Oznámenie č. 373/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 31. augusta 2004 č. 2108/2004-100 o poskytovaní pomoci z finančných zdrojov Európskej únie na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou

Čiastka 158/2005
Platnosť od 19.08.2005 do31.08.2007
Zrušený 412/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.

Pôvodný predpis

19.08.2005