Oznámenie č. 334/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 29. marca 1994 č. 46/1994-100, ktorým sa vydáva jednotný poľovnícky a disciplinárny poriadok

Čiastka 140/2005
Platnosť od 26.07.2005 do31.08.2009
Účinnosť do 31.08.2009
Zrušený 344/2009 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 2005.

334

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 3 ods. 1 zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 99/1993 Z. z.

výnos zo 6. júla 2005 č. 2667/2005-100, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 29. marca 1994 č. 46/1994-100, ktorým sa vydáva jednotný poľovnícky a disciplinárny poriadok (oznámenie č. 99/1994 Z. z.).

Týmto výnosom sa umožňuje vykonávať lov zveri pri individuálnej poľovačke podľa pravidiel určených užívateľom poľovného revíru.

Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 2005.

Výnos je uverejnený v čiastke 17/2005 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.