Oznámenie č. 365/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí a miest

Čiastka 155/2005
Platnosť od 13.08.2005 do31.08.2011
Účinnosť do 31.08.2011
Zrušený 226/2011 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 25. augusta 2005.

365

OZNÁMENIE

Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo

výnos z 8. augusta 2005 č. MVRR-2005-3856/38753-41:1809/M o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí a miest.

Výnos ustanovuje rozsah a ďalšie podmienky poskytovania dotácií na spracovanie územného plánu obce alebo jeho zmien a doplnkov a na spracovanie územného plánu zóny alebo jeho zmien a doplnkov a spôsob poskytovania týchto dotácií.

Výnos nadobúda účinnosť 25. augusta 2005.

Výnos bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 5/2005 a možno doň nazrieť na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.