Vyhláška č. 278/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 8/2002 Z. z. o obsahu odbornej skúšky sprostredkovateľa investičných služieb, spôsobe jej vykonania a výške úhrady za jej vykonanie

Čiastka 121/2005
Platnosť od 29.06.2005 do31.12.2009
Účinnosť od 01.07.2005 do31.12.2009
Zrušený 186/2009 Z. z.

OBSAH

278

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 8. júna 2005,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 8/2002 Z. z. o obsahu odbornej skúšky sprostredkovateľa investičných služieb, spôsobe jej vykonania a výške úhrady za jej vykonanie

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 61 ods. 11 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 8/2002 Z. z. o obsahu odbornej skúšky sprostredkovateľa investičných služieb, spôsobe jej vykonania a výške úhrady za jej vykonanie sa mení takto:

V § 2 sa suma „7 000 Sk“ nahrádza sumou „3 000 Sk“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2005.


v z. Vladimír Tvaroška v. r.