Zákon č. 309/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov

Čiastka 133/2005
Platnosť od 15.07.2005
Účinnosť od 01.08.2005

309

ZÁKON

z 23. júna 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení zákona č. 110/2003 Z. z. a zákona č. 610/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 17 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Pri spore o pravosti dokumentu alebo jeho časti je ústav povinný na žiadosť právnickej osoby vydať pre potreby znaleckej činnosti podľa osobitného predpisu5a) originál zachovaného osobného zväzku alebo originál zachovaného personálneho (kádrového) spisu alebo tých častí, pravosť ktorých je sporná.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

5a) Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2. V § 20 ods. 2 písm. d) a v § 26 ods. 2 sa slová „podľa § 17 ods. 2“ nahrádzajú slovami „podľa § 17 ods. 3“.

3. V § 22 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Sprístupnenie podľa § 17 ods. 2 sa uskutoční vydaním originálu zachovaného osobného zväzku alebo originálu zachovaného personálneho (kádrového) spisu alebo ich časti právnickej osobe, ktorá vykonáva znaleckú činnosť,5a) a to na čas nevyhnutne potrebný na vykonanie tejto činnosti.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.


Čl. II

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2005.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.