Oznámenie č. 371/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o medzinárodnej cestnej doprave a Protokolu o doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o medzinárodnej cestnej doprave

Čiastka 158/2005
Platnosť od 19.08.2005
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 25. januára 2005 na základe článku 18 ods. 2 a protokol nadobudol platnosť 19. marca 2005 na základe článku 5.

OBSAH

Osobná doprava (Čl. 2 - Čl. 5)
Preprava nákladov (Čl. 6 - Čl. 9)
Všeobecné ustanovenia (Čl. 10 - Čl. 18)

371

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. júna 1995 bola v Kyjeve podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o medzinárodnej cestnej doprave a 24. februára 2003 bol v Kyjeve podpísaný Protokol o doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o medzinárodnej cestnej doprave z 15. júna 1995.

Dohoda nadobudla platnosť 25. januára 2005 na základe článku 18 ods. 2 a protokol nadobudol platnosť 19. marca 2005 na základe článku 5.

K oznámeniu č. 371/2005 Z. z.

DOHODA

MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU UKRAJINY O MEDZINÁRODNEJ CESTNEJ DOPRAVE

Vláda Slovenskej republiky a vláda Ukrajiny (ďalej len „zmluvné strany“)

vedené snahou upraviť a podporiť medzinárodnú cestnú dopravu

dohodli sa takto:

Článok 1

Táto dohoda sa vzťahuje na medzinárodnú cestnú prepravu cestujúcich a nákladov medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou a na tranzitnú cestnú dopravu cez ich územia zabezpečovanú dopravcami, ktorí sú na vykonávanie týchto prepráv oprávnení.

Osobná doprava

Článok 2

Cestná preprava cestujúcich podľa tejto dohody je preprava osôb a ich batožiny autobusmi, ako aj ich prázdne jazdy súvisiace s týmito dopravnými službami.

Za autobus sa považuje motorové vozidlo, ktoré je svojím vybavením spôsobilé a určené na prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.

Článok 3

(1) Pravidelná autobusová preprava je preprava osôb na schválených a zverejnených linkách podľa cestovných poriadkov, podľa ktorých môže cestujúci nastupovať a vystupovať na vopred určených zastávkach.

(2) Pravidelnú autobusovú linku medzi oboma štátmi, ako aj pravidelnú tranzitnú linku cez ich územie povoľuje po vzájomnej dohode príslušný orgán zmluvnej strany.

(3) Príslušné orgány oboch zmluvných strán vydávajú povolenie pre tú časť linky, ktorá prechádza ich územím.

(4) Žiadosť o povolenie sa predkladá príslušnému orgánu zmluvnej strany, kde je autobus evidovaný, a musí obsahovať predovšetkým tieto údaje:

a) názov dopravcu, ako aj jeho úplnú adresu,

b) druh vozidla,

c) čas platnosti povolenia,

d) počet vykonávaných jázd (napr. denne, týždenne),

e) cestovný poriadok,

f) schému linky (zastávky na nastupovanie a vystupovanie cestujúcich, hraničné priechody),

g) dĺžku linky v kilometroch,

h) čas riadenia a oddychu vodičov,

i) maximálny počet miest na sedenie v autobuse,

j) cestovné a tarifné podmienky.

(5) Príslušný orgán jednej zmluvnej strany odovzdá príslušnému orgánu druhej zmluvnej strany žiadosť o povolenie začatia premávky na pravidelných linkách, ktorý ju potvrdí, spolu so všetkými potrebnými údajmi.

Článok 4

(1) Kyvadlová preprava cestujúcich je služba, pri ktorej sa prepravujú vopred vytvorené skupiny osôb viacerými jazdami tam a späť z toho istého východiskového miesta do toho istého cieľového miesta. Tie skupiny cestujúcich, ktoré sa prepravovali do cieľového miesta, budú neskoršie prepravované späť do východiskového miesta. Prvá jazda späť a posledná jazda tam musia byť prázdne.

(2) Na vykonávanie kyvadlovej prepravy cestujúcich je potrebné osobitné povolenie príslušného orgánu druhej zmluvnej strany. Žiadosť o udelenie povolenia podáva žiadateľ priamo príslušnému orgánu druhej zmluvnej strany. Žiadosť sa musí podať najneskôr 60 dní pred predpokladaným začatím prepravy.

(3) Žiadosti na povolenie kyvadlovej prepravy cestujúcich podľa odseku 2 musia obsahovať názov dopravcu, jeho úplnú adresu, dátumy jázd, počet jázd a údaje o mieste a dĺžke pobytu.

(4) Postup udeľovania povolení, kontrolných dokumentov a ďalšie podrobnosti dohodne zmiešaná komisia vytvorená podľa článku 17 tejto dohody.

Článok 5

(1) Príležitostná preprava cestujúcich je preprava cestujúcich, ktorá svojím charakterom nezodpovedá ustanoveniam článkov 3 a 4 tejto dohody.

(2) Pre príležitostnú prepravu cestujúcich medzi oboma štátmi alebo tranzitom cez ich územia sa nevyžaduje povolenie, ak ide o

a) prepravu vykonávanú tým istým autobusom, ktorým sa prepravuje tá istá skupina cestujúcich vracajúca sa do východiskového miesta,

b) prepravu, pri ktorej sú na ceste tam prepravovaní cestujúci a spiatočná jazda je prázdna.

(3) Príležitostná preprava cestujúcich, ktorá nezodpovedá ustanoveniam odseku 2, podlieha povoleniu príslušného orgánu zmluvnej strany.

(4) Zmluvné strany si vymenia dohodnutý počet povolení na prepravy uvedené v odseku 3 a pre jazdy prázdnych autobusov na účely zabezpečenia následnej prepravy osôb v prípade technických porúch a dopravných nehôd autobusov. Zmiešaná komisia vytvorená podľa článku 17 tejto dohody určí kontrolný dokument na prepravu uvedenú v odseku 2.

Preprava nákladov

Článok 6

(1) Dopravcovia jednej zmluvnej strany potrebujú na prepravu nákladov medzi štátmi, ako aj na tranzit cez ich územie a prázdne jazdy automobilových dopravných prostriedkov povolenie druhej zmluvnej strany.

(2) Na každú prepravu nákladu vykonávanú nákladným automobilom s prívesom alebo s návesom, alebo bez nich musí byť vydané osobitné povolenie. Takéto povolenie oprávňuje vykonať jednu jazdu tam a späť, ak nie je v povolení uvedené inak. Na prepravu nákladov do tretích krajín a z nich sa vyžaduje osobitné povolenie.

(3) Povolenie neoprávňuje dopravcov jednej zmluvnej strany vykonávať prepravu nákladu medzi dvoma miestami nachádzajúcimi sa na území štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 7

Povolenie podľa článku 6 sa nevyžaduje na prepravu

a) predmetov osobnej potreby osôb dočasne sa zdržiavajúcich na území štátu druhej zmluvnej strany,

b) umeleckých diel, predmetov a zariadení dovážaných alebo vyvážaných dočasne na poznávacie a podobné účely,

c) vecí, zariadení alebo zvierat určených na divadelné, hudobné a filmové predstavenia alebo športové podujatia, veľtrhy a výstavy, alebo na rozhlasové, televízne a filmové nakrúcania, ak sa tieto veci a zariadenia dovážajú alebo vyvážajú späť,

d) popola a tiel zomretých,

e) nákladov na letisko a z letiska v prípade odklonenia leteckých liniek,

f) poštových zásielok,

g) nákladov dopravnými prostriedkami, ktorých prípustná celková hmotnosť vrátane celkovej hmotnosti prívesu nepresahuje 6 t alebo ich užitočná hmotnosť vrátane hmotnosti prívesu nepresahuje 3,5 t,

h) poškodených automobilových dopravných prostriedkov alebo automobilových dopravných prostriedkov, ktoré si vyžadujú opravu,

i) liekov a zdravotníckych prístrojov, vybavenia alebo ďalšieho materiálu určeného na poskytovanie pomoci v naliehavých prípadoch (najmä pri živelných pohromách),

j) živých zvierat,

k) včiel a rybieho plôdika.

Článok 8

(1) Povolenia dopravcom Slovenskej republiky bude poskytovať a vydávať príslušný orgán Ukrajiny na základe rozhodnutia príslušného orgánu Slovenskej republiky.

(2) Povolenia dopravcom Ukrajiny bude poskytovať a vydávať príslušný orgán Slovenskej republiky na základe rozhodnutia príslušného orgánu Ukrajiny.

Článok 9

(1) Zmiešaná komisia vytvorená podľa článku 17 tejto dohody určuje potrebný počet povolení pre každý štát na nasledujúci rok s prihliadnutím na vývoj zahraničného obchodu a tranzitnú dopravu.

(2) Ak počet povolení určený podľa odseku 1 tohto článku bude nedostačujúci, príslušné orgány zmluvných strán môžu po vzájomnej dohode vydať počas roka ďalšie povolenia.

Všeobecné ustanovenia

Článok 10

Prepravy cestujúcich a prepravy nákladov podľa tejto dohody môžu vykonávať dopravcovia, ktorí majú sídlo na území štátu jednej zo zmluvných strán a ktorí sú podľa vnútroštátnych predpisov oprávnení vykonávať medzinárodnú cestnú dopravu.

Článok 11

Dopravcovia jednej zmluvnej strany sú povinní dodržiavať dopravné a prevádzkové predpisy, ako aj colné predpisy platné na území štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 12

(1) Príslušné orgány zmluvných strán v protokole k dohode určia druh a výšku daní a colných poplatkov, od ktorých sa vzájomne oslobodzujú na základe vzájomnosti a parity.

(2) Pri vykonávaní prepráv podľa tejto dohody sú vzájomne oslobodené od colných poplatkov a daní

a) pohonné látky nachádzajúce sa v nádržiach určených výrobcom pre každý model dopravného prostriedku,

b) mazadlá v množstve potrebnom počas prepravy,

c) náhradné dielce a nástroje určené na opravu dopravných prostriedkov.

Článok 13

Vo všetkých otázkach, ktoré nie sú upravené touto dohodou alebo inými medzinárodnými dohodami, sa budú dopravcovia riadiť platnými vnútroštátnymi predpismi štátu, na ktorého území sa nachádzajú.

Článok 14

(1) Ak prekročí hmotnosť alebo rozmery vozidla alebo nákladu hmotnosť alebo rozmery prípustné na území druhého štátu, musí sa táto preprava vykonať na základe osobitného povolenia vydaného príslušným orgánom tejto zmluvnej strany.

(2) Osobitné povolenie sa vyžaduje aj pri preprave nebezpečných nákladov a odpadov.

(3) Osobitné povolenie vydané podľa odsekov 1 a 2 tohto článku vymedzuje pohyb vozidla po určených trasách.

Článok 15

Povolenie na prepravu a iné doklady uvedené v tejto dohode musí mať vodič dopravného prostriedku a musí ich predložiť kedykoľvek na požiadanie kontrolných orgánov.

Článok 16

(1) Ak dopravca jednej zmluvnej strany poruší na území štátu druhej zmluvnej strany ustanovenia tejto dohody, príslušné orgány tejto zmluvnej strany sú povinné o tom informovať kompetentné orgány druhej zmluvnej strany.

(2) Príslušné orgány zmluvnej strany, kde došlo k porušeniu podľa odseku 1 tohto článku, môžu požiadať príslušný orgán druhej zmluvnej strany, aby

a) dal písomnú výstrahu dopravcovi, že v prípade opakovania sa mu čiastočne alebo úplne zruší možnosť vykonávania prepráv na území štátu druhej zmluvnej strany,

b) zrušil dočasne, čiastočne alebo úplne právo dopravcu vykonávať prepravy na území štátu druhej zmluvnej strany.

(3) Príslušný orgán, ktorý vydal také rozhodnutie, informuje o ňom príslušný orgán druhej zmluvnej strany.

Článok 17

(1) Zmluvné strany si oznámia, ktoré kompetentné orgány budú vykonávať opatrenia ustanovené v tejto dohode a budú si vymieňať všetky potrebné štatistické a iné informácie.

(2) Zmluvné strany utvoria zmiešanú komisiu, ktorá sa zíde v prípade potreby na žiadosť jednej alebo druhej zmluvnej strany, najmenej však raz za rok, a ktorá určí spôsob vykonávania tejto dohody.

Článok 18

(1) Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas. Každá zo zmluvných strán ju môže kedykoľvek vypovedať, o čom upovedomí diplomatickou cestou druhú zmluvnú stranu najneskôr šesť mesiacov pred predpokladaným dátumom skončenia platnosti dohody.

(2) Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o splnení týchto predpisov.

Dané v Kyjeve 15. júna 1995 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a ukrajinskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Alexander Rezeš v. r.

Za vládu

Ukrajiny:

A. M. Artemenko v. r.

PROTOKOL

o doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o medzinárodnej cestnej doprave z 15. júna 1995

Vláda Slovenskej republiky a vláda Ukrajiny (ďalej len „zmluvné strany“) na účely vykonávania Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o medzinárodnej cestnej doprave podpísanej v Kyjeve 15. júna 1995 (ďalej len „dohoda“) dohodli sa takto:

1. Na vykonávanie ustanovení dohody príslušnými orgánmi sú:

za Slovenskú republiku Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky,

za Ukrajinu Ministerstvo dopravy Ukrajiny.

2. Na účely dohody pojem „dopravca“ znamená ktorúkoľvek fyzickú osobu alebo právnickú osobu zaevidovanú na území štátu jednej zo zmluvných strán, oprávnenú v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi vykonávať medzinárodnú prepravu osôb alebo nákladov.

3. Pri preprave nákladov môžu byť prívesy alebo návesy zaevidované v iných štátoch, ak je nákladný automobil alebo ťahač zaevidovaný na území štátu jednej zo zmluvných strán.

4. Podľa článku 12 ods. 1 dohody sa vozidlá, ktoré sú zaevidované na území štátu jednej zo zmluvných strán a dočasne vykonávajú prepravu na území štátu druhej zmluvnej strany, na základe reciprocity oslobodzujú od platenia cestnej dane a daní súvisiacich s vlastníctvom a používaním vozidiel. Toto oslobodenie sa nevzťahuje na poplatky za používanie platených diaľnic a vybranej cestnej infraštruktúry.

5. Tento protokol je neoddeliteľnou súčasťou dohody. Protokol nadobudne platnosť tridsiatym dňom odo dňa doručenia posledného oznámenia o splnení všetkých podmienok stanovených právnymi predpismi štátu každej zmluvnej strany pre nadobudnutie jeho platnosti.

Dané v Kyjeve 24. februára 2003 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a ukrajinskom jazyku, pričom oba texty majú rovnakú platnosť.

Za vládu Slovenskej republiky:

Pavol Prokopovič v. r.

Za Kabinet ministrov Ukrajiny:

Georgij Mikolajovič Kirpa v. r.