Oznámenie č. 293/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Thajského kráľovstva o hospodárskej spolupráci

Čiastka 125/2005
Platnosť od 30.06.2005
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 3. júla 2005 na základe článku VI ods. 3.

293

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 4. mája 2005 bola v Bangkoku podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Thajského kráľovstva o hospodárskej spolupráci.

Dohoda nadobudne platnosť 3. júla 2005 na základe článku VI ods. 3.

K oznámeniu č. 293/2005 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Thajského kráľovstva o hospodárskej spolupráci

Vláda Slovenskej republiky a vláda Thajského kráľovstva, ďalej len „zmluvné strany“;

vzhľadom na tradičné väzby priateľstva a priateľské vzťahy, ktoré medzi nimi existujú;

želajúc si rozvoj a prehĺbenie hospodárskej, priemyselnej, technickej a technologickej spolupráce na princípe reciprocity a vzájomných výhod;

uvedomujúc si nevyhnutnosť existencie vhodného právneho rámca pre slovensko-thajské vzťahy v súlade s platnými právnymi predpismi ich štátov;

dohodli sa takto:

Článok I

Ciele

Zmluvné strany sa dohodli, že cieľom tejto dohody v súlade so zákonmi a inými predpismi platnými v ich štátoch je

1. presadzovať aktivity v príslušných odvetviach v snahe o zvyšovanie dvojstrannej hospodárskej, priemyselnej, technickej a technologickej spolupráce;

2. podporovať a rozvíjať obchodné kontakty a s nimi súvisiace príležitosti;

3. napomáhať zvyšovanie dvojstranných investícií a identifikáciu hospodárskych a investičných príležitostí v obidvoch krajinách;

4. stimulovať spoluprácu v oblastiach spoločného záujmu, predovšetkým vo finančníctve, bankovníctve a v činnostiach súvisiacich s hospodárskym a sociálnym rozvojom;

5. posilňovať rozvoj spolupráce v záujme celkového zlepšovania hospodárskych vzťahov medzi obidvoma zmluvnými stranami.

Článok II

Hospodárska a priemyselná spolupráca

Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať princípy trhového hospodárstva. Následne sa dohodli, že budú stimulovať a napomáhať širšiu spoluprácu medzi fyzickými osobami a právnickými osobami vrátane obchodných spoločností, združení, inštitúcií a vládnych agentúr v súlade so zákonmi a predpismi platnými v ich štátoch. S týmto cieľom sa dohodli na

1. Hospodárska spolupráca

a) výmene informácií o prioritách hospodárskeho rozvoja, národohospodárskych plánoch a prognózach a ďalších významných národných politikách a rozvoji, ktoré majú vplyv na hospodársku spoluprácu medzi týmito dvoma krajinami a ich subjektmi;

b) identifikovaní investičných príležitostí a ich napomáhaní v súkromnom sektore a v podnikoch s majetkovou účasťou štátu prostredníctvom

i) vzájomného informovania sa o zákonoch a predpisoch, ktorými sa riadia zahraničné investície, a o ich zmenách;

ii) identifikovania špecifických projektov a sektorov potenciálneho záujmu o vzájomnú spoluprácu;

iii) informovania svojich obchodných spoločností o investičných príležitostiach v druhej krajine;

iv) stimulovania rozšírenia finančnej spolupráce a spolupráce v bankovníctve;

c) presadzovaní a podporovaní hospodárskych a investičných misií, analýz trhu, výmeny obchodných a marketingových informácií, spojení medzi podnikmi a inštitúciami a ďalších iniciatív, ktoré spájajú potenciálnych obchodných partnerov;

d) vzájomnom informovaní sa o existujúcich možnostiach, pokiaľ ide o priemyselné veľtrhy, výstavy, misie a ďalšie propagačné aktivity;

e) napomáhaní výmeny expertov, technikov, investorov a zástupcov podnikov z verejného a súkromného sektora, ako aj materiálu a vybavenia potrebného na realizáciu činností v oblasti pôsobnosti tejto dohody;

f) skúmaní možností rozvoja spoločného podnikania v tretích krajinách, ktoré vyplýva z partnerstva medzi slovenskými a thajskými spoločnosťami;

2. Priemyselná spolupráca

presadzovaní a zdokonaľovaní priemyselnej, technickej a technologickej spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom vrátane prenosu technológií prostredníctvom vhodných kanálov v súlade s príslušnými hospodárskymi a rozvojovými politikami a prioritami pomocou stimulovania a podporovania

a) spoločných podnikov;

b) výmeny informácií o technológiách a know-how, licenčných dohôd a poradenstva pre priemysel;

c) prenosu technológií prostredníctvom know-how, školení a výskumných programov s cieľom podpory využívania, prispôsobovania a zdokonaľovania súčasných a nových technických produktov, procesov a manažérskych zručností;

d) iniciatív na zlepšenie kontroly kvality a štandardov produktov;

e) kontaktov medzi svojimi združeniami pôsobiacimi v priemysle, vede a technike;

f) výmeny stanovísk k formulovaniu a aplikácii politík pre vedu a techniku.

Článok III

Rozvojová spolupráca

Zmluvné strany sa zaväzujú pridržiavať sa konceptu rozvojovej spolupráce. Na základe tejto dohody sa dohodli, že budú spolupracovať pri napomáhaní a stimulovaní väčšieho zapájania sa súkromného sektora do priemyselného a technického rastu obidvoch krajín. Zmluvné strany budú obzvlášť vyvíjať úsilie na podporu rozvoja dlhodobých spojení medzi svojimi verejnými a súkromnými sektormi prostredníctvom identifikovania rozvojových projektov, ktoré by

1. posilnili spoluprácu inštitúcií zameraných na plánovanie a riadenie hospodárskeho prostredia v obidvoch krajinách prostredníctvom technickej spolupráce a ďalších mechanizmov;

2. presadzovali realizáciu rozvoja ľudských zdrojov prostredníctvom projektov spájajúcich slovenské a thajské vzdelávacie kurzy a výskumné inštitúcie so zvláštnym dôrazom na programy zlepšujúce schopnosť slovenských a thajských organizácií vhodne využívať nové technológie vo vzťahu k ich rozvojovým potrebám;

3. pomáhali pri realizácii vidieckej a regionálnej industrializácie, obzvlášť s ohľadom na potreby malých a stredných podnikov;

4. stimulovali, podporovali a napomáhali programy verejného a súkromného sektora na rozvoj podnikania.

Článok IV

Oblasti spolupráce

Hlavné oblasti spolupráce budú v sektoroch príslušných hospodárskych, priemyselných a rozvojových priorít zmluvných strán, ktoré môžu zahŕňať

1. prírodné zdroje vrátane správy zdrojov v lesnom hospodárstve, rybnom hospodárstve, chove hospodárskych zvierat a v banskom priemysle;

2. rozvoj ľudských zdrojov, predovšetkým know-how a školiace programy;

3. energetiku;

4. metalurgiu vrátane kovospracujúceho priemyslu;

5. priemyselné zariadenia a komponenty;

6. elektronický a elektrotechnický priemysel;

7. chemický a petrochemický priemysel;

8. cestovný ruch;

9. spoluprácu medzi malými a strednými podnikmi;

10. poľnohospodárstvo a potravinárstvo;

11. životné prostredie vrátane nakladania s odpadmi a úpravy vody;

12. informačné a komunikačné technológie;

13. dopravný priemysel a komponenty do áut;

14. dopravu;

15. vedu a techniku;

16. ďalšie oblasti spolupráce, na ktorých sa spoločne dohodnú.

Článok V

Inštitúcie

1. Na dosiahnutie cieľov tejto dohody zmluvné strany týmto zriaďujú Spoločnú komisiu pre hospodársku spoluprácu, ktorej budú spoločne predsedať vysokopostavení zástupcovia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zahraničných vecí Thajského kráľovstva.

2. Zasadania komisie sa budú konať po vzájomnej dohode na žiadosť jednej zo zmluvných strán striedavo na Slovensku a v Thajsku.

3. Povinnosti spoločnej komisie zahŕňajú najmä

a) rokovanie o rozvoji dvojstranných hospodárskych vzťahov;

b) identifikovanie nových možností pre ďalší rozvoj hospodárskej spolupráce;

c) vypracovanie návrhov na zlepšenie podmienok hospodárskej spolupráce medzi podnikmi z obidvoch krajín;

d) prípravu odporúčaní na implementáciu tejto dohody.

4. Spoločná komisia môže zriaďovať podvýbory alebo pracovné skupiny a môže prizývať zástupcov relevantných organizácií a inštitúcií, ako aj vysokopostavených zástupcov podnikov zmluvných strán.

5. Za každú zo zmluvných strán bude koordinovať a dohliadať na implementáciu tejto dohody nasledujúci koordinačný orgán:

a) za Slovenskú republiku ministerstvo hospodárstva;

b) za Thajské kráľovstvo ministerstvo zahraničných vecí.

Článok VI

Záverečné ustanovenia

1. Žiadne ustanovenie tejto dohody nemá dosah ani neovplyvňuje práva a záväzky niektorej zmluvnej strany vyplývajúce jej z medzinárodných zmlúv, ktorých je zmluvnou stranou.

2. V prípade Slovenskej republiky sa táto dohoda nemôže interpretovať spôsobom, ktorý by bol v rozpore alebo iným spôsobom ovplyvňoval záväzky vyplývajúce jej z členstva v Európskej únii.

3. Táto dohoda nadobudne platnosť 60 dní po dátume jej podpísania a zostane v platnosti na neurčitý čas, ak niektorá zo zmluvných strán písomne neoznámi druhej strane svoj zámer skončiť dohodu najmenej tri (3) mesiace pred dátumom skončenia jej platnosti.

4. Túto dohodu možno kedykoľvek doplniť prostredníctvom písomnej dohody zmluvných strán.

5. Doplnenie alebo skončenie platnosti tejto dohody nebude mať vplyv na platnosť dohôd a zmlúv uzatvorených na základe tejto dohody.

Dané v Bangkoku 4. mája 2005 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, thajskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Eduard Kukan v. r.

Za vládu

Thajského kráľovstva:

Kantathi Suphamongkhon v. r.