Vyhláška č. 376/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti o podmienkach a pravidlách experimentálneho overovania cieľov, obsahu, metód, organizácie a riadenia výkonu výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a v školských zariadeniach

Čiastka 160/2005
Platnosť od 25.08.2005 do31.08.2008
Účinnosť od 01.09.2005 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z.

376

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 26. mája 2005,

ktorou sa upravujú podrobnosti o podmienkach a pravidlách experimentálneho overovania cieľov, obsahu, metód, organizácie a riadenia výkonu výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a v školských zariadeniach

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 14 ods. 5 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o podmienkach a pravidlách experimentálneho overovania cieľov, obsahu, metód, organizácie a riadenia výkonu výchovno-vzdelávacieho procesu v školách1) a v školských zariadeniach2) (ďalej len „experimentálne overovanie“).

§ 2

(1) Návrh na experimentálne overovanie tvorí

a) projekt experimentálneho overovania, ktorý obsahuje

1. opis problému, východiskový stav a odôvodnenie,

2. predmet, hlavný cieľ alebo definovanie hypotézy,

3. spôsoby, metódy a formy,

4. časový harmonogram,

5. organizačné zabezpečenie a personálne zabezpečenie,

6. materiálno-technické zabezpečenie,

7. rozpočet a zdroje financovania,

8. prílohy podľa charakteru, napríklad učebné plány, učebné osnovy, učebné texty a výchovné programy,

b) stanovisko zriaďovateľa školy alebo školského zariadenia, v ktorom sa má experimentálne overovanie uskutočňovať,

c) vyjadrenie rady školy alebo rady školského zariadenia, v ktorom sa má experimentálne overovať, ak je rada zriadená.

(2) Návrh na experimentálne overovanie posudzuje gestor experimentálneho overovania (ďalej len „gestor“), ktorého podľa vecného zamerania návrhu určí ministerstvo.

(3) Návrh na experimentálne overovanie sa predkladá

a) do 30. apríla pred začiatkom školského roka,3) v ktorom sa experimentálne overovanie má začať vykonávať, ak na uskutočnenie experimentálneho overovania nie je potrebné navýšenie finančných prostriedkov v rozpočte gestora,

b) do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom sa experimentálne overovanie má začať vykonávať, ak je na uskutočnenie experimentálneho overovania potrebné navýšenie finančných prostriedkov v rozpočte gestora.

§ 3

Experimentálne overovanie organizuje gestor v súčinnosti so školou alebo školským zariadením, kde sa experimentálne overovanie uskutočňuje.

§ 4

(1) Priebežné hodnotenie a záverečné vyhodnotenie experimentálneho overovania vypracúva gestor.

(2) Priebežné hodnotenie zašle gestor ministerstvu a zriaďovateľovi najneskôr do 31. júla roka, v ktorom sa experimentálne overovanie uskutočňuje.

(3) Ak experimentálne overovanie netrvá viac ako jeden školský rok, priebežné hodnotenie sa nevypracúva.

(4) Záverečné vyhodnotenie experimentálneho overovania vypracuje gestor najneskôr do 90 dní od skončenia experimentálneho overovania a predloží ho ministerstvu.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.


Martin Fronc v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.

2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.

3) § 38 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.