Vyhláška č. 292/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 493/1991 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov

Čiastka 124/2005
Platnosť od 30.06.2005 do31.12.2005
Účinnosť od 01.07.2005 do31.12.2005
Zrušený 7/2005 Z. z.

292

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 13. júna 2005,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 493/1991 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 71 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona č. 12/1998 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 493/1991 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní v znení vyhlášky č. 358/1996 Z. z., vyhlášky č. 21/1998 Z. z., vyhlášky č. 389/2001 Z. z. a vyhlášky č. 398/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 a 2 znejú:

㤠1

(1) Zoznam osôb, z ktorého sa vyberá predbežný správca, správca konkurznej podstaty, osobitný správca, vyrovnací správca alebo ich zástupca (ďalej len „zoznam"), vedie krajský súd príslušný na konkurzné a vyrovnacie konanie (ďalej len „konkurzný a vyrovnací súd").

(2) Každý konkurzný a vyrovnací súd vedie zoznam samostatne. Zoznam na konkurznom a vyrovnacom súde pozostáva k 1. júlu 2005 z osôb, ktoré boli do neho zapísané podľa doterajších predpisov k 30. júnu 2005; zoznam sa vedie podľa poradia zapísaných návrhov.

§ 2

(1) Predseda konkurzného a vyrovnacieho súdu bez zbytočného odkladu vyčiarkne zo zoznamu osobu, ktorá o to písomne požiada.

(2) Predseda konkurzného a vyrovnacieho súdu bez návrhu a bez zbytočného odkladu, ako sa o tom dozvie, vyčiarkne zo zoznamu osobu, ktorá nie je zapísaná do zoznamu správcov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa osobitného zákona (ďalej len „nový zoznam správcov").

(3) Predseda konkurzného a vyrovnacieho súdu bez návrhu a bez zbytočného odkladu, ako sa o tom dozvie, vyčiarkne zo zoznamu po 15. auguste 2005 aj tú osobu, ktorá nemá v obvode, pre ktorý je konkurzný a vyrovnací súd príslušný, zriadenú kanceláriu podľa osobitného zákona.

(4) Predseda konkurzného a vyrovnacieho súdu zapíše do zoznamu osobu, ktorá o to požiada, je zapísaná do nového zoznamu správcov a ktorá ma v obvode, pre ktorý je konkurzný a vyrovnací súd príslušný, zriadenú kanceláriu podľa osobitného zákona. Iné osoby nemožno do zoznamu zapísať. Zápis do zoznamu sa vykoná v poradí, v akom žiadosť o zápis konkurznému a vyrovnaciemu súdu došla.

(5) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zabezpečuje, aby na konkurznom a vyrovnacom súde bol dostupný aktualizovaný nový zoznam správcov v elektronickej podobe.

(6) Na účely odseku 2 až 4 alebo § 11 ods. 1 a 3 predseda konkurzného a vyrovnacieho súdu vychádza z elektronickej podoby nového zoznamu správcov podľa odseku 5.“.

2. § 3 až 5 sa vypúšťajú.

3. Doterajší text § 6 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

(2) Za sumu, ktorá bola v konkurze získaná speňažením konkurznej podstaty [odsek 1 písm. a)], sa nepovažuje suma získaná odplatným prevodom tovaru alebo odplatným poskytnutím služby v rámci prevádzkovania podniku úpadcu správcom počas konkurzu.

(3) Sumou určenou na uspokojenie veriteľov, ktorá bola získaná pri výkone funkcie správcu [odsek 1 písm. a)], sa rozumie suma príjmov, ktoré získal správca pri výkone funkcie iným spôsobom ako speňažením konkurznej podstaty, znížená o pohľadávky proti podstate.“.

4. V § 7 ods. 1 sa slová „§ 6 písm. a)“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 1 písm. a)“.

5. V § 7 odsek 3 znie:

(3) Ak je správca platiteľom dane z pridanej hodnoty, konkurzná odmena sa nezvyšuje o daň z pridanej hodnoty.“.

6. V § 11 odsek 1 znie:

(1) Predbežný správca, správca konkurznej podstaty, vyrovnací správca alebo ich zástupca sa vyberá z osôb, ktoré sú zapísané do zoznamu, podľa poradia ich zápisu; osoby nezapísané do nového zoznamu správcov sa v poradí preskočia. Poradie oznámi sudcovi predseda konkurzného a vyrovnacieho súdu.“.

7. V § 11 odsek 3 znie:

(3) Osobitný správca alebo jeho zástupca sa vyberá z osôb, ktoré sú zapísané do zoznamu aj do nového zoznamu správcov; z týchto osôb sudca vyberie tú osobu, ktorú navrhla a schválila schôdza konkurzných veriteľov. To, či ide o osobu zapísanú do zoznamu aj do nového zoznamu správcov, sudcovi oznámi predseda konkurzného a vyrovnacieho súdu.“.

8. V § 11 sa vypúšťa odsek 4.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2005.


Daniel Lipšic v. r.