 13. októbra 2005 na základe článku 5.

393

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. novembra 2004 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Srbska a Čiernej Hory o zmene Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávie o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1477 z 3. februára 2005 a prezident Slovenskej republiky dohodu ratifikoval 17. marca 2005.

Dohoda nadobudne platnosť 13. októbra 2005 na základe článku 5.

K oznámeniu č. 393/2005 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Srbska a Čiernej Hory o zmene Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávie o podpore a vzájomnej ochrane investícií

Zmluvné strany sa dohodli takto:

Článok 1

Preambula Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávie o podpore a vzájomnej ochrane investícií znie:

„Vláda Slovenskej republiky a Rada ministrov Srbska a Čiernej Hory (ďalej len „zmluvné strany”),

želajúc si zintenzívniť hospodársku spoluprácu na vzájomný prospech oboch štátov,

zamýšľajúc vytvárať a udržiavať priaznivé podmienky na investície investorov jedného štátu na území druhého štátu a

uvedomujúc si, že podpora a vzájomná ochrana investícií podľa tejto dohody podnieti obchodné aktivity v tejto oblasti,“.

Článok 2

V článku 3 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávie o podpore a vzájomnej ochrane investícií sa vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

3. Ustanovenia odsekov 1 a 2 nemožno vykladať tak, že zaväzujú jednu zmluvnú stranu poskytovať investorom štátu druhej zmluvnej strany také zaobchádzanie, výhody alebo výsady, ktoré môže prvá zmluvná strana poskytovať na základe akejkoľvek medzinárodnej dohody alebo zmluvy týkajúcej sa výlučne alebo prevažne zdanenia alebo akejkoľvek vnútornej legislatívy týkajúcej sa výlučne alebo prevažne zdanenia.

4. Ustanovenia o nediskriminácii, národnom zaobchádzaní a doložke najvyšších výhod v tejto dohode sa nebudú aplikovať na všetky súčasné alebo budúce výhody poskytnuté ktoroukoľvek stranou na základe členstva alebo asociácie v colnej, hospodárskej alebo menovej únii, spoločnom trhu alebo zóne voľného obchodu štátnym príslušníkom alebo svojim vlastným spoločnostiam, alebo štátnym príslušníkom a spoločnostiam členského štátu takejto únie, spoločného trhu, zóny voľného obchodu alebo akejkoľvek tretej krajine.“

Článok 3

V článku 6 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávie o podpore a vzájomnej ochrane investícií sa vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

3. Ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku sa použijú bez ohľadu na opatrenia prijaté Európskou úniou.“

Článok 4

V článku 8 odsek 2 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávie o podpore a vzájomnej ochrane investícií znie:

2. Ak sa takýto spor medzi investorom štátu jednej zmluvnej strany a druhou zmluvnou stranou nevyrieši do šiestich mesiacov odo dňa písomnej notifikácie nároku, investor je oprávnený predložiť spor buď

1) miestne príslušnému súdu zmluvnej strany, ktorá je stranou sporu,

2) Medzinárodnému stredisku pre riešenie investičných sporov (ICSID) zriadenému Dohovorom o riešení investičných sporov medzi štátmi a príslušníkmi iných štátov, otvorenému na podpis vo Washingtone, DC, 18. marca 1965, v prípade, že obe zmluvné strany sú stranami tejto dohody,

3) medzinárodnému rozhodcovi alebo ad hoc Medzinárodnému rozhodcovskému súdu zriadenému podľa Rozhodcovských pravidiel Komisie Organizácie Spojených národov pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL).“

Článok 5

Táto dohoda je neoddeliteľnou súčasťou Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávie o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

Táto dohoda o zmene Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávie o podpore a vzájomnej ochrane investícií podlieha schváleniu v súlade s ústavnými postupmi vyžadovanými právnym poriadkom zmluvnej strany na účel nadobudnutia platnosti.

Táto dohoda nadobudne platnosť 90. deň od dátumu druhej notifikácie.

Dané v Bratislave 9. novembra 2004 v dvoch origináloch, v slovenskom, srbskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Ivan Mikloš v. r.

Za Radu ministrov

Srbska a Čiernej Hory:

Predrag Ivanovič v. r.