Oznámenie č. 330/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností

Čiastka 139/2005
Platnosť od 22.07.2005
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. augusta 2005 na základe článku 17 ods. 1.

330

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. decembra 2004 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.

Dohoda nadobudne platnosť 1. augusta 2005 na základe článku 17 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Národnom bezpečnostnom úrade a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.