Zákon č. 351/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 150/2005
Platnosť od 06.08.2005
Účinnosť od 01.01.2007
Redakčná poznámka

okrem ustanovenia uvedeného v čl. I 73. bode v § 79 ods. 1 písm. s), ktoré nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2007 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.09.2005 - 31.12.2006