Oznámenie č. 343/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kanady o zamestnávaní rodinných príslušníkov zamestnancov diplomatických misií a konzulárnych úradov

Čiastka 145/2005
Platnosť od 30.07.2005
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 23. júna 2005.

343

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 10. júna 2005 a z 23. júna 2005 bola uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kanady o zamestnávaní rodinných príslušníkov zamestnancov diplomatických misií a konzulárnych úradov.

Dohoda nadobudla platnosť 23. júna 2005.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.