Vyhláška č. 288/2005 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 350. výročia korunovácie Leopolda I. v Bratislave

Čiastka 123/2005
Platnosť od 29.06.2005 do31.12.2008
Účinnosť od 01.07.2005 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

288

Vyhláška

Národnej banky Slovenska

z 13. júna 2005

o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti 350. výročia korunovácie Leopolda I. v Bratislave

Národná banka Slovenska podľa § 17h písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Pri príležitosti 350. výročia korunovácie kráľa Leopolda I. v Bratislave sa vydávajú do obehu pamätné strieborné mince v nominálnej hodnote 200 Sk (ďalej len „dvestokorunák“).

(2) Dvestokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi; jeho hmotnosť je 18 g, priemer 34 mm a hrúbka 2,50 mm. Pri razbe dvestokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm a v hrúbke 0,15 mm; povolená horná odchýlka je v hmotnosti 0,4 g a v obsahu striebra 10/1000.

§ 2

(1) Na líci dvestokorunáka v ľavej časti mincového poľa je dobové vyobrazenie Bratislavy (ďalej len „vyobrazenie“) s Dómom sv. Martina a Bratislavským hradom. Pod vyobrazením je umiestnená ozdobná stuha s letopočtom razby dvestokorunáka „2005“ v ľavej časti stuhy. Štátny znak Slovenskej republiky je vpravo od vyobrazenia a pod ním v dvoch riadkoch je označenie nominálnej hodnoty dvestokorunáka „200 Sk“. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v opise zľava doprava pri spodnom okraji dvestokorunáka. Iniciálky mena a priezviska autorky výtvarného návrhu dvestokorunáka sochárky Márie Poldaufovej „MP“ a značka Poľskej štátnej mincovne „mW“ sú umiestnené v spodnej časti vyobrazenia pri ľavom okraji dvestokorunáka nad ozdobnou stuhou.

(2) Na rube dvestokorunáka uprostred mincového poľa je v kruhu vyobrazený portrét kráľa Leopolda I. s vavrínovým vencom na hlave. Okolo portrétu je latinský text s korunovačným heslom Leopolda I. „CONSILIO ET INDVSTRIA“ v hornej časti a s menom a titulom uhorského kráľa „LEOPOLDVS D G REX HVNGARIAE“ v dolnej časti. Okolo kruhu je v hornej časti zľava doprava text „KORUNOVÁCIA“, v dolnej časti zľava doprava text „LEOPOLDA I.“ a nad ním je názov mesta „BRATISLAVA“ a letopočet korunovácie „1655“.

(3) Na hrane dvestokorunáka je nápis do hĺbky „BRATISLAVSKÉ KORUNOVÁCIE“. Medzi začiatkom a koncom textu je vyobrazená značka znázorňujúca kráľovskú korunu.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2005.


Ivan Šramko v. r.


Obrázek 01

Obrázek 02