Vyhláška č. 358/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 765/2004 Z. z. o výške úhrady za úkony Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Čiastka 152/2005
Platnosť od 11.08.2005
Účinnosť od 01.09.2005

OBSAH

358

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 27. júla 2005,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 765/2004 Z. z. o výške úhrady za úkony Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 4 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 765/2004 Z. z. o výške úhrady za úkony Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa mení takto:

V prílohe v položke 4 písm. a) až d) sa suma „100 Sk“ nahrádza sumou „250 Sk“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.


v z. Alexandra Novotná v. r.