Nariadenie vlády č. 357/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 44/2005 Z. z.

Čiastka 152/2005
Platnosť od 11.08.2005 do31.05.2006
Účinnosť od 15.09.2005 do31.05.2006
Zrušený 126/2006 Z. z.

OBSAH

357

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 13. júla 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 44/2005 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 13n ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona č. 514/2001 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 44/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa za slová „(ďalej len „vibrácie”)“ vkladajú slová „okrem vystavenia vibráciám pri práci“.

2. V § 2 sa vypúšťajú slová „a vibrácií“.

3. V § 4 v úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a vibrácií“ a v písmene d) sa vypúšťajú slová „vibráciám“.

4. V prílohe č. 2 sa vypúšťa IV. oddiel.

Doterajšie oddiely V a VI sa označujú ako oddiely IV a V.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.


Mikuláš Dzurinda v. r.