Oznámenie č. 307/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Spolkovým ministerstvom dopravy, stavebníctva a bývania Spolkovej republiky Nemecko na vykonávanie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o uľahčení životne dôležitých civilných cezhraničných prepráv

Čiastka 132/2005
Platnosť od 14.07.2005
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 2. júna 2005 na základe článku 7.

307

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. júna 2005 bola v Berlíne podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Spolkovým ministerstvom dopravy, stavebníctva a bývania Spolkovej republiky Nemecko na vykonávanie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o uľahčení životne dôležitých civilných cezhraničných prepráv (oznámenie MZV SR č. 590/2002 Z. z.).

Dohoda nadobudla platnosť 2. júna 2005 na základe článku 7.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.