Oznámenie č. 269/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzatvorení Dohody o zdaňovaní príjmu z úspor medzi Slovenskou republikou a Ostrovom Man

Čiastka 117/2005
Platnosť od 24.06.2005
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. januára 2005 na základe článku 15 a na základe článku 17 ods. 1 sa bude uplatňovať od 1. júla 2005.

269

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou listov z 1. júna 2004 a 19. novembra 2004 bola uzatvorená Dohoda o zdaňovaní príjmu z úspor medzi Slovenskou republikou a Ostrovom Man.

Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1644 z 24. mája 2005 a rozhodla o tom, že podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi. Prezident Slovenskej republiky dohodu ratifikoval 30. mája 2005.

Dohoda nadobudla platnosť 1. januára 2005 na základe článku 15 a na základe článku 17 ods. 1 sa bude uplatňovať od 1. júla 2005.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.