Oznámenie č. 361/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o zmenách priebehu štátnej hranice a schválení hraničnej dokumentácie

Čiastka 153/2005
Platnosť od 11.08.2005
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť 23. júla 2005 na základe článku 7.

361

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. júla 2002 bola v Starej Ľubovni podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o zmenách priebehu štátnej hranice a schválení hraničnej dokumentácie.

Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 243 z 23. apríla 2003 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 30. mája 2003. Ratifikačné listiny boli vymenené vo Varšave 23. júna 2005.

Zmluva nadobudla platnosť 23. júla 2005 na základe článku 7.

K oznámeniu č. 361/2005 Z. z.

ZMLUVA

medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o zmenách priebehu štátnej hranice a schválení hraničnej dokumentácie

Slovenská republika a Poľská republika (ďalej len „zmluvné strany“), realizujúc zásady a ciele Zmluvy medzi Slovenkou republikou a Poľskou republikou o spoločnej štátnej hranici podpísanej vo Varšave 6. júla 1995,

vedené želaním upraviť priebeh štátnej hranice podľa výsledkov jej prvého spoločného preskúšania v rokoch 1994 až 1998 a zabezpečiť zreteľnosť jej priebehu,

dohodli sa takto:

Článok 1

(1) Priebeh slovensko-poľskej štátnej hranice sa mení:

a) pri vyhliadkovej veži na Dukle v priestore slovenskej obce Vyšný Komárnik a poľskej obce Barwinek,

b) na ostrove Nokiel a bezmennom ostrove na hraničnom vodnom toku Dunajec v priestore slovenských obcí Červený Kláštor a Spišská Stará Ves a poľských obcí Sromowce Nizne a Sromowce Wyzne,

c) v priestore slovenskej obce Skalité a poľskej obce Jaworzynka.

(2) Priebeh štátnej hranice pri vyhliadkovej veži na Dukle od hraničného znaku 153/2 po hraničný znak I/154 určujú tieto hraničné dokumenty:

a) náčrt zmeny priebehu štátnej hranice č. 1 v mierke 1 : 2 000 k hraničným mapám I-155, I-156 a I-157,

b) hraničné mapy I-155, I-156 a I-157 v mierke 1 : 2 000,

c) protokolárny popis priebehu štátnej hranice k hraničným mapám I-155, I-156 a I-157.

(3) Priebeh štátnej hranice na ostrove Nokiel od hraničného znaku II/106 po hraničný znak 106/2 a na bezmennom ostrove od hraničného znaku 112/2 po hraničný znak 112/4 určujú tieto hraničné dokumenty:

a) náčrt zmeny priebehu štátnej hranice č. 2 v mierke 1 : 2 000 k hraničnej mape II-119,

b) náčrt zmeny priebehu štátnej hranice č. 2 v mierke 1 : 2 000 k hraničným mapám II-129, II-130 a II-131,

c) hraničné mapy II-119, II-129, II-130 a II-131 v mierke 1: 2 000,

d) protokolárny popis priebehu štátnej hranice k hraničným mapám II-119, II-129, II-130 a II-131.

(4) Priebeh štátnej hranice v priestore slovenskej obce Skalité a poľskej obce Jaworzynka od hraničného znaku 196/5 po hraničný znak 196/7 a od hraničného znaku 197/1 po hraničný znak 197/7b určujú tieto dokumenty:

a) náčrty zmeny priebehu štátnej hranice č. 3 v mierke 1 : 2 000 k hraničným mapám III-214 a III-215,

b) hraničné mapy III-214 a III-215 v mierke 1 : 2 000,

c) protokolárny popis priebehu štátnej hranice k hraničným mapám III-214 a III-215.

(5) Hraničné dokumenty, ktoré určujú zmeny priebehu štátnej hranice, uvedené v odsekoch 2 až 4 obsahuje Dokumentácia zmien priebehu štátnej hranice – 1998, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

(6) Hraničné dokumenty uvedené v odseku 2 písm. b) a c), v odseku 3 písm. c) a d) a v odseku 4 písm. b) a c) nahrádzajú príslušné hraničné dokumenty, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou o konečnom vytýčení štátnych hraníc podpísanej vo Varšave 13. júna 1958 v znení ich neskorších zmien.

Článok 2

(1) Časti štátneho územia Poľskej republiky s celkovou plochou 2 969 m2, z toho:

a) pri vyhliadkovej veži na Dukle s plochou 376 m2 podľa hraničných dokumentov uvedených v článku 1 ods. 2,

b) na bezmennom ostrove s plochou 2 289 m2 podľa hraničných dokumentov uvedených v článku 1 ods. 3,

c) v priestore poľskej obce Jaworzynka s plochou 304 m2 podľa hraničných dokumentov uvedených v článku 1 ods. 4,

vrátane nehnuteľností, zariadení a porastov na nich prechádzajú do vlastníctva Slovenskej republiky.

(2) Časti štátneho územia Slovenskej republiky s celkovou plochou 2 969 m2, z toho:

a) pri vyhliadkovej veži na Dukle s plochou 376 m2 podľa hraničných dokumentov uvedených v článku 1 ods. 2,

b) na ostrove Nokiel s plochou 2 289 m2 podľa hraničných dokumentov uvedených v článku 1 ods. 3,

c) v priestore slovenskej obce Skalité s plochou 304 m2 podľa hraničných dokumentov uvedených v článku 1 ods. 4,

vrátane nehnuteľností, zariadení a porastov na nich prechádzajú do vlastníctva Poľskej republiky.

(3) Plochy oddelených častí štátnych území zmluvných strán sú navzájom vyrovnané.

Článok 3

(1) Spolu s prevodom vlastníctva podľa článku 2 vo vzájomných vzťahoch medzi zmluvnými stranami zanikajú všetky práva spojené s prevedenými časťami štátnych území.

(2) V prípade, že prevodom vlastníctva podľa článku 2 budú porušené práva tretích osôb k týmto častiam štátnych území, takýmto osobám poskytne náhradu tá zmluvná strana, na ktorej štátnom území sa nachádzali pred prevodom vlastníctva.

Článok 4

(1) Slovensko-poľská štátna hranica prebieha tak, ako je znázornená a popísaná v hraničnej dokumentácii vypracovanej podľa ustanovení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o spoločnej štátnej hranici, podpísanej vo Varšave 6. júla 1995 (ďalej len „zmluva o spoločnej štátnej hranici“) na základe výsledkov prvého spoločného preskúšania priebehu slovensko-poľskej štátnej hranice, ktoré vykonala Stála slovensko-poľská hraničná komisia v rokoch 1994 až 1998.

(2) Hraničnú dokumentáciu štátnej hranice uvedenú v odseku 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, tvoria:

a) Hraničná dokumentácia – 1998 vrátane Protokolu o hraničnom znaku „Kremenec“ podpísanom v Užhorode 1. marca 1995 a Protokolu o bode styku štátnych hraníc Slovenskej republiky, Českej republiky a Poľskej republiky BESKYDY podpísanom v Prahe 6. novembra 1995,

b) Záverečný protokol o prvom spoločnom preskúšaní priebehu slovensko-poľskej štátnej hranice v rokoch 1994 až 1998.

Článok 5

Hraničná dokumentácia uvedená v článku 4 ods. 2 písm. a) nahrádza príslušné časti doterajšej hraničnej dokumentácie vrátane ich neskorších zmien a doplnkov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť

a) Zmluvy medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou o konečnom vytýčení štátnych hraníc podpísanej vo Varšave 13. júna 1958,

b) Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o zmene priebehu štátnych hraníc a o niektorých ďalších otázkach súvisiacich s výstavbou a prevádzkou poľskej priehrady na Dunajci podpísanej vo Varšave 21. marca 1975,

c) Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o priebehu štátnych hraníc v súvislosti s výsledkami prvého spoločného preskúšania priebehu československo-poľských hraníc na hraničných vodných tokoch podpísanej vo Varšave 10. decembra 1986.

Článok 6

(1) Priebeh a vyznačenie štátnej hranice, znázornené a popísané v Hraničnej dokumentácii – 1998 podľa článku 4 ods. 2 písm. a), je východiskom pre vyznačovanie, zameriavanie a údržbu vyznačenia priebehu štátnej hranice podľa zmluvy o spoločnej štátnej hranici.

(2) Priebeh štátnej hranice na hraničných vodných tokoch, znázornený a popísaný v Hraničnej dokumentácii – 1998 podľa článku 4 ods. 2 písm. a), je bez ohľadu na akékoľvek zmeny polohy koryta hraničných vodných tokov východiskom pre navrhovanie úprav a údržby hraničných vodných tokov a pre spoločné preskúšanie priebehu slovensko-poľskej štátnej hranice na hraničných vodných tokoch podľa článku 10 a článku 11 zmluvy o spoločnej štátnej hranici.

Článok 7

Táto zmluva podlieha ratifikácii a nadobudne platnosť tridsiatym (30.) dňom odo dňa výmeny ratifikačných listín. Výmena ratifikačných listín sa uskutoční vo Varšave.

Dané v Starej Ľubovni 29. júla 2002 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a poľskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za

Slovenskú republiku:

Ivan Šimko v. r.

Za

Poľskú republiku:

Krzysztof Janik v. r.