Vyhláška č. 359/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 127/2004 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu

(v znení č. r1/c162/2005 Z. z.)

Čiastka 152/2005
Platnosť od 11.08.2005
Účinnosť od 01.10.2005 do31.12.2015
Zrušený 370/2015 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou čl. I prvého a štvrtého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2005

OBSAH

359

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 3. augusta 2005,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 127/2004 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. m) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2004 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 127/2004 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu sa mení takto:

1. V § 1 odsek 1 znie:

(1) Sadzba pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu (ďalej len „sadzba”) pre batérie a akumulátory1) za kilogram je

a) 190 Sk, ak ide o batérie a akumulátory, ktorých hmotnosť jedného kusa je menšia ako jeden kilogram,

b) 8 Sk, ak ide o batérie a akumulátory, ktorých hmotnosť jedného kusa je väčšia ako jeden kilogram.“.

2. V § 1 odsek 5 znie:

(5) Sadzba pre elektrozariadenia5) za kilogram je pre

a) veľké domáce spotrebiče

1. chladiace zariadenia 28 Sk,

2. ostatné 16 Sk,

b) malé domáce spotrebiče 20 Sk,

c) informačné technológie a telekomunikačné zariadenia

1. osobné počítače 50 Sk,

2. ostatné 40 Sk,

d) spotrebnú elektroniku

1. televízne prijímače 50 Sk,

2. ostatné 40 Sk,

e) svetelné zdroje

1. neobsahujúce ortuť 40 Sk,

2. obsahujúce ortuť 50 Sk,

f) elektrické a elektronické nástroje okrem veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov 20 Sk,

g) hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely 20 Sk,

h) zdravotnícke zariadenia okrem všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov 40 Sk,

i) prístroje na monitorovanie a kontrolu 40 Sk,

j) predajné automaty 20 Sk.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

5) § 54i ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 733/2004 Z. z.“.

3. V § 1 sa vypúšťa odsek 7 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 8.

Doterajšie odseky 8 až 11 sa označujú ako odseky 7 až 10.

4. V § 1 ods. 9 sa číslo „3 000“ nahrádza číslom „2 000“.

5. V § 3 ods. 4 písm. a) sa slová „živnostenský list“ nahrádzajú slovami „výpis zo živnostenského listu“.

6. V § 3 ods. 5 písm. a) piatom bode sa slová „príslušného orgánu obce, ktorý rozhodol o prijatí úveru“ nahrádzajú slovami „obecného zastupiteľstva“.

7. V prílohe časť F znie:

„F. Elektrozariadenia podľa § 54i zákona

Kategória
č. 1
Veľké domáce spotrebiče
1.1. Chladiace zariadenia
1.1.1. Veľké chladiarenské spotrebiče
1.1.2. Chladničky
1.1.3. Mrazničky
1.1.4. Iné veľké spotrebiče používané na chladenie, konzervovanie a skladovanie potravín
1.2. Ostatné
1.2.1. Práčky
1.2.2. Sušičky
1.2.3. Umývačky riadu
1.2.4. Sporáky a rúry na pečenie
1.2.5. Elektrické sporáky
1.2.6. Elektrické varné dosky
1.2.7. Mikrovlnné rúry
1.2.8. Iné veľké spotrebiče používané na varenie a iné spracovanie potravín
1.2.9. Elektrické spotrebiče na vykurovanie
1.2.10. Elektrické radiátory
1.2.11. Iné veľké spotrebiče na vykurovanie miestností, postelí, nábytku na sedenie
1.2.12. Elektrické ventilátory
1.2.13. Klimatizačné zariadenia
1.2.14. Iné zariadenia na ventiláciu a klimatizáciu
Kategória
č. 2
Malé domáce spotrebiče
2.1. Vysávače
2.2. Čističe kobercov
2.3. Iné spotrebiče na čistenie
2.4. Spotrebiče, ktoré sa používajú na šitie, tkanie a iné spracovanie textilu
2.5. Žehličky a iné spotrebiče na žehlenie, mangľovanie a inú starostlivosť o šatstvo
2.6. Hriankovače
2.7. Fritézy
2.8. Mlynčeky, kávovary a zariadenia na otváranie a zatváranie nádob alebo obalov
2.9. Elektrické nože
2.10. Spotrebiče na strihanie vlasov, sušenie vlasov, čistenie zubov, holenie, masáž a iné
spotrebiče na starostlivosť o telo
2.11. Hodiny, hodinky a zariadenia na meranie, ukazovanie alebo zaznamenávanie času
2.12. Váhy
Kategória
č. 3
Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
3.1. Osobné počítače
3.1.1. Servery
3.1.2. Minipočítače
3.1.3. Osobné počítače vrátane procesora, myši, obrazovky a klávesnice
3.1.4. Laptopy vrátane procesora, myši, obrazovky a klávesnice
3.1.5. Notebooky
3.1.6. Elektronické diáre
3.1.7. Iné výrobky a zariadenia na zber, uchovávanie, spracovanie, prezentáciu alebo elektronické
sprostredkovanie informácií
3.2. Ostatné
3.2.1. Tlačiarne
3.2.2. Kopírovacie zariadenia
3.2.3. Elektrické a elektronické písacie stroje
3.2.4. Vreckové a stolové kalkulačky
3.2.5. Užívateľské terminály a systémy
3.2.6. Faxový prístroj
3.2.7. Telex
3.2.8. Telefónny prístroj
3.2.9. Telefónne automaty
3.2.10. Bezdrôtové telefónne prístroje
3.2.11. Mobilné telefónne prístroje
3.2.12. Záznamníky
3.2.13. Iné výrobky alebo zariadenia na prenos zvuku, obrazu alebo iných informácií
prostredníctvom telekomunikácií
Kategória
č. 4
Spotrebná elektronika
4.1. Televízne prijímače
4.1.1. Televízne prijímače
4.2. Ostatné
4.2.1. Rozhlasové prijímače
4.2.2. Videokamery
4.2.3. Videorekordéry
4.2.4. Hi-fi zariadenia
4.2.5. Zosilňovače zvuku
4.2.6. Hudobné nástroje
4.2.7. Iné výrobky alebo zariadenia na zaznamenávanie alebo prehrávanie zvuku alebo obrazu
vrátane signálov alebo technológií na iné šírenie zvuku a obrazu ako prostredníctvom
telekomunikácií
Kategória
č. 5
Svetelné zdroje
5.1 Obsahujúce ortuť
5.1.1. Lineárne žiarivky
5.1.2. Kompaktné žiarivky
5.1.3. Vysokotlakové výbojky vrátane sodíkových tlakových výbojok a výbojok s kovovými parami
5.1.4. Nízkotlakové sodíkové výbojky
5.2. Neobsahujúce ortuť
5.2.1. Svietidlá pre žiarivky s výnimkou svietidiel v domácnostiach
5.2.2. Iné svietidlá alebo zariadenia na šírenie alebo usmerňovanie svetla s výnimkou žiaroviek
Kategória
č. 6
Elektrické a elektronické nástroje s výnimkou veľkých stacionárnych priemyselných
nástrojov
6.1. Vŕtačky
6.2. Pílky
6.3. Šijacie stroje
6.4. Zariadenia na otáčanie, frézovanie, brúsenie, drvenie, pílenie, krájanie, strihanie, vŕtanie,
dierovanie, razenie, skladanie, ohýbanie alebo podobné spracovanie dreva, kovu a iných
materiálov
6.5. Nástroje na nitovanie, pritlkanie klincov alebo skrutkovanie alebo odstraňovanie nitov,
klincov, skrutiek alebo na podobné účely
6.6. Nástroje na zváranie, spájkovanie alebo podobné účely
6.7. Zariadenia na striekanie, nanášanie, rozprašovanie alebo iné spracovanie kovových alebo
plynných látok inými prostriedkami
6.8. Nástroje na kosenie alebo iné záhradkárske činnosti
Kategória
č. 7
Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely
7.1. Súpravy elektrických vláčikov alebo autodráh
7.2. Konzoly na videohry
7.3. Videohry
7.4. Počítače pre bicyklovanie, potápanie, beh, veslovanie a na obdobné účely
7.5. Športové zariadenia s elektrickými a elektronickými súčiastkami
7.6. Hracie automaty
Kategória
č. 8
Zdravotnícke zariadenia s výnimkou všetkých implantovaných a infikovaných
výrobkov
8.1. Zariadenia na rádioterapiu
8.2. Kardiologické prístroje
8.3. Prístroje na dialýzu
8.4. Dýchacie prístroje
8.5. Prístroje pre nukleárnu medicínu
8.6. Laboratórne zariadenia pre in-vitro diagnostiku
8.7. Analyzátory
8.8. Mrazničky
8.9. Prístroje na fertilizačné testy
8.10. Iné prístroje na detekciu, prevenciu, monitorovanie, liečenie, zmierňovanie chorôb,
zranení alebo postihnutia
Kategória
č. 9
Prístroje na monitorovanie a kontrolu
9.1. Hlásič elektrickej požiarnej signalizácie
9.2. Tepelné regulátory
9.3. Termostaty
9.4. Prístroje na meranie, váženie alebo nastavovanie pre domácnosť alebo ako
laboratórne zariadenia
9.5. Iné monitorovacie a kontrolné prístroje používané v priemyselných zariadeniach,
napríklad ovládacie panely
Kategória
č. 10
Predajné automaty
10.1. Predajné automaty na teplé nápoje
10.2. Predajné automaty na teplé alebo chladené fľaše alebo plechovky
10.3. Predajné automaty na tuhé výrobky
10.4. Automaty na výdaj peňazí
10.5. Všetky prístroje na automatický výdaj výrobkov

8. V prílohe sa vypúšťa časť G.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 13. augusta 2005 s výnimkou čl. I prvého a štvrtého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2005.


v z. Peter Stanko v. r.