Vyhláška č. 375/2005 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na preukázanie technických predpokladov na podnikanie v energetike, požiadavkách na vzdelanie a na odbornú spôsobilosť, ako aj spôsob ich preukázania

Čiastka 159/2005
Platnosť od 20.08.2005 do30.09.2009
Účinnosť od 01.09.2005 do30.09.2009
Zrušený 366/2009 Z. z.

375

VYHLÁŠKA

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

z 10. augusta 2005,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na preukázanie technických predpokladov na podnikanie v energetike, požiadavkách na vzdelanie a na odbornú spôsobilosť, ako aj spôsob ich preukázania

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 6 ods. 9 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Podrobnosti o požiadavkách na preukázanie technických predpokladov na podnikanie v energetike

(1) Technické predpoklady na vykonávanie činností, na ktoré žiada fyzická osoba alebo právnická osoba povolenie na podnikanie v energetike okrem dodávky elektriny alebo dodávky plynu, sa preukazujú úradne overenou kópiou dokladu o vlastníctve alebo inom právnom vzťahu k technologickej časti zariadenia na výrobu, prenos a distribúciu elektriny alebo na výrobu, prepravu, distribúciu a uskladňovanie plynu, alebo na prepravu pohonných látok alebo ropy, alebo na plnenie tlakových nádob, alebo na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka a vyznačia sa do mapy vymedzeného územia v dvoch vyhotoveniach.

(2) K žiadosti o vydanie povolenia na prenos elektriny sa prikladá okrem dokladov podľa odseku 1 aj zmluva o zabezpečení regulačnej elektriny dodávateľom regulačnej elektriny podľa merania elektroenergetického dispečingu prenosovej sústavy, ktorou sa preukazujú technické predpoklady potrebné na vyrovnanie odchýlky sústavy na vymedzenom území.

§ 2

Podrobnosti o požiadavkách na vzdelanie zodpovedného zástupcu a spôsob jeho preukázania

(1) Vzdelanie zodpovedného zástupcu fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá žiada o vydanie povolenia na podnikanie v energetike okrem povolenia na dodávku elektriny alebo dodávku plynu, je

a) skončené úplné stredné vzdelanie technického zamerania alebo

b) skončené úplné stredné vzdelanie s pomaturitným štúdiom technického zamerania, alebo

c) skončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa technického zamerania.

(2) Vzdelanie zodpovedného zástupcu fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá žiada o vydanie povolenia na podnikanie v energetike na dodávku elektriny alebo plynu, je

a) skončené úplné stredné vzdelanie alebo

b) skončené úplné stredné vzdelanie s pomaturitným štúdiom, alebo

c) skončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa.

(3) Vzdelanie podľa odsekov 1 a 2 sa preukazuje úradne overenou kópiou dokladu o skončení strednej školy alebo pomaturitného štúdia, alebo vysokoškolského diplomu o skončení štúdia prvého stupňa alebo druhého stupňa.

§ 3

Podrobnosti o požiadavkách na odbornú spôsobilosť a spôsob jej preukázania

(1) Odborná spôsobilosť žiadateľa alebo zodpovedného zástupcu žiadateľa o vydanie povolenia na výrobu elektriny okrem výroby elektriny z jadrového paliva, na prenos a distribúciu elektriny sa preukazuje osvedčením o odbornej spôsobilosti v oblasti elektroenergetiky vydaným akreditovanou organizáciou1) a dokladom o vykonaní najmenej trojročnej praxe v danej oblasti.

(2) Odborná spôsobilosť člena štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorá žiada o vydanie povolenia na výrobu elektriny z jadrového paliva, sa preukazuje osvedčením o odbornej spôsobilosti vydaným špecializovaným zariadením podľa osobitného predpisu.2)

(3) Odborná spôsobilosť žiadateľa alebo zodpovedného zástupcu žiadateľa o vydanie povolenia na výrobu, prepravu, distribúciu a uskladňovanie plynu sa preukazuje osvedčením o odbornej spôsobilosti v oblasti plynárenstva vydaným akreditovanou organizáciou1) a dokladom o vykonaní najmenej trojročnej praxe v danej oblasti.

(4) Odborná spôsobilosť žiadateľa alebo zodpovedného zástupcu žiadateľa o vydanie povolenia na dodávku elektriny alebo dodávku plynu sa preukazuje podľa § 2 ods. 3.

(5) Odborná spôsobilosť žiadateľa alebo zodpovedného zástupcu žiadateľa o vydanie povolenia na prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob alebo na prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka sa preukazuje osvedčením o odbornej spôsobilosti plnenia tlakových nádob vydaným akreditovanou organizáciou1) a dokladom o vykonaní najmenej trojročnej praxe v danej oblasti.

(6) Odborná spôsobilosť žiadateľa alebo zodpovedného zástupcu žiadateľa o vydanie povolenia na prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok alebo ropy sa preukazuje dokladom o vykonaní najmenej päťročnej praxe pri prevádzkovaní potrubí na prepravu pohonných látok alebo ropy.


§ 4

Prechodné ustanovenia

Osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydané podľa doterajších predpisov sú platné do uplynutia doby ich platnosti.

§ 5

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.


v z. Ján Klepáč v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 5 zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z.
Zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 24 ods. 1 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.