Zákon č. 310/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 109/2005 Z. z.

Čiastka 133/2005
Platnosť od 15.07.2005
Účinnosť od 15.07.2005 do19.05.2018
Zrušený 106/2018 Z. z.

310

ZÁKON

z 23. júna 2005,

ktorým sa mení zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 109/2005 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 109/2005 Z. z. sa mení takto:

1. V § 21 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).

2. V § 52 ods. 7 sa vypúšťajú slová „a c)“.

3. V § 67 ods. 3 sa vypúšťajú slová „okrem emisnej kontroly administratívnej vykonávanej podľa § 21 ods. 1 písm. c)“.

4. V § 70 ods. 3 sa vypúšťajú slová „§ 21 ods. 1 písm. c) a“.

5. V § 107 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).


Čl. II

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.