Oznámenie č. 304/2005 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie v plynárenstve a spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny

Čiastka 131/2005
Platnosť od 07.07.2005
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

304

OZNÁMENIE

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal podľa § 12 ods. 4 a 9 a § 14 ods. 3 písm. c) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z. z.

výnos z 30. júna 2005 č. 4/2005, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie v plynárenstve a spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny.

Výnos upravuje detaily postupu pri regulácii cien za pripojenie do siete, prístup do siete, prepravu plynu, distribúciu plynu a dodávku plynu pre domácnosti, pri určovaní oprávnených nákladov a primeraného zisku a podklady na návrh ceny.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Výnos je uverejnený v čiastke 23/2005 Vestníka Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a možno doň nazrieť na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví.