Oznámenie č. 329/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Bezpečnostnej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností

Čiastka 139/2005
Platnosť od 22.07.2005
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. augusta 2005 na základe článku 14 ods. 1.

329

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. apríla 2005 bola v Ríme podpísaná Bezpečnostná dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.

Dohoda nadobudne platnosť 1. augusta 2005 na základe článku 14 ods. 1. Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa končí platnosť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o ochrane klasifikovaných informácií a materiálov (oznámenie č. 190/2001 Z. z.).

Do textu dohody možno nahliadnuť na Národnom bezpečnostnom úrade a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.