Opatrenie č. 378/2005 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení sumy rodičovského príspevku

Čiastka 160/2005
Platnosť od 25.08.2005 do31.12.2009
Účinnosť od 01.09.2005 do31.12.2009
Zrušený 321/2007 Z. z.

OBSAH

378

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 12. augusta 2005

o ustanovení sumy rodičovského príspevku

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení zákona č. 244/2005 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Suma rodičovského príspevku upravená podľa § 4 ods. 4 zákona sa ustanovuje takto: V § 4 ods. 1 sa suma „4 110 Sk“ nahrádza sumou „4 230 Sk“.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.


Ľudovít Kaník v. r.