Vyhláška č. 379/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 510/2004 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v odborných učilištiach, učilištiach a praktických školách

Čiastka 161/2005
Platnosť od 26.08.2005 do31.08.2008
Účinnosť od 01.09.2005 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.

OBSAH

379

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 9. augusta 2005,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 510/2004 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v odborných učilištiach, učilištiach a praktických školách

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 25 ods. 7 a § 26 ods. 4 po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a podľa § 28 ods. 4 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 510/2004 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v odborných učilištiach, učilištiach a praktických školách sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 odsek 5 vrátane poznámky pod čiarou 2a znie:

(5) Pomaturitné štúdium, ktorým sa študujúci špecializujú na konkrétne činnosti (ďalej len „pomaturitné štúdium špecializačné"), a štúdium v študijnom odbore konzervatória2a) sa ukončuje vykonaním absolutória3) absolventskou skúškou.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

2a) § 17 ods. 2 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 2 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

(6) Pomaturitné štúdium na stredných zdravotníckych školách, ktorým študujúci získavajú odbornú spôsobilosť na výkon povolania v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaný fyzioterapeut a diplomovaný rádiologický asistent, sa ukončuje vykonaním absolutória3) absolventskou skúškou.“.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.

3. V § 3 ods. 3 prvej vete sa slová „, učilištiach a odborných učilištiach“ nahrádzajú slovami „a učilištiach“.

4. V § 3 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „V odborných učilištiach sa záverečná skúška člení na praktickú časť, ktorej súčasťou je aj písomná časť skúšky, a na ústnu časť.“.

5. V § 3 ods. 7 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo vo februári nasledujúceho školského roka“.

6. V § 4 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo úspešne ukončil štvrtý ročník štúdia v konzervatóriu7a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

7a) § 38 ods. 1 a 2 vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb.“.

7. V § 4 ods. 5 sa za slovo „prílohy“ vkladajú slová „alebo bez uvedenia úrovne podľa prílohy“.

8. § 4 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

(13) V triedach s dvoma vyučovacími jazykmi, ktorých vzdelávanie sa riadi medzinárodnou zmluvou, sa maturitná skúška vykonáva podľa tejto zmluvy a podľa vykonávacieho protokolu.“.

9. V § 6 ods. 1 a 2 sa za slovo „školy“ vkladajú slová „alebo príslušného ročníka konzervatória“.

10. § 6 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Zmenu predmetov alebo ich úrovne alebo špeciálnych potrieb podľa odsekov 1 a 2 môže žiak písomne oznámiť triednemu učiteľovi najneskôr do 15 októbra; minister školstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister školstva") môže v osobitných prípadoch, najmä ak ide o dlhodobý pobyt v zahraničí, zdravotný stav a podobne, povoliť iný termín.“.

11. V § 7 ods. 1 prvá veta znie: „Externú časť maturitnej skúšky tvorí písomný test, ktorý zadáva a vyhodnocuje organizácia zriadená Ministerstvom školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") podľa osobitného predpisu.9a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

9a) § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

12. V § 7 ods. 3 sa za číslovku „12“ vkladajú slová „a písomnej formy internej časti z tých predmetov, ktorých formu maturitnej skúšky ustanovuje medzinárodná zmluva,“.

13. V § 7 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „, ak táto vyhláška neustanovuje inak“.

14. V § 7 ods. 9 sa za slová „v priebehu“ vkladá slovo „najviac“.

15. § 7 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

(11) Ak sa externá časť maturitnej skúšky alebo písomná forma internej časti maturitnej skúšky uskutočnila v rozpore s touto vyhláškou alebo sa nedodržala zásada rovnakého zaobchádzania podľa osobitného predpisu,9b) minister školstva vyhlási konanie tejto skúšky za neplatné. Nový termín konania skúšky vyhlási minister školstva.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9b znie:

9b) § 2 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).“.

16. V § 8 ods. 5 na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „geografia.“.

17. § 8 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

(11) Ak žiak koná maturitnú skúšku v cudzom jazyku podľa odsekov 6 až 10 a podľa § 9 ods. 5 až 9, formu a obsah skúšky určí riaditeľ strednej školy.“.

18. § 9 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

(11) Predmetom maturitnej skúšky je podľa odseku 2 písm. c) a d), odseku 3 písm. d) a e), odseku 4 písm. d) a e) a odseku 10 písm. a) a b) súbor odborných vyučovacích predmetov podľa učebného plánu11a) príslušného študijného odboru strednej odbornej školy alebo stredného odborného učilišťa. V praktickej časti odbornej zložky sa overujú zručnosti žiaka v tomto súbore. V teoretickej časti odbornej zložky sa ústne overujú vedomosti žiaka v tomto súbore, prípadne aj vo vzťahu k praktickej časti odbornej zložky.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

11a) § 39 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

19. V § 10 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak má predmet externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, konanie externej časti maturitnej skúšky predchádza konaniu písomnej formy internej časti maturitnej skúšky.“.

20. V § 10 ods. 4 druhá veta znie: „Náhradná maturitná skúška je určená pre žiaka, ktorý úspešne ukončil posledný ročník štúdia najneskôr k 15. septembru,12a) a pre žiaka podľa § 27 ods. 2.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

12a) § 17 ods. 3 písm. a) vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

21. V § 10 odseky 5 až 7 znejú:

(5) Náhradná maturitná skúška z externej časti i písomnej formy internej časti sa koná v máji príslušného školského roka alebo v riadnom skúšobnom období nasledujúceho školského roka. Opravný termín maturitnej skúšky z externej časti i písomnej formy internej časti sa koná v riadnom skúšobnom období nasledujúceho školského roka. Náhradná maturitná skúška a opravná maturitná skúška z ústnej formy internej časti sa koná v septembri a februári nasledujúceho školského roka.

(6) Deň konania náhradnej maturitnej skúšky a deň konania opravnej maturitnej skúšky externej časti i písomnej formy internej časti určí ministerstvo.

(7) Na opravnú skúšku externej časti maturitnej skúšky i písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa žiak prihlási do 30. septembra nasledujúceho školského roka riaditeľovi školy.“.

22. V § 11 ods. 4 sa slová „druhej polovici júna“ nahrádzajú slovom „júni“.

23. V § 12 ods. 2 písmeno a) znie:

a) na konzervatóriu absolventské výkony z hlavného odboru štúdia alebo hlavných odborov štúdia, absolventskú písomnú prácu a jej obhajobu a súbornú skúšku z pedagogickej prípravy alebo súborné skúšky z pedagogickej prípravy,“.

24. V § 12 ods. 2 písmeno d) znie:

d) na strednej zdravotníckej škole komplexnú teoreticko-praktickú skúšku z príslušného študijného odboru alebo zo špecializovaného odboru, absolventskú písomnú prácu a jej obhajobu,“.

25. V § 12 odsek 3 znie:

(3) Absolventská skúška sa koná v riadnom skúšobnom období v júni, absolventské výkony podľa odseku 2 písm. a) sa môžu konať od februára do júna. Absolventská skúška sa koná v mimoriadnom skúšobnom období v septembri alebo vo februári nasledujúceho školského roka; termín určuje riaditeľ strednej školy.“.

26. V § 14 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „, pri teoretickej časti odbornej zložky jednu zo schválených tém“.

27. V § 14 odsek 5 znie:

(5) Formu praktickej časti odbornej zložky určí riaditeľ školy na návrh predmetovej komisie.18) Žiak vykoná praktickú časť odbornej zložky vo vyžrebovanej téme alebo v určenej téme jednou z týchto foriem:

a) praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy,

b) obhajoba vlastného projektu,

c) realizácia a obhajoba experimentu,

d) obhajoba úspešných súťažných prác,

e) predvedenie umeleckého výkonu.“.

28. V § 17 ods. 3 sa vypúšťajú tieto slová: „okrem písomnej skúšky“.

29. V § 18 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).

30. V § 18 odsek 6 znie:

(6) Maturitná skúška z teoretickej časti odbornej zložky a praktickej časti odbornej zložky podľa jednotlivých študijných odborov sa koná pred predmetovými maturitnými komisiami. Predmetovú maturitnú komisiu tvorí predseda a skúšajúci učitelia odborných predmetov; v študijnom odbore v strednom odbornom učilišti12b) aj skúšajúci majster odbornej výchovy, pričom počet skúšajúcich učiteľov odborných predmetov určí riaditeľ školy podľa náročnosti a špecifík študijného odboru. V jednom skúšobnom období môže byť v škole ustanovených aj viac predmetových maturitných komisií pre teoretickú časť odbornej zložky a praktickú časť odbornej zložky.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12b znie:

12b) Oddiel A prílohy vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. v znení vyhlášky č. 255/1995 Z. z.“.

31. V § 18 ods. 9 prvej vete sa nad slovo „jazykmi“ umiestňuje odkaz 11.

32. V § 18 ods. 11 na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „v osobitných prípadoch, najmä ak škola nemá dostatočný počet skúšajúcich predmetovej maturitnej komisie, môže skúšajúcich vymenovať aj z pedagogických zamestnancov inej školy s ich súhlasom a po dohode s jej riaditeľom.“.

33. V § 19 ods. 1 sa slová „päť rokov“ nahrádzajú slovami „štyri roky“.

34. V § 19 ods. 5 a 7 prvej vete sa nad slovom „jazykmi“ vypúšťa odkaz 11.

35. V § 20 ods. 2 písmeno e) znie:

e) schvaľuje do 30. apríla maturitné zadania alebo témy ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z príslušného predmetu a ak má pochybnosti, požiada o stanovisko Štátnu školskú inšpekciu,15)“.

36. V § 21 ods. 2 tretia veta znie: „Stálym členom skúšobnej komisie okrem skúšobnej komisie v odbornom učilišti je aj zástupca profesijnej komory, ak ho komora deleguje a ak má odbornú spôsobilosť v oblasti odborného vzdelávania a prípravy podľa osobitného predpisu.16)“.

37. V § 21 ods. 3 písm. a) sa slová „a učilišti majster odbornej výchovy alebo dielenský učiteľ,“ nahrádzajú slovami „učiteľ odborných predmetov a majster odbornej výchovy a v učilišti majster odbornej výchovy,“.

38. V § 24 ods. 2 sa za slovo „konania“ vkladajú slová „ústnej formy“.

39. V § 25 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „V odbornom učilišti sa celkové hodnotenie záverečnej skúšky vykoná na základe klasifikácie jej praktickej časti a ústnej časti.“.

40. V § 26 ods. 10 sa za slová „iba raz“ vkladajú slová „v riadnom skúšobnom období“.

41. V § 28 ods. 1 sa za slová „záverečnej skúšky“ vkladajú slová „, teoretickej časti odbornej zložky, praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky“.

42. V § 28 ods. 4 sa za slovo „skúšky“ vkladajú slová „okrem skúšky v odbornom učilišti“.

43. V § 29 ods. 1 druhej vete sa za slová „externej časti maturitnej skúšky“ vkladajú slová „vrátane percentilu“.

44. V § 29 ods. 4 sa na konci vety pripájajú tieto slová: „, ktorého súčasťou môže byť osvedčenie o zaučení alebo osvedčenie o zaškolení“.

45. V § 30 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Žiak so sluchovým postihnutím si môže v príslušnom školskom roku do 30. septembra 2010 namiesto predmetu cudzí jazyk zvoliť jeden z predmetov matematika alebo náuka o spoločnosti, alebo občianska náuka.“.

46. Príloha k vyhláške č. 379/2005 Z. z. znie:

„Príloha k vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 379/2005 Z. z.

Príloha

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.

Martin Fronc v. r.