Oznámenie č. 369/2005 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas podľa § 28 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 157/2005
Platnosť od 17.08.2005 do31.05.2010
Účinnosť do 31.05.2010
Zrušený 219/2010 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.

369

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 28 ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 28. júla 2005 č. 3/2005, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas podľa § 28 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Týmto opatrením sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska vrátane ustanovenia dokladov prikladaných k žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska

a) na nadobudnutie alebo na prekročenie podielu na základnom imaní banky alebo na hlasovacích právach v banke v rozsahu 5 %, 10 %, 20 %, 33 %, 50 % alebo 66 % v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode,

b) na zlúčenie, splynutie alebo na rozdelenie banky vrátane zlúčenia inej právnickej osoby s bankou alebo na vrátenie bankového povolenia, ako aj na zníženie základného imania banky, ak nejde o zníženie z dôvodu jeho zúčtovania so stratou,

c) na zrušenie banky z iného dôvodu ako podľa písmena b) alebo na zmenu jej právnej formy; v tom prípade je banka povinná vrátiť bankové povolenie dňom uvedeným v rozhodnutí o predchádzajúcom súhlase,

d) na predaj podniku banky, pobočky zahraničnej banky alebo ich časti,

e) na to, aby sa banka stala dcérskou spoločnosťou inej materskej spoločnosti,

f) na použitie akcií vydaných bankou ako predmetu zabezpečenia záväzkov vlastníka týchto akcií alebo inej osoby s výnimkou, ak predmetom zabezpečenia sú akcie v rozsahu celkovo nižšom ako 5 % podielu na základnom imaní banky v jednej alebo v niektorých operáciách priamo alebo konaním v zhode.

Týmto opatrením sa zrušujú:

1. opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 2001 č. 16/2001, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas podľa § 28 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (oznámenie č. 593/2001 Z. z.),

2. opatrenie Národnej banky Slovenska z 27. augusta 1998 č. 9/1998, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na nadobudnutie akcií alebo podielových účastí na právnickej osobe, ktorá nie je bankou, a podmienky na udelenie predchádzajúceho súhlasu (oznámenie č. 297/1998 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 23/2005 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.