Zákon č. 289/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov

Čiastka 124/2005
Platnosť od 30.06.2005
Účinnosť od 01.08.2005

OBSAH

289

ZÁKON

z 23. júna 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z. a zákona č. 206/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 19 ods. 2 písm. b) sa za slovo „zbraní“ vkladá čiarka a slová „scény násilia“.

2. V § 20 ods. 5 sa za číslo „12“ vkladá čiarka a číslo „15“.

3. V § 67 ods. 1 sa suma „5 000 Sk“ nahrádza sumou „3 000 Sk“.

4. V § 67 ods. 2 sa suma „10 000 Sk“ nahrádza sumou „5 000 Sk“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2005.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.