Oznámenie č. 264/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu k Medzinárodnému dohovoru o regulácii lovu veľrýb

Čiastka 115/2005
Platnosť od 23.06.2005
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 4. mája 1959 na základe článku III ods. 2 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 22. marca 2005 na základe článku III ods. 2.

264

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. novembra 1956 bol vo Washingtone prijatý Protokol k Medzinárodnému dohovoru o regulácii lovu veľrýb.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s protokolom súhlas svojím uznesením č. 1092 z 30. júna 2004 a prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prístupe 28. júla 2004. Listina o prístupe bola uložená u vlády Spojených štátov amerických, ktorá je depozitárom dohovoru, 22. marca 2005.

Protokol nadobudol platnosť 4. mája 1959 na základe článku III ods. 2 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 22. marca 2005 na základe článku III ods. 2.

K oznámeniu č. 264/2005 Z. z.

PROTOKOL K MEDZINÁRODNÉMU DOHOVORU O REGULÁCII LOVU VEĽRÝB

PROTOKOL ZMIEN A DOPLNKOV

Protokol k Medzinárodnému dohovoru o regulácii lovu veľrýb bol prijatý vo Washingtone 19. novembra 1956. Protokol upravuje nasledujúce:

Zmluvné vlády Medzinárodného dohovoru o regulácii lovu veľrýb podpísaného vo Washingtone 2. decembra 1946, ďalej nazývaného „dohovor“, ktoré si želajú rozšíriť uplatnenie tohto dohovoru na helikoptéry a ostatné lietadlá a zaradiť ustanovenia o metódach inšpekcie medzi tie ustanovenia plánu aktivít, ktoré môže komisia meniť, dohodli sa takto:

Článok I

Odsek 3 článku II dohovoru sa mení takto:

3. „prostriedok na lov veľrýb" znamená helikoptéru, iné lietadlo alebo loď, ktorá slúži na účely prenasledovania, lovu, zabíjania, vlečenia, držby alebo vyhľadávania kitovcov.“.

Článok II

Odsek 1 článku V dohovoru sa mení vypustením slova „a“ pred písmenom h), nahradením bodky na konci odseku slovom „a“ a pripojením nasledujúceho písmena:

i) metódy inšpekcie.“.

Článok III

1. Tento protokol bude otvorený na podpis a ratifikáciu alebo pristúpenie pre ktorúkoľvek zmluvnú vládu dohovoru.

2. Tento protokol nadobudne platnosť v deň uloženia ratifikačných listín u vlády Spojených štátov amerických alebo v deň prijatia písomných oznámení o pristúpení vládou Spojených štátov amerických pre všetky zmluvné vlády dohovoru.

3. Vláda Spojených štátov amerických bude informovať všetky signatárske vlády alebo vlády pristupujúce k dohovoru o uložených ratifikačných listinách alebo prijatých oznámeniach o pristúpení.

4. Tento protokol ponesie dátum svojho otvorenia na podpis a zostane otvorený na podpis počas štrnástich dní po tomto dátume a po tomto období bude otvorený na pristúpenie.

Na dôkaz toho dolu podpísaní, riadne splnomocnení zástupcovia, podpísali tento protokol.

Dané vo Washingtone 19. novembra 1956 v anglickom jazyku, ktorého originál bude uložený v archíve vlády Spojených štátov amerických. Vláda Spojených štátov amerických odovzdá overené kópie tohto protokolu všetkým ostatným signatárskym alebo pristupujúcim vládam dohovoru.

Anglické znenie protokolu