Opatrenie č. 372/2005 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 157/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú náležitosti informácie o stave individuálneho účtu poistenca a náležitosti informácie o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca

Čiastka 158/2005
Platnosť od 19.08.2005
Účinnosť od 19.08.2005

OBSAH

372

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 12. augusta 2005,

ktorým sa mení opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 157/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú náležitosti informácie o stave individuálneho účtu poistenca a náležitosti informácie o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 226 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení ustanovuje:


Čl. I

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 157/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú náležitosti informácie o stave individuálneho účtu poistenca a náležitosti informácie o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca sa mení takto:

V § 1 písm. g), h) a i) sa slová „31. decembri 1993“ nahrádzajú slovami „31. decembri 1983“.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ľudovít Kaník v. r.