Zákon č. 266/2005 Z. z.Zákon o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 116/2005
Platnosť od 24.06.2005
Účinnosť od 01.01.2015
Redakčná poznámka

Okrem článkov IV a V, ktoré nadobúdajú účinnosť 30. 6. 2005.