Oznámenie č. 339/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Slovenskou republikou a ostrovmi Turks a Caicos o zdaňovaní príjmu z úspor, ktorou sa bude uplatňovať automatická výmena informácií

Čiastka 143/2005
Platnosť od 28.07.2005
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 28. júla 2005 na základe článku 15 a na základe toho istého článku je uplatňovaná od 1. júla 2005.

339

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou listov z 18. februára 2005 a 1. apríla 2005 bola uzavretá Dohoda medzi Slovenskou republikou a ostrovmi Turks a Caicos o zdaňovaní príjmu z úspor, ktorou sa bude uplatňovať automatická výmena informácií.

Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1645 z 24. mája 2005 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 30. mája 2005.

Dohoda nadobudne platnosť 28. júla 2005 na základe článku 15 a na základe toho istého článku je uplatňovaná od 1. júla 2005.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.