Oznámenie č. 344/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Quebecu o sociálnom zabezpečení

Čiastka 146/2005
Platnosť od 30.07.2005
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. augusta 2005 na základe článku 28 ods. 1.

344

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. februára 2003 bola v Quebecu podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Quebecu o sociálnom zabezpečení.

Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 779 zo 4. februára 2004 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Prezident Slovenskej republiky dohodu ratifikoval 21. apríla 2004.

Dohoda nadobudne platnosť 1. augusta 2005 na základe článku 28 ods. 1.

K oznámeniu č. 344/2005 Z. z.

DOHODA

MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU QUEBECU O SOCIÁLNOM ZABEZPEČENÍ

Vláda Slovenskej republiky a vláda Quebecu (ďalej len „zmluvné strany“),

želajúc si vzájomne zabezpečiť pre svojich poistencov výhody vyplývajúce z koordinácie právnych predpisov zmluvných strán v oblasti sociálneho zabezpečenia,

dohodli sa takto:

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Definície

Na účely dohody, ak sa v texte neurčuje inak, nasledujúcimi pojmami sa označuje:

a) „príslušný úrad“ – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky alebo minister Quebecu zodpovední za vykonávanie právnych predpisov uvedených v článku 2,

b) „príslušný nositeľ“ – inštitúcia Slovenskej republiky alebo ministerstvo alebo inštitúcia Quebecu poverené vykonávaním právnych predpisov uvedených v článku 2,

c) „právne predpisy“ – zákony a všetky ostatné vykonávacie právne predpisy, existujúce alebo budúce, vzťahujúce sa na oblasti a systémy sociálneho zabezpečenia uvedené v článku 2,

d) „doba poistenia“ – pre Slovenskú republiku doba zamestnania a doby jej na roveň postavené podľa právnych predpisov Slovenskej republiky a pre Quebec každý rok, za ktorý boli uhradené príspevky alebo bol vyplatený invalidný dôchodok podľa Zákona o dôchodkovom režime Quebecu, alebo každý iný rok, ktorý je považovaný za ekvivalentný,

e) „dávky“ – dôchodok, renta alebo paušálna dávka podľa právnych predpisov každej zo zmluvných strán vrátane akéhokoľvek doplatku, príplatku alebo zvýšenia,

f) „príslušník“ – osoba majúca slovenské štátne občianstvo alebo osoba majúca kanadské občianstvo, ktorá podlieha právnym predpisom uvedeným v článku 2 ods. 1 písm. b) alebo ktorá podliehala týmto právnym predpisom a nadobudla nároky v súlade s týmito právnymi predpismi.

Ostatné pojmy nedefinované touto dohodou majú význam, ktorý im prináleží podľa používaných právnych predpisov.

Článok 2

Vecný rozsah

1. Dohoda sa vzťahuje

a) na právne predpisy Slovenskej republiky týkajúce sa:

i) starobných dôchodkov,

ii) invalidných a čiastočných invalidných dôchodkov,

iii) vdovských, vdoveckých a sirotských dôchodkov,

b) na právne predpisy Quebecu o Dôchodkovom režime Quebecu.

2. Dohoda sa vzťahuje aj na všetky právne predpisy, ktoré menia, dopĺňajú alebo nahrádzajú právne predpisy uvedené v odseku 1.

3. Dohoda sa vzťahuje aj na právne predpisy jednej zmluvnej strany, ktoré rozširujú existujúce sústavy na nové kategórie poberateľov alebo na nové dávky; táto zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane v lehote troch mesiacov od oficiálneho zverejnenia týchto právnych predpisov, že sa dohoda na ne nevzťahuje.

4. Dohoda sa nevzťahuje na právne predpisy, ktoré zahŕňajú novú oblasť sociálneho zabezpečenia, s výnimkou, ak sa dohoda na tento účel pozmení.

Článok 3

Osobný rozsah

Ak ďalej nie je uvedené inak, dohoda sa vzťahuje na

a) každú osobu, ktorá podlieha alebo podliehala právnym predpisom jednej zmluvnej strany alebo právnym predpisom obidvoch zmluvných strán,

b) na každú osobu, ktorej právo sa odvodzuje od práva osoby uvedenej v písmene a).

Článok 4

Rovnosť v zaobchádzaní

Ak sa ďalej v dohode neustanovuje inak, osobám uvedeným v článku 3 bude pri používaní právnych predpisov jednej zmluvnej strany poskytnuté rovnaké zaobchádzanie ako príslušníkom tejto zmluvnej strany.

Článok 5

Export dávok

1. Ak sa ďalej v dohode neustanovuje inak, dávka nadobudnutá podľa právnych predpisov jednej zmluvnej strany alebo podľa dohody nemôže byť znížená, zmenená, zastavená, odňatá iba z dôvodu, že poberateľ je na území druhej zmluvnej strany; táto dávka sa vypláca aj na územie druhej zmluvnej strany.

2. Každá dávka vyplácaná podľa dohody osobe uvedenej v článku 3 jej bude vyplácaná aj vtedy, ak táto osoba je na území tretieho štátu.

DRUHÁ ČASŤ

USTANOVENIA O POUŽÍVANÍ PRÁVNYCH PREDPISOV

Článok 6

Všeobecné pravidlo

Ak sa ďalej v dohode neustanovuje inak a s výnimkou článkov 7 až 11, osoba, ktorá pracuje na území jednej zmluvnej strany, podlieha iba právnym predpisom tejto zmluvnej strany.

Článok 7

Samostatne zárobkovo činná osoba

1. Osoba s trvalým pobytom na území jednej zo zmluvných strán, ktorá je samostatne zárobkovo činná na území druhej zmluvnej strany alebo na území jednej aj druhej zmluvnej strany, podlieha v súvislosti s touto činnosťou iba právnym predpisom v mieste svojho trvalého pobytu.

2. Ak podľa ustanovenia odseku 1 nie je samostatne zárobkovo činná osoba povinná podľa právnych predpisov jednej alebo druhej zmluvnej strany platiť príspevky v súvislosti s touto samostatnou zárobkovou činnosťou, príslušné úrady zmluvných strán alebo príslušní nositelia poverení týmito úradmi môžu po spoločnej dohode určiť, ktoré právne predpisy sa vzťahujú na túto osobu.

Článok 8

Vyslaná osoba

1. Osoba podliehajúca právnym predpisom jednej zmluvnej strany a dočasne vyslaná svojím zamestnávateľom na obdobie nepresahujúce šesťdesiat mesiacov na územie druhej zmluvnej strany podlieha vo vzťahu k tejto práci iba právnym predpisom prvej zmluvnej strany počas celej dĺžky vyslania.

2. Ak sa dĺžka trvania tejto práce predĺži a presiahne pôvodne určených šesťdesiat mesiacov, právne predpisy prvej zmluvnej strany sa uplatňujú len vtedy, ak na to dajú súhlas príslušné úrady zmluvných strán alebo nimi poverené inštitúcie.

Článok 9

Personál zamestnávaný leteckým alebo námorným medzinárodným dopravcom

1. Osoba, ktorá pracuje na území jednej alebo druhej zmluvnej strany pre leteckého alebo námorného medzinárodného dopravcu, ktorý v prospech iného alebo vo svoj prospech prepravuje letecky alebo po mori pasažierov alebo tovar, pričom má svoje sídlo na území jednej zmluvnej strany, podlieha vo vzťahu k tejto práci iba právnym predpisom tej zmluvnej strany, na ktorej území sa nachádza sídlo spoločnosti.

2. Ak je však táto osoba zamestnaná v pobočke alebo v stálom zastúpení, ktoré podnik vlastní na území inej zmluvnej strany ako tej, v ktorej sa nachádza jeho sídlo, podlieha vo vzťahu k tomuto zamestnaniu iba právnym predpisom tej zmluvnej strany, na ktorej území sa nachádza táto pobočka alebo stále zastúpenie.

Článok 10

Osoba zamestnaná v štátnej službe

1. Osoba zamestnaná v štátnej službe pre jednu zmluvnú stranu a vyslaná vykonávať prácu na územie druhej zmluvnej strany podlieha vo vzťahu k tejto práci iba právnym predpisom prvej zmluvnej strany.

2. Osoba s trvalým pobytom na území jednej zmluvnej strany a vykonávajúca tam prácu v štátnej službe pre druhú zmluvnú stranu podlieha vo vzťahu k tejto práci iba právnym predpisom uplatňovaným na území tejto druhej zmluvnej strany. Ak táto osoba je príslušníkom štátu zmluvnej strany, ktorá ju zamestnáva, môže si v lehote do šiestich mesiacov od začiatku svojho zamestnania alebo od nadobudnutia platnosti dohody vybrať, či chce podliehať iba právnym predpisom zmluvnej strany, ktorá ju zamestnáva.

Článok 11

Výnimky

Príslušné úrady zmluvných strán alebo nimi poverené inštitúcie môžu na základe spoločnej dohody udeliť výnimky z ustanovení článkov 6 až 10 vo vzťahu k jednej osobe alebo určitej kategórii osôb.

TRETIA ČASŤ

USTANOVENIE VZŤAHUJÚCE SA NA DÁVKY

Článok 12

Princíp sčítania

Ak osoba získala doby poistenia započítateľné podľa právnych predpisov jednej aj druhej zmluvnej strany a nevznikne jej nárok na dávky len za doby poistenia získané podľa právnych predpisov jednej zmluvnej strany, príslušný nositeľ tejto zmluvnej strany sčíta pre vznik nároku na dávku podľa právnych predpisov ním uplatňovaných doby poistenia získané podľa svojich právnych predpisov a doby poistenia získané podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany s tým, že doby, ktoré sa prekrývajú, sa započítajú iba jedenkrát.

Článok 13

Dávky podľa právnych predpisov Slovenskej republiky

1. Ak osoba alebo osoby uvedené v článku 3 písm. b) podliehajú právnym predpisom obidvoch zmluvných strán a spĺňajú podmienky vzniku nároku na dávku podľa právnych predpisov Slovenskej republiky bez použitia princípu sčítania uvedeného v článku 12, príslušný nositeľ Slovenskej republiky stanoví výšku dávky podľa ním uplatňovaných právnych predpisov.

2. Ak osoba, na ktorú sa vzťahuje odsek 1, nespĺňa podmienky na vznik nároku na dávku bez použitia princípu sčítania, príslušný nositeľ v Slovenskej republike postupuje takto:

a) na vznik nároku na dávku uvedenú v článku 2 ods. 1

i) uzná, že každý rok poistenia potvrdený príslušným nositeľom Quebecu je ekvivalentný 365 dňom poistenia podľa právnych predpisov Slovenskej republiky,

ii) v súlade s článkom 12 nositeľ sčíta dni poistenia uznané podľa písmena a) i) spolu s dobami poistenia získanými podľa právnych predpisov Slovenskej republiky,

b) ak nárok na dôchodok nevznikne napriek uplatneniu písmen a) i) a a) ii),

i) uzná dobu poistenia podľa kanadského Zákona o zabezpečení v starobe, ktorý sa uplatňuje aj na území Quebecu, ktorá nie je dobou poistenia podľa právnych predpisov Quebecu, ako dobu poistenia podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, ak sa neprekrývajú,

ii) v súlade s článkom 12 nositeľ sčíta doby uznané podľa písmen a) i) a b) i) s dobami poistenia získanými podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.

3. Ak vznikne nárok na dávku s použitím princípu sčítania podľa odseku 2, príslušný nositeľ v Slovenskej republike

a) vypočíta teoretickú sumu dávky podľa právnych predpisov Slovenskej republiky tak, akoby boli započítané všetky doby poistenia podľa odseku 2 písm. a) i) a v prípade potreby podľa odseku 2 písm. b) i),

b) na základe teoretickej sumy vypočítanej podľa písmena a) určí skutočnú sumu dávky podľa pomeru medzi dobou poistenia získanou podľa právnych predpisov Slovenskej republiky a súčtom dôb poistenia uznaných podľa odseku 2 písm. a) ii) alebo podľa odseku 2 písm. b) i).

4. Ak príslušný nositeľ v Slovenskej republike môže vypočítať sumu dávky len s prihliadnutím na doby poistenia získané podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, nepoužije ustanovenie odseku 3.

5. Ak doby poistenia získané podľa právnych predpisov Slovenskej republiky nedosiahnu 365 dní, dávka sa podľa dohody neposkytne. Toto neplatí, ak podľa právnych predpisov Slovenskej republiky vznikne nárok na dávku iba na základe týchto dôb poistenia.

6. Ak sa poberateľovi dôchodku z dôchodkového zabezpečenia Slovenskej republiky vypláca súčasne dôchodok iného druhu z akéhokoľvek dôchodkového poistenia Quebecu, úprava dôchodku vyplácaného z dôchodkového zabezpečenia Slovenskej republiky sa z dôvodu ich súbehu nevykonáva.

Článok 14

Dávky podľa právnych predpisov Quebecu

1. Ak osoba, ktorá podlieha právnym predpisom jednej aj druhej zmluvnej strany, spĺňa podmienky vzniku nároku na dávku podľa právnych predpisov Quebecu bez použitia princípu sčítania uvedeného v článku 12, príslušný nositeľ Quebecu určí výšku dávky na základe ním uplatňovaných právnych predpisov, a to pre túto osobu alebo pre osoby ním vyživované, pre jeho pozostalých alebo iné oprávnené osoby.

2. Ak osoba uvedená v odseku 1 nespĺňa podmienky vzniku nároku na dávku bez použitia princípu sčítania, príslušný nositeľ Quebecu postupuje takto:

a) započíta rok platenia príspevkov, akoby išlo o rok doby poistenia podľa právnych predpisov Quebecu, ak príslušný nositeľ Slovenskej republiky potvrdí, že doba poistenia v trvaní najmenej deväťdesiatich dní v kalendárnom roku bola započítaná podľa právnych predpisov Slovenskej republiky,

b) sčíta v súlade s článkom 12 roky započítané podľa písmena a) a doby započítané podľa právnych predpisov Quebecu.

3. Ak nárok na dávku vznikne na základe sčítania uvedeného v odseku 2, príslušný nositeľ Quebecu určí výšku vyplácanej dávky sčítaním súm vypočítaných podľa nasledujúcich písmen a) a b):

a) výška časti dávky odvodená zo zárobkov sa vypočíta podľa právnych predpisov Quebecu,

b) výška časti dávky s jednotnou sadzbou dávky vyplácanej podľa ustanovení tejto dohody sa stanoví tak, že výška dávky s jednotnou sadzbou určenou podľa ustanovení Dôchodkového režimu Quebecu sa vynásobí podielom, ktorý vyjadruje pomer medzi dobami platenia príspevkov do Dôchodkového režimu Quebecu a predpísanou dobou prispievania určenou právnymi predpismi tohto režimu.

Článok 15

Doby získané podľa právnych predpisov tretieho štátu

Ak osoba nemá nárok na dávku po sčítaní podľa článku 13 alebo 14, na stanovenie nároku na dávky za podmienok určených v tejto časti sa berú do úvahy doby poistenia získané podľa právnych predpisov tretieho štátu, ktorý je s každou zmluvnou stranou viazaný medzinárodnou zmluvou v oblasti sociálneho zabezpečenia obsahujúcou ustanovenia o sčítavaní dôb poistenia.

ŠTVRTÁ ČASŤ

RÔZNE USTANOVENIA

Článok 16

Vykonávacia dohoda

1. Podmienky vykonávania tejto dohody sú určené vo Vykonávacej dohode dohodnutej príslušnými úradmi.

2. Kontaktné miesto každej zmluvnej strany sa určí vo Vykonávacej dohode.

Článok 17

Žiadosť o dávky

1. Na priznanie dávky podľa tejto dohody musí osoba predložiť žiadosť v súlade s podmienkami uvedenými vo Vykonávacej dohode.

2. Na vykonávanie tretej časti žiadosť o priznanie dávky podľa právnych predpisov jednej zo zmluvných strán predložená po nadobudnutí platnosti dohody sa považuje za žiadosť o priznanie dávky podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany v týchto prípadoch:

a) ak osoba vyjadrí svoj úmysel, že sa jej žiadosť má považovať za žiadosť podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany,

b) ak osoba v čase podania žiadosti uvedie, že doby poistenia boli získané podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany.

Dátum prijatia tejto žiadosti sa považuje za dátum, keď bola táto žiadosť prijatá v súlade s právnymi predpismi prvej zmluvnej strany.

3. Predpoklad uvedený v odseku 2 nebráni osobe požiadať o odloženie jej žiadosti o dávku podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany.

Článok 18

Výplata dávok

1. Každá peňažná dávka podľa právnych predpisov Quebecu je splatná priamo poberateľovi v kanadských dolároch alebo v mene, ktorá je konvertibilná v mieste trvalého pobytu poberateľa, bez odpočítania správnych poplatkov alebo akýchkoľvek iných nákladov spojených s výplatou tejto dávky.

2. Každá peňažná dávka podľa právnych predpisov Slovenskej republiky je splatná priamo poberateľovi v platnej mene s kurzovou hodnotou alebo v mene, ktorá je konvertibilná v mieste trvalého pobytu poberateľa, bez odpočítania správnych poplatkov alebo akýchkoľvek iných nákladov spojených s výplatou tejto dávky.

3. Ak pri vykonávaní odsekov 1 a 2 treba použiť výmenný kurz, za tento kurz sa považuje kurz platný v deň realizácie platby.

Článok 19

Podacia lehota

1. Žiadosť, vyhlásenie alebo opravný prostriedok, ktoré sa podľa právnych predpisov jednej zmluvnej strany podávajú v určenej lehote zodpovedajúcemu úradu alebo nositeľovi tejto zmluvnej strany, sa považujú za podané včas, ak sú podané v tej istej lehote zodpovedajúcemu úradu alebo nositeľovi druhej zmluvnej strany. V tom prípade úrad alebo nositeľ druhej zmluvnej strany zašle bez meškania túto žiadosť, vyhlásenie alebo opravný prostriedok úradu alebo nositeľovi prvej zmluvnej strany.

2. Dátum, ku ktorému táto žiadosť, vyhlásenie alebo opravný prostriedok sú podané zodpovedajúcemu úradu alebo nositeľovi jednej zmluvnej strany, sa považuje za dátum podania na úrade alebo nositeľovi druhej zmluvnej strany.

Článok 20

Lekárske posudky

1. Na žiadosť príslušného nositeľa jednej zmluvnej strany príslušný nositeľ druhej zmluvnej strany urobí potrebné opatrenia na poskytnutie požadovaných lekárskych posudkov o osobe, ktorá má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území štátu druhej zmluvnej strany.

2. Lekárske posudky uvedené v odseku 1 sa nemôžu považovať za neplatné iba z toho dôvodu, že boli vykonané na území druhej zmluvnej strany.

Článok 21

Oslobodenie od poplatkov a úradných overení

1. Akékoľvek oslobodenie od poplatkov alebo zníženie poplatkov určené právnymi predpismi jednej zmluvnej strany v súvislosti s vydaním potvrdenia alebo dokladu požadovaného pri vykonávaní týchto právnych predpisov sa vzťahuje aj na potvrdenia a doklady požadované pri vykonávaní právnych predpisov druhej zmluvnej strany.

2. Akýkoľvek doklad požadovaný pri vykonávaní dohody je oslobodený od overovania zodpovedajúcimi úradmi, ako aj od iných podobných formalít.

Článok 22

Ochrana osobných údajov

1. V tomto článku sa pojmom „informácia“ označuje každá informácia, na základe ktorej sa dá ľahko zistiť totožnosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby.

2. Každá informácia poskytnutá nositeľom jednej zmluvnej strany nositeľovi druhej zmluvnej strany je dôverná a použije sa len na účely vykonávania dohody, ak sa podľa právnych predpisov jednej zmluvnej strany nevyžaduje jej zverejnenie.

3. Prístup k dokumentácii obsahujúcej informácie podlieha právnym predpisom tej zmluvnej strany, na ktorej území sa táto dokumentácia nachádza.

Článok 23

Vzájomná administratívna pomoc

Príslušné úrady a príslušní nositelia

a) si navzájom poskytujú všetky požadované informácie potrebné na vykonávanie dohody,

b) si navzájom poskytujú bezplatnú pomoc pri riešení všetkých problémov týkajúcich sa vykonávania dohody,

c) si navzájom odovzdávajú všetky informácie o opatreniach prijatých na účel vykonávania dohody alebo o zmenách vo svojich právnych predpisoch, ak by sa tieto zmeny dotýkali vykonávania dohody,

d) sa navzájom informujú o problémoch s výkladom alebo vykonávaním dohody.

Článok 24

Finančné vyrovnanie medzi nositeľmi

1. Príslušný nositeľ jednej zmluvnej strany je povinný uhradiť príslušnému nositeľovi druhej zmluvnej strany náklady spojené s každým lekárskym posudkom vykonaným podľa článku 20. Odovzdávanie lekárskych správ alebo iných informácií, ktoré už vlastnia príslušní nositelia, je súčasťou administratívnej pomoci a vykonáva sa bezplatne.

2. Podmienky, za ktorých sa uskutočňuje finančné vyrovnanie nákladov uvedených v odseku 1, sú určené vo Vykonávacej dohode.

Článok 25

Komunikácia

1. Príslušné úrady a príslušní nositelia, ako aj kontaktné miesta zmluvných strán môžu navzájom komunikovať v slovenskom alebo francúzskom jazyku.

2. Rozhodnutie súdu alebo nositeľa môže byť zaslané priamo osobe s trvalým pobytom na území štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 26

Riešenie sporov

Spory týkajúce sa výkladu a vykonávania tejto dohody budú v rámci možnosti riešiť zodpovedajúce úrady zmluvných strán.

PIATA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 27

Prechodné ustanovenia

1. Dohoda nezakladá žiadny nárok na výplatu dávky za obdobie pred nadobudnutím platnosti dohody.

2. Pri vykonávaní tretej časti a s výnimkou ustanovení odseku 1 tohto článku:

a) doba poistenia získaná pred nadobudnutím platnosti dohody sa berie do úvahy pri určení nároku na dávku podľa dohody,

b) dávka, iná ako paušálna dávka pri úmrtí, sa priznáva podľa dohody, aj keď sa vzťahuje na udalosť, ktorá nastala pred nadobudnutím platnosti dohody,

c) ak vznikne osobe nárok na dávku podľa článku 12 a ak žiadosť o poskytnutie tejto dávky je podaná do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia platnosti dohody, nároky vyplývajúce z dohody budú priznané odo dňa nadobudnutia jej platnosti alebo odo dňa odchodu do dôchodku, úmrtia alebo lekársky potvrdenej invalidity, ktorá zakladá nárok na dávku, ak tento dátum je neskorší, napriek ustanoveniam právnych predpisov jednej alebo druhej zmluvnej strany týkajúcich sa premlčania nárokov s výnimkou výhodnejších ustanovení uplatňovaných právnych predpisov,

d) dávka, ktorá z dôvodu občianstva alebo trvalého pobytu bola zamietnutá, znížená alebo zastavená, sa na žiadosť príslušnej osoby prizná alebo obnoví odo dňa nadobudnutia platnosti dohody,

e) dávka priznaná pred nadobudnutím platnosti dohody sa na žiadosť príslušnej osoby znovu prepočíta. Môže sa prepočítať aj z úradnej moci. Ak je dávka nižšia, ako bola vyplácaná pred dňom nadobudnutia platnosti dohody, výška dávky zostáva zachovaná na predchádzajúcej úrovni,

f) ak žiadosť uvedená v písmenách d) a e) je podaná do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia platnosti dohody, nároky vzniknuté podľa dohody sa priznajú odo dňa nadobudnutia platnosti napriek ustanoveniam právnych predpisov jednej alebo druhej zmluvnej strany týkajúcich sa premlčania nárokov, s výnimkou výhodnejších ustanovení uplatňovaných právnych predpisov,

g) ak žiadosť uvedená v písmenách d) a e) je podaná po uplynutí dvojročnej lehoty od nadobudnutia platnosti dohody, nepremlčané nároky sa priznajú až dňom podania žiadosti s výnimkou výhodnejších ustanovení uplatňovaných právnych predpisov.

3. Pri vykonávaní článku 8 osoba vyslaná ku dňu nadobudnutia platnosti dohody sa považuje za vyslanú až odo dňa nadobudnutia platnosti dohody.

Článok 28

Nadobudnutie platnosti a doba platnosti dohody

1. Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvných strán a každá zmluvná strana písomne oznámi druhej zmluvnej strane, že boli splnené podmienky stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi na nadobudnutie platnosti tejto dohody. Dohoda nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorého priebehu bola zaslaná posledná notifikácia.

2. Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán môže dohodu písomne vypovedať. Platnosť dohody sa končí 12 mesiacov odo dňa doručenia tejto notifikácie.

3. Ak sa platnosť dohody skončí, všetky nároky nadobudnuté podľa ustanovení dohody, ako aj nároky, ktorých schvaľovací proces prebieha, sa zachovávajú.

Dané v Quebecu 25. februára 2003 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Miroslav Mikolášik v. r.

Za vládu

Quebecu:

Diane Wilhelmy v. r.

VYKONÁVACIA DOHODA

K DOHODE MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU QUEBECU O SOCIÁLNOM ZABEZPEČENÍ

Ministerstvo práce, sociálnych vecí Slovenskej republiky a minister zamestnanosti a sociálnej solidarity Quebecu a minister príjmu Quebecu,

berúc do úvahy článok 16 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Quebecu o sociálnom zabezpečení,

dohodli sa takto:

Článok 1

Definícia

V tejto Vykonávacej dohode

a) pojem „dohoda“ znamená Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Quebecu o sociálnom zabezpečení,

b) iné používané pojmy majú význam uvedený v článku 1 dohody.

Článok 2

Kontaktné miesta

Podľa ustanovenia článku 16 ods. 2 dohody sú kontaktnými miestami za každú stranu:

a) za Slovenskú republiku Sociálna poisťovňa, Bratislava,

b) za Quebec Riaditeľstvo dohôd o sociálnom zabezpečení Ministerstva pre vzťahy s občanmi a pre prisťahovalectvo alebo ktorákoľvek iná inštitúcia, ktorú môže dodatočne určiť príslušný úrad Quebecu.

Článok 3

Potvrdenie o uplatňovaných právnych predpisoch

1. Na vykonávanie článkov 7 až 11 dohody, ak sa na osobu vzťahujú právne predpisy jednej zmluvnej strany a táto osoba pracuje na území druhej zmluvnej strany, potvrdenie osobe vydáva

a) kontaktné miesto v Slovenskej republike, ak sa na osobu vzťahujú právne predpisy Slovenskej republiky,

b) kontaktné miesto v Quebecu, ak osoba podlieha právnym predpisom Quebecu.

2. Kontaktné miesto, ktoré vydáva potvrdenie o uplatňovaných právnych predpisoch, zašle jednu kópiu tohto potvrdenia druhému kontaktnému miestu uvedenému v odseku 1, príslušnej osobe a prípadne aj jej zamestnávateľovi.

Článok 4

Dávky

1. Na vykonávanie tretej časti dohody môže byť žiadosť o dávky predložená kontaktnému miestu jednej alebo druhej zmluvnej strane, alebo príslušnému nositeľovi tej zmluvnej strany, ktorej právne predpisy sa uplatňujú.

2. Ak je žiadosť o dávky podľa odseku 1 predložená kontaktnému miestu, zašle ju spolu s požadovanými dokladmi príslušnému nositeľovi tej zmluvnej strany, ktorej právne predpisy sa uplatňujú.

3. Príslušný nositeľ zmluvnej strany, ktorý dostane žiadosť o dávky podľa článku 17 ods. 2 dohody, odošle ju kontaktnému miestu tej istej zmluvnej strany. Kontaktné miesto odošle túto žiadosť príslušnému nositeľovi druhej zmluvnej strany spolu s požadovanými dokladmi.

4. Každú informáciu týkajúcu sa osobného stavu, ktorá je uvedená na formulári žiadosti o dávku, potvrdí na kontaktnom formulári kontaktné miesto, ktoré žiadosť zasiela, čím je táto inštitúcia oslobodená od povinnosti zasielania dokladov.

5. Každý originál dokladu alebo jeho kópiu uchováva kontaktné miesto, ktorému bol predložený, a jeho kópia je na žiadosť poskytnutá príslušnému nositeľovi druhej zmluvnej strany.

6. Prílohou ku kontaktnému formuláru je žiadosť o dávku a doklady uvedené v tomto článku.

7. Ak to vyžaduje príslušný nositeľ alebo kontaktné miesto jednej zmluvnej strany, kontaktné miesto alebo príslušný nositeľ druhej zmluvnej strany označí na príslušnom kontaktnom formulári doby poistenia získané podľa nimi uplatňovaných právnych predpisov.

8. Keď príslušný nositeľ rozhodne podľa ním uplatňovaných právnych predpisov, oznámi to žiadateľovi a oboznámi ho s opravnými prostriedkami a odvolacími lehotami určenými týmito právnymi predpismi; príslušný nositeľ o tom informuje na príslušnom kontaktnom formulári aj kontaktné miesto druhej zmluvnej strany.

Článok 5

Finančné vyrovnanie medzi nositeľmi

Na vykonávanie článku 24, ak príslušný nositeľ jednej zmluvnej strany dal urobiť lekárske posudky na účet alebo na náklady príslušného nositeľa druhej zmluvnej strany, kontaktné miesto prvej zmluvnej strany zašle na konci každého kalendárneho roka kontaktnému miestu druhej zmluvnej strany výpis honorárov prislúchajúcich za vykonanie lekárskych posudkov v príslušnom roku s uvedením dlžnej sumy. Tento výpis je doplnený o pripojené doklady.

Článok 6

Formuláre

Každý formulár alebo iný doklad potrebný na uplatňovanie Vykonávacej dohody zostavujú na základe spoločnej dohody príslušní nositelia a inštitúcie zodpovedné za vykonávanie dohody za každú zo zmluvných strán.

Článok 7

Štatistické údaje

Kontaktné miesta zmluvných strán si každý kalendárny rok dohodnutou formou vymieňajú štatistické údaje o úhradách v prospech príjemcov. Tieto údaje obsahujú počet poberateľov a celkovú výšku dávok podľa jednotlivých druhov dávok.

Článok 8

Nadobudnutie platnosti a trvanie platnosti

Vykonávacia dohoda nadobúda platnosť v ten istý deň ako dohoda a je platná počas platnosti dohody.

Dané v Quebecu 25. februára 2003 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za príslušný úrad

Slovenskej republiky:

Miroslav Mikolášik v. r.

Za príslušný úrad

Quebecu:

Diane Wilhelmy v. r.