Vyhláška č. 276/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach vyhotovenia tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a o ich predajných miestach

(v znení č. 601/2005 Z. z., 423/2006 Z. z.)

Čiastka 120/2005
Platnosť od 28.06.2005 do02.10.2006
Účinnosť od 29.06.2006 do02.10.2006
Zrušený 542/2006 Z. z.

276

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 9. júna 2005

o podrobnostiach vyhotovenia tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a o ich predajných miestach

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 40 ods. 19 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

(1) Tlačivo lekárskeho predpisu,1) tlačivo objednávky,2) osobitné tlačivo lekárskeho predpisu označené šikmým modrým pruhom,3) tlačivo osobitnej objednávky označenej šikmým modrým pruhom,3) tlačivo lekárskeho poukazu,1) tlačivo výpisu z lekárskeho predpisu4) môže vyhotoviť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má

a) technické vybavenie na tlač dokumentov zabezpečených pred sfalšovaním, pozmeňovaním a iným zneužitím,

b) zavedený režimový systém výroby, skladovania, manipulácie a evidencie materiálu a výrobkov,

c) zabezpečenú ochranu výrobných priestorov a skladov inštalovanými mechanickými a elektronickými systémami ochrany,

d) špeciálne techniky, technológie a bezpečnostné materiály, ktorými zabezpečuje vyhotovenie a aplikáciu ochranných prvkov dokumentov proti sfalšovaniu, pozmeňovaniu a inému zneužitiu.

(2) Predajné miesta tlačív zriaďujú zdravotné poisťovne a vyššie územné celky.

(3) Predajné miesta vedú evidenciu o výdaji tlačív, ktorá obsahuje najmä

a) meno a priezvisko lekára, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov zdravotníckeho zariadenia vrátane lekárne, ak ide o právnickú osobu,

b) adresu lekára alebo zdravotníckeho zariadenia,

c) číslo preukazu oprávňujúceho nákup tlačív,

d) číslo preukazu totožnosti lekára alebo osoby splnomocnenej prevziať tlačivá pre zdravotnícke zariadenie, ak ide o právnickú osobu alebo o lekáreň,

e) množstvo tlačív v kusových jednotkách,

f) nezameniteľné evidenčné čísla tlačív,

g) dátum výdaja tlačív,

h) údaje o predaných tlačivách za predchádzajúci kalendárny mesiac v elektronickej podobe v dátovom rozhraní podľa prílohy č. 1.

§ 2

(1) Tlačivo lekárskeho predpisu, tlačivo lekárskeho poukazu a tlačivo výpisu z lekárskeho predpisu sa vyhotovujú z bezdrevného papiera bez optických zjasňovadiel, ktorý obsahuje viditeľné farebné vlákna a vlákna viditeľné v ultrafialovom spektre.

(2) Tlačivo lekárskeho predpisu a tlačivo výpisu z lekárskeho predpisu má rozmer 105 mm x 148,5 mm. Tlačivo lekárskeho poukazu má rozmer 210 mm x 148,5 mm.

(3) Tlačivá podľa odseku 1 sa skladajú z prvopisu a z kópie alebo z odpisu, ak sa pri vyplňovaní tlačív používa výpočtová technika. Prvopis tlačiva je označený poradovým číslom 1, kópia alebo odpis tlačiva poradovým číslom 2. Vyplnený prvopis tlačiva vydáva lekár alebo lekáreň pacientovi a kópiu alebo odpis tlačiva si ponecháva.

(4) Lícna strana prvopisu tlačiva obsahuje dve ochranné podtlače, z toho jednu tvoria pozitívne a negatívne linky. Druhú podtlač tvoria pozitívne a negatívne linky v antikopírovacej farbe.

(5) Ďalšia podtlač lícnej strany prvopisu tlačiva tvoria pozitívne a negatívne linky vyhotovené kombináciou antikopírovacej farby a základnej farby tlačiva umiestnenej v pravej dolnej časti tlačiva.

(6) Na lícnej strane prvopisu tlačiva je umiestnený difrakčný nepriehľadný, opticky premenlivý prvok aplikovaný tepelnou razbou, umožňujúci identifikáciu kódu tvoreného kombináciou podtlače viditeľnej a neviditeľnej čiernej infračervenej farby, ktorý je umiestnený pod opticky premenlivým prvkom. Rozmery difrakčného nepriehľadného, opticky premenlivého prvku sú 13 mm x 10 mm.

(7) Texty na tlačive sú vytvorené čiernou infračervenou neviditeľnou farbou.

(8) Prvopis tlačiva musí mať nezameniteľné sekvenčné evidenčné číslo tvorené čiarovým kódom typu 128.

(9) Kópia alebo odpis tlačiva sa vyhotovuje zo špeciálneho prepisovacieho papiera.

(10) Kópia alebo odpis tlačiva na lícnej strane musí mať nezameniteľné evidenčné číslo, ktoré je zhodné s evidenčným číslom prvopisu tlačiva.

(11) Vzor tlačiva lekárskeho predpisu je uvedený v prílohe č. 2, tlačiva lekárskeho poukazu v prílohe č. 4 a tlačiva výpisu z lekárskeho predpisu v prílohe č. 5.

§ 3

(1) Osobitné tlačivo lekárskeho predpisu označené šikmým modrým pruhom je vyhotovené rovnakým spôsobom ako tlačivá uvedené v § 2.

(2) Osobitné tlačivo lekárskeho predpisu má rozmer 105 mm x 148,5 mm.

(3) Označenie šikmým modrým pruhom smeruje uhlopriečne z ľavej dolnej strany tlačiva do pravej hornej strany tlačiva. Šírka šikmého modrého pruhu je 10 mm.

(4) Osobitné tlačivo lekárskeho predpisu sa skladá z prvopisu a z dvoch kópií. Prvopis tlačiva je označený poradovým číslom 1, prvá kópia tlačiva poradovým číslom 2 a druhá kópia tlačiva poradovým číslom 3.

(5) Vzor osobitného tlačiva lekárskeho predpisu je uvedený v prílohe č. 3.

§ 4

(1) Tlačivo objednávky a tlačivo osobitnej objednávky označenej šikmým modrým pruhom je vyhotovené rovnakým spôsobom ako tlačivá uvedené v § 2.

(2) Tlačivo objednávky a tlačivo osobitnej objednávky označenej šikmým modrým pruhom majú rozmer 147 mm x 193 mm.

(3) Označenie šikmým modrým pruhom smeruje uhlopriečne z ľavej dolnej strany tlačiva do pravej hornej strany tlačiva. Šírka šikmého modrého pruhu je 25 mm.

(4) Tlačivo objednávky a tlačivo osobitnej objednávky označenej šikmým modrým pruhom sa skladá z prvopisu a z troch kópií.

(5) Prvopis tlačiva označený na ľavej strane slovami „Objednávka“ je určený pre lekáreň, v ktorej sa lieky a zdravotnícke pomôcky objednávajú. Prvá kópia tlačiva označená na ľavej strane slovami „Dodací list“ je určená pre zdravotnícke zariadenie, ktorému sa majú lieky a zdravotnícke pomôcky dodať. Druhá kópia tlačiva označená na ľavej strane slovami „Doklad o výdaji“ slúži lekárni ako potvrdenie o dodaní tovaru zdravotníckemu zariadeniu. Tretia kópia tlačiva označená na ľavej strane slovami „Kópia objednávky“ slúži pre potreby zdravotníckeho zariadenia.

(6) Vzor tlačiva objednávky je uvedený v prílohe č. 6 a vzor tlačiva osobitnej objednávky označenej šikmým modrým pruhom je uvedený v prílohe č. 7.

§ 5

Doterajšie tlačivá lekárskeho predpisu, objednávky, osobitné tlačivá lekárskeho predpisu označené šikmým modrým pruhom, tlačivá osobitnej objednávky označenej šikmým modrým pruhom, tlačivá lekárskeho poukazu, tlačivá výpisu z lekárskeho predpisu bez ochranných prvkov možno používať do 30. septembra 2006.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2005.


Rudolf Zajac v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 276/2005 Z. z.

OPIS ROZHRANIA NA POSKYTOVANIE ÚDAJOV A VÝMENU ÚDAJOV O VYDANÝCH LEKÁRSKYCH PREDPISOCH MEDZI ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI

Typ dávky: XXX

Predkladá: zdravotná poisťovňa, ktorá vydala tlačivá lekárskych predpisov zmluvným lekárom a zdravotníckym zariadeniam iných zdravotných poisťovní

Obsah dávky: záhlavie dávky

veta tela dávky

Záhlavie dávky
1. charakter dávky p char 1
2. typ dávky P int 3-3
3. IČO odosielateľa p int 8
4. dátum odoslania dávky P date RRRRMMDD
5. za obdobie P int RRRRMM
6. počet dokladov v dávke P int 6

Charakter dávky: N – nová, O – opravná (veľké písmeno O), A – aditívna

Typ dávky: číslený kód je špecifikovaný pri opise štruktúry každej dávky

Počet dokladov: obsahuje súčet dokladov (viet) tela dávky

Veta tela dávky
1. typ tlačiva P int 3
2. kód lekára, zdravotníckeho zariadenia
alebo lekárne, ktorej boli vydané tlačivá
P char 13
3. deň vydania tlačív P date RRRRMMDD
4. počet vydaných tlačív P int 6
5. počiatočný identifikačný kód tlačiva p char 12
6. koncový identifikačný kód tlačiva P char 12

Typ tlačiva: 001 – lekársky predpis, 002 – lekársky poukaz, ...

Kód lekára, ktorému boli vydané tlačivá: podľa metodiky VšZP

Počiatočný identifikačný kód tlačiva: XXNNNNNNNNNN

Koncový identifikačný kód tlačiva: XXNNNNNNNNNN

Príloha č. 2 k vyhláške č. 276/2005 Z. z.

VZOR TLAČIVA LEKÁRSKEHO PREDPISU

Prvopis

Vzor 02-1

VZOR TLAČIVA LEKÁRSKEHO PREDPISU

Kópia alebo odpis

Vzor 02-2

Príloha č. 3 k vyhláške č. 276/2005 Z. z.

VZOR OSOBITNÉHO TLAČIVA LEKÁRSKEHO PREDPISU OZNAČENÉHO MODRÝM PRUHOM

Prvopis

Vzor 03-1

VZOR OSOBITNÉHO TLAČIVA LEKÁRSKEHO PREDPISU OZNAČENÉHO MODRÝM PRUHOM

Prvá kópia alebo odpis

Vzor 03-2

VZOR OSOBITNÉHO TLAČIVA LEKÁRSKEHO PREDPISU OZNAČENÉHO MODRÝM PRUHOM

Druhá kópia alebo odpis

Vzor 03-3

Príloha č. 4 k vyhláške č. 276/2005 Z. z.

VZOR TLAČIVA LEKÁRSKEHO POUKAZU

Lícna strana prvopisu

Vzor 04-1

VZOR TLAČIVA LEKÁRSKEHO POUKAZU

Rubová strana prvopisu

Vzor 04-2

VZOR TLAČIVA LEKÁRSKEHO POUKAZU

Prvá kópia

Vzor 04-3

Príloha č. 5 k vyhláške č. 276/2005 Z. z.

VZOR TLAČIVA VÝPISU Z LEKÁRSKEHO PREDPISU

Prvopis

Vzor 05-1

VZOR TLAČIVA VÝPISU Z LEKÁRSKEHO PREDPISU

Prvá kópia

Vzor 05-2

Príloha č. 6 k vyhláške č. 276/2005 Z. z.

VZOR TLAČIVA OBJEDNÁVKY

Prvopis

Vzor 06-1

VZOR TLAČIVA OBJEDNÁVKY

Prvá kópia

Vzor 06-2

VZOR TLAČIVA OBJEDNÁVKY

Druhá kópia

Vzor 06-3

VZOR TLAČIVA OBJEDNÁVKY

Tretia kópia

Vzor 06-4

Príloha č. 7 k vyhláške č. 276/2005 Z. z.

VZOR OSOBITNÉHO TLAČIVA OBJEDNÁVKY OZNAČENEJ ŠIKMÝM MODRÝM PRUHOM

Prvopis

Vzor 07-1

VZOR OSOBITNÉHO TLAČIVA OBJEDNÁVKY OZNAČENEJ ŠIKMÝM MODRÝM PRUHOM

Prvá kópia

Vzor 07-2

VZOR OSOBITNÉHO TLAČIVA OBJEDNÁVKY OZNAČENEJ ŠIKMÝM MODRÝM PRUHOM

Druhá kópia

Vzor 07-3

VZOR OSOBITNÉHO TLAČIVA OBJEDNÁVKY OZNAČENEJ ŠIKMÝM MODRÝM PRUHOM

Tretia kópia

Vzor 07-4

Poznámky pod čiarou

1) § 40 ods. 1 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení zákona č. 9/2004 Z. z.

2) § 40 ods. 11 zákona č. 140/1998 Z. z.

3) § 39 ods. 3 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení zákona č. 633/2004 Z. z.

4) § 38 ods. 4 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení zákona č. 119/2000 Z. z.