Zákon č. 312/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov

Čiastka 133/2005
Platnosť od 15.07.2005
Účinnosť od 15.07.2005

OBSAH

312

ZÁKON

z 29. júna 2005,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona č. 530/2004 Z. z. a zákona č. 81/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 6 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „na výkon práce na území Slovenskej republiky“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.