Oznámenie č. 302/2005 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie v elektroenergetike a spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny

Čiastka 131/2005
Platnosť od 07.07.2005
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

302

OZNÁMENIE

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal podľa § 12 ods. 4 a 9 a § 14 ods. 3 písm. c) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z. z.

výnos z 30. júna 2005 č. 2/2005, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie v elektroenergetike a spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny.

Výnos upravuje detaily postupu pri regulácii cien za výrobu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie, elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou a elektriny vyrobenej z domáceho uhlia, pripojenie a prístup do sústavy, prenos a distribúciu elektriny, dodávku elektriny pre domácnosti, za poskytovanie podporných a systémových služieb v elektroenergetike, pri určovaní oprávnených nákladov a primeraného zisku a podklady na návrh ceny.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Výnos je uverejnený v čiastke 21/2005 Vestníka Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a možno doň nazrieť na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví.