Zákon č. 313/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Čiastka 133/2005
Platnosť od 15.07.2005
Účinnosť od 01.09.2005

313

ZÁKON

z 29. júna 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 280/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 375/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 7 ods. 3 písm. a) sa slová „nepresahuje 7 000 Sk“ nahrádzajú slovami „nepresahuje dvojnásobok životného minima3c)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3c znie:

3c) § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

2. Za § 8 sa vkladá nový § 9, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠9

Prechodné ustanovenie účinné od 1. septembra 2005

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi príspevok na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť podľa nových podmienok čl. I § 7 ods. 3 písm. a) tohto zákona po prvý raz za mesiac september 2005.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.