Oznámenie č. 316/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom vzhľadom na Holandské Antily týkajúceho sa automatickej výmeny informácií ohľadom príjmu z úspor vo forme výplat úroku

Čiastka 135/2005
Platnosť od 20.07.2005
Účinnosť do 31.12.2017
Zrušený 209/2017 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudne platnosť 23. júla 2005 na základe článku 12 a na základe toho istého článku je uplatňovaný od 1. júla 2005.

316

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou listov z 1. júna 2004 a 27. augusta 2004 bol uzatvorený Dohovor medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom vzhľadom na Holandské Antily týkajúci sa automatickej výmeny informácií ohľadom príjmu z úspor vo forme výplat úroku.

Národná rada Slovenskej republiky s dohovorom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1644 z 24. mája 2005 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 30. mája 2005.

Dohovor nadobudne platnosť 23. júla 2005 na základe článku 12 a na základe toho istého článku je uplatňovaný od 1. júla 2005.

Do textu dohovoru možno nahliadnuť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.