Vyhláška č. 279/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb

Čiastka 121/2005
Platnosť od 29.06.2005
Účinnosť od 01.07.2005

OBSAH

279

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 13. júna 2005,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 83 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb sa mení takto:

1. V § 17 sa vypúšťa odsek 3.

2. V § 18 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2005.


Daniel Lipšic v. r.