Opatrenie č. 280/2005 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o zrušení opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 167/2005 Z. z., ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkových dávok v roku 2005

Čiastka 121/2005
Platnosť od 29.06.2005
Účinnosť od 01.07.2005

OBSAH

280

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 24. júna 2005

o zrušení opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 167/2005 Z. z., ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkových dávok v roku 2005

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ustanovuje:


§ 1

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 167/2005 Z. z., ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkových dávok v roku 2005.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2005.


v z. Miroslav Beblavý v. r.